UMnu uMakatshana Msomi waseMzinyathi, eThekwini, nesivuno

Izithombe: Zithunyelwe

Abazinwebele ingadi ngesikhathi izwe livaliwe sebevele bavunywa yibhizinisi lezolimo elichumayo. Baxoxe noZIMBILI VILAKAZI

UMNDENI wakwaMsomi eMzinyathi, eThekwini, osungene shi kwezolimo ufisa ukwandisa amakhasimende. Lo mndeni ovele unebhizinisi lendawo yokulala nelokupheka ukudla okuvuthiwe emicimbini usuwengeze ngebhizinisi lokulima ngonyaka odlule nothi nalo liyawuvuma ngendlela emangalisayo.

UNkk uNtombifuthi Msomi uthi ngesikhathi kuqala ukuvalwa kwezwe ngonyaka odlule bavumelana ngokuthi abaqale ukulima kudedangendlale wendawo yabo ebesekuneminyaka ilele ukhula.

“Sifike eMzinyathi ngo-2009, sazenzela ingadi nje encanyana ebilingene ukuthi sizidlele izitshalo eziphuma emhlabathini. Kuthe ngesikhathi sonke sihleli singematasa ngalutho ngesikhathi umengameli evale izwe, sathi kunganjani uma siyozinwebela le ngadi yethu encanyana, siyenze ibe nkulu ngenhloso yokuthi sidayise,” kulanda yena.

Uthi yilapho abaqale khona bacenta isikhotha ebesibabele indawo yabo, maqede bayingena ngegeja. Phakathi kwezitshalo abazitshalile kukhona ummbila, amadumbe, ubhatata, isipinashi, ukherothi, u-anyanisi neklabishi.

Iklabishi elichuma ngendlela emangalisayo

“Ngendlela okuvele kwasivuma ngayo, namanje ngisamangele. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe kwenziwa wukuthi indawo yethu imanzi ngoba iseduze kwedamu ngoba zonke izitshalo zethu (ziyakhephuzela) ungafunga ukuthi sizifaka umanyolo noma umquba,” kusho uNkk uMsomi.

Uthi kubaphatha kabi ke nokho ukuthi abanayo imakethe eqondile yokudayisa  isivuno sabo.

“Ngaleso sizathu izitshalo zethu eziningi zigcine zonakalela ensimini. Njengamaklabishi nje, angazi abemangaki onakele ngoba avele avuthwa kanyekanye. Sadayisa ambalwa kanti kuzovele kune imvula, avele abola wonke,” kusho yena.

Uthi iningi lezitshalo zabo bazidayisela abantu bendawo, kuthi ezinye bazidayisela abasuke bebaqashele ukubaphekela emicimbini yabo.

“Nokho konke lokho akwenzanga mehluko otheni ngoba okuningi konakele. Yikho ngithi nginesifiso sokuthi sithole mhlawumbe isuphamakethe ezothi izothenga kithi izitshalo ezithile kwenzele ukuthi sizokwazi ukugqugquzeleka ngandlela thize, sisebenze ngokuzikhandla kakhulu kunakuqala,” kuqhuba uNkk uMsomi.

Uthi uma bengathola isuphamakethe ezothenga kubo, mhlawumbe bangagcina sebetshala uhlobo olulodwa lwesitshalo, bangatshali izicagogwana zakho konke.

Ukherothi okhephuzelayo

Uthi banabo abantu ababalekelelayo engadini kodwa bayitoho. Uthi babalekelela ngokulima, ukuchelela nokuvuna.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page