UMnu uMusa Makhunga umsunguli nomqondisi weHR Matters

Izithombe: Zithunyelwe

Uwungoti wakwandabazabantu nomeluleki wosomabhizinisi ngamaqhinga okukhulisa ibhizinisi. UZANELE MTHETHWA uxoxe noMnu uMusa Makhunga

UKUBONA igebe emkhakheni wezindaba zabasebenzi ezinkampanini kwenze ukuthi asungule inkampani esiyisixazululo kwabaningi ungoti wezakwandabazabantu nosomabhizinisi.

UMnu uMusa Makhunga,  umqondisi weHR Matters Holdings, uthe bekumhlupha ukuthi umnyango wakwandabazabantu ubonakala kungowokuhlela amalivu namacala kuphela. UMakhunga ovule le nkampani ngo-2006, ubesevele enesipiliyoni seminyaka ewu-18 kulo mkhakha.

“Okwenze (ukuthi) ngisungule le nkampani wukwazi ukuthi abantu babalulekile ekulawulweni kwebhizinisi nasekuthuthukiseni umnotho. Ngisho sazi ukuthi abantu babalulekile kodwa senza sengathi ababalulekile. Izindaba ezithinta izisebenzi azinakwa. Ngisungule le nkampani ukuze ibe yisixazululo ezindabeni zezisebenzi. Umkhakha wezindaba zezisebenzi ubalulekile ngisho ekudwebeni imigomo nasezinhlelweni eziyisa phambili ibhizinisi,” kuchaza uMakhunga.

Uthe eHR Matters basiza izinkampani ekuhleleni imigomo, bazifundise nokuthi zibhekana kanjani noguquko. Uthe loku abakwenzi ezinkampanini ezithize kodwa basiza lonke uhlobo lwamabhizinisi.

“Sinesikhungo lapho siqeqesha khona ngezobuholi nokuphathwa kwamabhizinisi. Siyazisiza nezinkampani ukuzibhekela ukuthi imigomo idwetshwe kahle yini nokuthi izisebenzi zibhalisiwe yini ukuthola imihlomulo yazo efanele,” kusho yena.

UMakhunga, osebenza nomkakhe uNozipho kuleli bhizinisi, uthe akaneliswa wukwenza into eyodwa, okwenza abe namabhizinisi amaningi. Ngaphansi kweHR Matters Holdings kukhona neHR Properties and Warehousing. Kulo nyaka usungule iVoice Vision Africa, ngayo abasiza abantu abangaboni. I-Voice Vision Africa isungule izibuko zamehlo ezinobuchwepheshe obenza ukuthi ongaboni akwazi ukusizwa wumsindo. Kuyaqala ukuthi kube nalobu buchwepheshe kuleli.

“Umqondo wokusungula iVoice Vision Africa waqhamuka ngivakashele eMoscow, (eRussia) , kuyilapho ngithole khona ulwazi. Ngalobu buchwepheshe sisiza umuntu ongaboni ukuthi azakhele isithombe ngomsindo awuzwayo. Sinabantu abaqeqeshiwe okuyibona abafundisa abangaboni ukuthi busebenza kanjani lobu buchwepheshe,” kusho uMakhunga.

Izibuko ezinobuchwepheshe obusiza abangaboni zeVoice Vision Africa

UMakhunga, ubewumengameli weDurban Chamber of Commerce and Industry, isikhundla aphume kusona ngonyaka odlule. Uthe ufunde lukhulu ngoba ubethunywa nakwamanye amazwe, abone ukuthi kuhamba kanjani emabhizinisini akhona.

Okunye okumvule amehlo ngokuba kulesi sikhundla wukuthi akwenele ukwesekwa kwamabhizinisi asafufusa kuleli. Ukholwa wukuthi kumele kusekwe amabhizinisi asafufusa ngayo yonke indlela.

Ugcizelela nokuthi kumele kwakhiwe nobudlelwano nabamnyama bakwamanye amazwe ukuze kuhwebelwane.

Yize engathandi ukugxila kakhulu ekukhuleni kwakhe, uthe bonke ubunzima adlula kubona bamqeqeshela ukuthi akwazi ukuzimela. Wakhulela eMtubatuba koninalume, acabanga ukuthi yilapho ancela khona nolwazi lwamabhizinisi. Uthe uninalume wayenesitolo, naye esebenza kusona.

UMakhunga uthe ubenomsebenzi wokulusa izimbuzi, okuyiwona omqeqeshele ukuthi abe nesibindi nokubekezela njengomalusi. Esafunda ubebamba amatoho ezingadini.

“Ngicabanga ukuthi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa ngakuncela kumalumekazi. Ngisho isitolo kwakungesokusiza umphakathi, kunokubheka inzuzo. Umalumekazi ubeyingxenye yazo zonke izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi, eyilungu lamakomiti ezikole,” kukhumbula uMakhunga.

Njengomuntu oweluleka amabhizinisi, udonse ngendlebe osomabhizinisi ngaloku. Mlalele:

Isimo akhulele ngaphansi kwaso uthi simenze ukuthi akhathalele abantu. Loku kwenze nokuthi asungule iNothani Education Trust nabanye osomabhizinisi ngo-2005. Banikeza imifundaze kubafundi abaswele, babakhokhele zonke izindleko ezikhungweni zemfundo ephakeme.

UMakhunga, owazalela eMpangeni, waqeqeshelwa ubuthisha e-University of Zululand kodwa wafundisa iminyaka emibili kuphela. Esewuthisha wayefundisa neBusiness Economics, okuyiyona eyokhela inhlansi yothando lwamabhizinisi.

Uke wasebenza enkampanini yezimayini iRichards Bay Minerals. Waba neqhaza ekunxenxeni le nkampani ukuthi yakhele umphakathi imitholampilo emibili eMtubatuba.

Njengawo wonke amabhizinisi, uMakhunga uthi nabo kudingeke ukuthi bamise ukuqeqesha esikhungweni sabo ngesikhathi kuhlasela ubhubhane iCOVID-19.

Umyalezo wakhe kwabanye osomabhizinisi ukuthi bazi okwenzekayo nokusazokwenzeka okungaphazamisa ibhizinisi. Uthe lokhu kusiza ngokuthi uma kufika izimo ezingalindelekile njengeCOVID-19, ibhizinisi likwazi ukuqhubeka.

UMakhunga uphinde abe yilungu lebhodi yenhlangano ezimele, iMothers To Mothers, ayisungula eminyakeni ewu-20 edlule. Le nhlangano isiza abesifazane abanegciwane lesandulelangculazi ezifundazweni zonke. 

Ukhuthaze osomabhizinisi ukuthi basabalale uma bebheka imakethe, bangagxili eNingizimu Afrika kuphela kodwa babheke nakwamanye amazwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page