UDkt u-Emmanuel Ngcobo, usihlalo weChartered Institute of Government Finance Audit and Risk Officers KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Ukuphatha imali yabakhokhi bentela komasipala akuwona umdlalo futhi kudinga abantu abazoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho. USLINDILE KHANYILE uyabika

ABANTU abaphatha izimali zikahulumeni kumele bafundiswe ukuzethemba ukuze bezoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho kungakhathaleki ukuthi wubani osuke ebafaka ingcindezi.

Lona wumbono kaDkt u-Emmanuel Ngcobo, uSihlalo weChartered Institute of Government Finance Audit and Risk Officers (iCIGFARO) KwaZulu-Natali, inhlangano ebhekelele ukulekelela abasebenza kulo mkhakha ngokubahlomisa ngalo lonke ulwazi abaludingayo ukwenza umsebenzi wabo. 

UDkt uNgcobo uthe akwanele ukuthi umuntu abe nekhono lokwenza umsebenzi wakhe ngoba kudingeka okungaphezu kwaloko ukuze aziphathe ngesinono izimali zabakhokhintela. 

“Kokunye akusiko ukuthi umuntu akayazi into ayenzayo kodwa kuwukuthi usuke eshaywa yingcindezi. Yingakho kumele sifundise futhi sikhulise umuntu ukuthi abe nomgogodla. Abantu kumele bafunde ukunqaba. Uma uwumphathi wezimali, uwena okumele uphendule. Ngakho uma ubona ukuthi leyo nto okumele ikhishelwe imali ayizukusiza umphakathi, kusho loko ngaphandle kokwesaba nokwenzelela,” kweluleka yena.

Umsebenzi weCIGFARO ugxile kakhulu komasipala kanti leyo ngenye yezindawo ihhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele elihlale lishaya makhala ngendlela okwenzeka ngayo. Embikweni wokugcina owakhishwa nguMcwaningimabhuku-Jikelele wango-2018/19, leli hhovisi laveza ukuthi nalo msebenzi omuhle obusuwenziwe sekuqale phansi kuhlehlelwe emuva njengoba lakhala ngokuthi kuphindwaphindwa amaphutha awodwa.

Pho kanti ngabe linaliphi igalelo ihhovisi likaDkt uNgcobo?

“Ukube ayikho inhlangano efana neyethu izwe ngabe selawa. Asikakayitholi imiphumela esiyifisayo kodwa sizolokhu siphokophele,” kusho yena.

UDkt uNgcobo, odabuka eMkhomazi nogogodile ekuphathweni kwemali nezomnotho, uthe omunye umsebenzi odinga ukwenziwa yilona wokufundisa umphakathi ukuthi uqonde kahle ukuthi isuke ithini kahle hle imiphumela ngokuphathwa kwezimali.

“Uma kuthiwa imali ayisebenza kahle, phecelezi irregular expenditure, kusuke kungashiwo ukuthi umsebenzi awenziwanga kodwa kusuke kunemithetho engalandelwanga ngendlela nokuwukuthi kuwumsebenzi wakhe uMcwaningimabhuku-jikelele ukuthi akubalule loku uma esecwaninga amabhuku.

“Uma kuthengwa impahla, bakhona abantu abasebenzisa lelo thuba ukuzicebisa bona kodwa akuzona zonke izikhathi lapho uthola ukuthi kusuke kube nenkohlakalo,” kuqhuba yena.

Enye yezindlela uDkt uNgcobo aphonsa ngayo itshe esivivaneni yincwadi asanda kuyethula esihloko sithi The Road to the CFO Position. Uthi yena nabanye ayibhale nabo bageqa amagula ngalo msebenzi, kufikeka kanjani kuwo nokuthi yini okumele uyilindele uma usuphethe izimali; ikakhulukazi ezingeni lomasipala. 

UDkt Ngcobo, owake waba wumphathi wezimali kwiLembe District Municipality, uthi noma ngabe uhlome ngaliphi ijazi kodwa ukuphatha kumasipala akuwona umdlalo. 

“Kumele ukwazi ukumelana nengcindezi noma ngabe iqhamuka kwimeya noma imenenja kamasipala. Kumele uthembeke, ungabi wumuntu ocasha ngesithupha, uhambisane nokuthi izidingo ngaleso sikhathi zithini kodwa ukwenze loko ulandela imithetho,” kusho yena.

UDkt uNgcobo, othi ugqugquzelwa wuthando Labantu, uthe ngale ncwadi uthemba ukuthi uzokwazi ukucija abaholi bangomuso.  Lona wumsebenzi asezowuqhuba nangekolishi elizogxila ekufundiseni ngobuholi kwezamabhizinisi neselinezinyanga ezimbili lisunguliwe. 

Uthe basaxoxisana namanye amanyuvesi ukuze basebenzisane. 

“Sizimisele ukwenza okuhlukile ngokuthi kungabi nje wukuthi abantu bafundiswa ngobuholi begxishwa okubhalwe phansi kuphela kodwa kube wukuthi bathola nethuba lokukwenza abakufundayo futhi bafundiswe ngabantu abawenzayo umsebenzi,” kusho uDkt uNgcobo.   

Uthe singanda isibalo sabantu abamnyama abangena emkhakheni wokuphathwa kwezimali uma kuzokwenziwa umsebenzi abantwana besesesikoleni ngokuthi bakhuthazwe ukuthi lona wumsebenzi ongenziwa nanoma wubani, kungakhathaleki ukuthi uqhamuka ekhaya elinjani.

Uthe abafundi abasezikoleni zasemakhaya yibona abadinga kakhulu ukuthi bakhuthazwe.

UDkt uNgcobo uganiwe futhi unabantwana ababili.   

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page