UNkk uMbalenhle Ngcobo isikhulu esiphezulu seFutho Paper

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuqaphela ukuthi iphepha elisetshenziswa ehhovisi lihlale liqhamuka ezinkampanini ezimbili kuphela kugqugquzele owesifazane omnyama nomncane ukuthi akhiqize iphepha. USLINDILE KHANYILE uxoxe naye

WAGCINA eseyihlaya lapho ayebambe itoho khona ngesikhathi esaqhubeka nezifundo zokuqeqeshelwa umsebenzi ngoba wayenganqeni ukufaka izicelo zomsebenzi okwakusuke kufuneka izikhulu eziphezulu kuwona yize wayesuke azi kahle ukuthi akanawo amava alowo msebenzi.

Kodwa loku wayekwenza ngoba wayenesifiso sokuba yisikhulu esiphezulu futhi ebona kumfanele ukuphatha abantu.

Akazange ayithole le misebenzi ayefaka izicelo zayo kodwa namhlanje uNkk uMbalenhle Ngcobo uneminyaka emibili eyisikhulu esiphezulu senkampani ethi yena iFutho Paper, inkampani ekhiqiza iphepha elisetshenziswa ehhovisi.

UNkk uNgcobo, oneminyaka ewu-27, uthe waqala ukufikelwa yilo mcabango ngo-2016 ngoba waqaphela ukuthi lapho eyahlale ebamba khona itoho iphepha liyasebenza kakhulu kodwa kumhlupha ukuhlale ebona amagama ezinkampani ezimbili kuphela ezikhiqiza iphepha. Emva kokwenza ucwaningo nokuqongolela imali yomshini wokugaya iphepha, izinto zihlangane kahle emva kweminyaka emibili, waqala umsebenzi ngo-2018.

UNkk uNgcobo uzalelwe eShowe kodwa ukhulele eMlaza kwaC kanti umatikuletsheni uwuphothule esikoleni sodumo iVukuzakhe. Ube eseyokwenza iziqu zeCommunication Science e-Unisa. Emva kokuziphothula wenze iHonours yeMedia and Cultural Studies ngo-2017 e-UKZN.

Uthi ngisho esafunda wayehlale ecabanga izinto ezithinta amabhizinisi kanti waqala ukusebenza eneminyaka ewu-16 kwesinye sezitolo ezidayisa izimpahla zokugqoka phakathi kuka-2008 no-2015 ngezimpelasonto nangamaholidi.

UNkk uNgcobo uthi yena akancintisani nezikhondlakhondla ezimbili kule mboni iMondi neSappi kodwa kunohlobo oluthile lwamakhasimende alufunayo futhi akawadayiseli nje iphepha lodwa.

Okwamanje uNkk uNgcobo uyazenzela okuningi kodwa bakhona abantu ababili abamlekelelayo ngokugaya iphepha. Umshini wakhe ukwazi ukukhiqiza amabhokisi ephepha awu-2 000 ngenyanga kodwa okwamanje udayisa amabhokisi aphakathi kuka-300 no-400 ngenyanga.

Ibhokisi ngalinye libiza uR249.95 kodwa kunesaphulelo uma umuntu ethenga inqwaba yamabhokisi.

IFutho Paper selilungele ukuyodayiswa

Uma ebheka emuva, uthi enye yezinselelo ezinkulu, ngale kokuhlanganisa imali yokuthenga umshini, kwaba wukulethelwa umuntu ozomqeqesha ukusebenzisa umshini owayengakwazi ukukhuluma isiNgisi, nokwadingeka ukuthi athole utolika.

Uqhube wathi bezike zibe khona izinsuku lapho ezisola khona kodwa useze wajwayela kanti izinto uma zingahlangani akusazweli kakhulu.

Mlalele echaza ngaziqhenya ngakho. 

Uthi kumsizile ukuhambela imibukiso kanjalo nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ibhizinisi. Izinhlelo zakhe ngonyaka ozayo wukukhula KwaZulu-Natali kanjalo nokunabela kwezinye izifundazwe. 

Mlalele echaza ngephupho elikhulu analo ngenkampani yakhe.

Instagram: @ifutho_paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page