UMnu uHloniphizwe Mtolo, usihlalo weShell SA

Isithombe: Sithunyelwe

Wafundela umkhakha wesayensi kodwa wagcina esebenza kwi-retail kanti kumanje uphethe enye yezinkampani ezinkulu zikawoyela eNingizimu Afrika. Usihlalo weShell SA ulandise uSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

IZINTO ezimsebenzelayo, nokuyizona aphokophela ukuzilandela emsebenzini wakhe njengomholi, uzifunde kuyise, nathi nguye umholi abukela kuyena kukhona konke.

UMnu uHloniphizwe Mtolo, usihlalo weShell eNingizimu Afrika, uthi uyise owayephethe izisebenzi esitolo esidayisa izimpahla zokwakha yayimchaza indlela abantu ababemhlonipha ngokungazenzi into angeyona. Uthi uyise wayemkhalima ophambukayo kuthi owayedinga ukufundiswa okuthile, amfundise.

“Wayengababangeli abantu umsindo. Ngifunde nentobeko kuye nokuthi uyakwazi ukuhola abantu ngaphandle kokuqhakambisa isikhundla. Angisiye umuntu ongena e-boardroom, ngithi ngiwusihlalo.” kusho yena. 

Uthe nasekhaya uyise wayewumholi oqotho njengoba ayehola umndeni omkhulu; okungabafowabo nodadewabo abayisikhombisa, oyisemncane ababehlala nabo nezingane zabo. Yena ungowesishiyagalombili futhi uwuthumbu.

“Kwabona obabomncane babebukela kuye ubaba. Kwakukhona izinkomo, izilwane kodwa inkomo yakithi yayingashaywa. Wayewuthanda umndeni wakhe, esivusa njalo ngo-5 ekuseni… wayethi uma esivusa athi ‘yisikhathi sini lesi?’ Sasivuka siye emasimini, sazi ukuthi kumele sizikhandle ngoba izinto azizukuzizela kuwena. Baningi abantu engibahloniphayo kodwa ubaba uhamba yedwa, hhayi nje ngomsebenzi kuphela kodwa ngezinto eziningi,” kulanda uMtolo.

Usesebenza embonini kawoyela nje uMtolo, uke wasebenza isikhathi eside embonini yezimpahla zokugqoka njengoba amava akhe okuphatha acijwa kwa-Edcon, lapho afika khona eyoba yi-retail management trainee.

Ngaleso sikhathi wayesebenza esibhedlela eKing Edward, nayefike khona emva kokusebenza eNatal Blood Transfusion. Uthi wazama inhlanhla uma ebona lesi sikhangiso ngoba wayengazimisele ukusebenza endaweni eyodwa isikhathi eside.

“Ngangikhathazeka ukuzwa abantu beziqhenya ngokuthi sebeneminyaka ewu-25 benza umsebenzi owodwa. Ngangingazimisele ukwenza into eyodwa iminyaka ewu-25,” kusho yena.

Saphumelela isicelo sikaMtolo e-Edcon, wagcina esesebenza kwa-Edgars wodumo emgwaqweni uPixley ka-Isaka Seme (okwakuthiwa nguWest Street) enza imisebenzi enhlobonhlobo. Uthi kwasheshe kwamcacela ukuthi ukuphatha abantu yinto ayiphiwe.

Washiya e-Edcon ecasukile emva kokuphuthwa yisikhundla ayekholwa wukuthi simfanele. Wadlulela kwenye inkampani, angahlalanga kuyo isikhathi eside. Akaqedanga ngisho unyaka ngaphambi kokubuyela embonini ye-retail ngesikhathi eya e-AVI, nathi basebenzisana kahle nethimba lakhona. Usuke khona waya eShell.

“Angazi ukuthi umsebenzi wami olandelayo uzobe unjani. Into engiyenzayo wukuthi ngigxila kulo msebenzi enginawo namhlanje, ngiwenzisise, ngizimisele kuze kube umuntu ongibhekile athi kukhona okungaphezu kwaloku akwenzayo lona angakwenza. Angiyona inhlobo eshintsha imisebenzi njalo, bengizwa sekuthiwa sesiyakususa lana,” kusho uMtolo.

UMtolo ukhulele eClermont naseHammarsdale, eThekwini, kanti ikubo elikhulu liseXobho. Uyise wayesebenza ePinetown kanti unina wayesebenza eCowies Hill.

Emva kokuphothula isikole wayethathwe eWits University ukuyofundela ukuba wunjiniyela kodwa kwacaca ukuthi imali ayizikuba khona njengoba uyise wayesethathe umhlalaphansi esephindele emakhaya.

Loku kwenza wafuna itoho. Wabe eseqhuba izifundo zakhe eceleni, wenza iMedical Laboratory Technology.

Ziningi ezinye izifundo asezenzile ezithinta ukuphatha izinkampani nabantu emanyuvesi anhlobonhlobo njengeManagement Advanced Programme yaseWits University, iProject Management yaseStellenbosch University, i-Executive Leadership Programme yase-University of Notre Dame e-USA neBoard Leadership Programme yaseGibs.

Uthe nakuba abantu abamnyama sebewathola amathuba okuhola kodwa usemkhulu umsebenzi okusamele wenziwe, ikakhulukazi ekuthuthukiseni abantu besifazane, nathe loku yinto ecaca bha uma ubheka ukuthi izinkampani ezihweba eJohannesburg Stock Exchange ziholwa ngobani nokuthi amabhodi abaqondisi bawo agcwele obani. 

“Uyabona inkinga isenkulu kakhulu. Thina esesibe nenhlanhla, kumele sibabheke, sibalwele futhi sibabhekelele. Kodwa loko kudinga ukwenziwa ngobuqotho, singafaki abantu ngoba bemnyama. Abangene ngoba beyilungele imisebenzi bese sibaseka ngendlela efanele,” kweluleka uMtolo.

Akagcini-ke ngokulishumayela leli vangeli kodwa uyaliphila futhi njengoba seloku efike eShell isibalo sabesifazane abanamagaraji sesinyukile; sisuka ku-2%, safinyelela ku-16%. Uthi sisazoqhubeka sikhule.

Imboni kawoyela ingenye yezishayeke kakhulu ngenkathi amazwe omhlaba evale imingcele kanti naseShell kudingeke ukuthi bashintshe indlela abasebenza ngayo. UMtolo uthe nabo kukhona amathuba amasha abawabonayo.

Isitatimende esaphuma ekomkhulu lale nkampani eNetherlands ngoSepthemba ngonyaka odlule sathi kungenzeka kudilizwe abantu abaphakathi kuka-7 000 no-9 000 kuze kube wu-2022. Kulesi sibalo kukhona abawu-1 500 asebevolontiyile ukuyeka kanti sengeza ngokuthi lokhu kuzokonga imali ephakathi kuka-$2 billion no-$2.5 billion ekupheleni kuka-2022. 

UMtolo uthe yize kungenzeka ukuthi bakhona kulaba abantu abaseNingizimu Afrika kodwa ngesikhathi exoxa noMbele uthe akakazi ukuthi bangaki. 

Uphinde abe sebhodini yaseSAPREF, nabuye ashintshane nosihlalo wayo ukuyihola, eyehlangano elawula imboni kawoyela iSAPIA, eyeNetherlands and South African Chamber of Commerce futhi uyilungu lo mkhandlu weBusiness Leadership South Africa.

UMtolo uganwe wumlingisi ophinde abe wumethuli wezinhlelo zezindaba uMasechaba Mtolo. Banabantwana abayisithupha. Uthi into abayikhonzile nomndeni wakhe wukuvakashela izindawo namazwe ahlukene.

Ukhonze ukufunda izincwadi ezikhuluma ngamabhizinisi kanti enye indlela achitha ngayo isizungu wukulalela umculo, ikakhulukazi iR&B, umaskandi nekwaito.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page