Imfihlo yokukhulisa ibhizinisi ilele ekuphatheni amakhasimende ngesinono sekati, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngifisa sibhekisise ubudlelwano nabathengi, phecelezi i-customer service. Ukuba sebhizinisini akukho ngawe mnikazi webhizinisi kodwa kungabathengi obalethela umkhiqizo wakho.

Kubalulekile ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ekugcineni ushiya abathengi bakho begculisekile futhi bejabulile.

Yimiphi imiphumela yokuphatha kahle abathengi?

 • Wenza abathengi bahlale bejabulile ngaso sonke isikhathi;
 • Uma sebegculisekile, bazokwazi abanye ngomsebenzi wakho omuhle;
 • Bazokhuluma kahle ngawe lapho behamba khona;
 • Bazobuya bezothenga futhi;
 • Kuyakusiza ekongeni imali yokukhangisa ibhizinisi lakho.

Kuningi-ke thina bantu abamnyama okusafanele sikwenze uma kuza kwezobudlelwano nabathengi bethu. Njengosomabhizinisi nami ngiwumthengi kwezinye izindawo ngiye ngiqaphele izinga lezobudlelwano nabathengi ezindaweni eziningi lapho sithenga khona. Kungiphatha kabi ukuthi ikakhulukazi ezindaweni ezithengisa ukudla nezinye izinto izinga lobudlelwano phakathi kwalabo abasuke besithengisela nabathengi libi kakhulu.

Uye uthi uma ufika kulezo zindawo njengomuntu omnyama unganakwa ngendlela okunakwa ngayo ezinye izinhlanga. Kuba sengathi wena uncengile ukuba kuleyo ndawo noma ukuzokhokha imali yakho kanti laba abakusizayo isikhathi isiningi okusuke kungabantu abamnyama futhi bakubukela phansi.

Ziningi izindlela ezenza umthengi azizwe engamukelekile. Nazi:

 • Ukubukelwa phansi yilabo okusuke kufanele bakusize uwumuntu omnyama;
 • Ukuthathwa kancane, bakusize ekugcineni banake ezinye izinhlanga kuqala;
 • Ukuthi bakhulume isinomakanjani uma bekhuluma nawe njengomthengi;
 • Ukwenza sengathi bakwenzela isihe ngokukusiza;
 • Ukungazizwa izikhalo zakho uma unazo, bakuzibe sengathi awuzwakali.

Ayikho into ebuhlungu njengokuzizwa umncane endaweni ngenxa yebala lakho ube uzosebenzisa imali yakho oyisebenzele kanzima.

Okumele sizibuze kona wukuthi yikuphi esingakwenza kangcono ukuguqula lesi simo emabhizinisini ethu:

 • Kubalulekile ukuthi uzithobe kubathengi bakho;
 • Yiba nobungani, ubabingelele ngesizotha;
 • Ubabuze ungabasiza kanjani namhlanje;
 • Sebenzisa amagama abo uma kwenzeka usawakhumbula;
 • Kuhle uphinde ubabuze kwezinye izikhathi ukuthi basagculisekile yini ngendlela obasiza ngayo nokuthi ungalikhuphula kanjani izinga.

Uma usukwazile ukuthola izimpendulo kule mibuzo engaphezulu, kumele uqinisekise ukuthi uyazenza zonke izinguquko abathengi bakho abathi bangazithakasela. Uma kwenzeka kuqhamuka inkinga noma ukungagculiseki komthengi, kufanele ukusukumele loko. Uma usukwenzile, wenze isiqiniseko sokuthi uyamazisa umthengi ngesisombululo oze naso.

Ngaso sonke isikhathi kufanele ube nobudlelwano obuhle nabathengi bakho ngokubanika umkhiqizo osezingeni eliphezulu nokusizakala okusezingeni eliphezulu.

Njengosomabhizinisi  kubalulekile ukuthi ubudlelwano onabo nezisebenzi zakho bube wubudlelwano ongajabulela ukuthi izisebenzi zakho zibe nabo nabathengi bakho.

Uma izisebenzi zakho zijabulile, kusho ukuthi nabathengi bakho bazojabula.

Naku okubalulekile: abathengi noma kuphi bayigugu futhi akumele baphathwe kabi ngoba yibona abayibhizinisi lakho.

Uma uphatha kabi abathengi noma abantu abasebenzisa ibhizinisi lakho, kusho ukuthi uzigwaza ngowakho. Abathengi bangamakhosi, bayohlale bekhuluma iqiniso ngebhizinisi lakho noma umkhiqizo wakho ngaso sonke isikhathi, ngakho kubalulekile ukuthi ulalele izikhalo zabo noma ngabe yini abakwazisa ukuthi ibakhuba umoya ngebhizinisi.

Kufanele nathi singabantu abamnyama siyeke ukuphatha amakhasimende ngokubuka ibala lomuntu. Le nto yokudelela abathengi abamnyama iyanyanyisa. Kumele iphele, ngoba wonke umuntu ozothenga ubalulekile.

Kufanele siyeke ukubukelana phansi singabantu abamnyama. Uma nje singanikezana inhlonipho ngaso sonke isikhathi, loko kungenza ngisho namabhizinisi ethu singabantu abamnyama achume, akhule, adlondlobale ngaphezu kwaloku esikucabangayo.

Singabathengi sonke sibalulekile. Imali ikhuluma ulimi olulodwa kithina sonke, ayinandaba nambala wamuntu. Ikhuluma ulimi lokuthenga qha! Asihloniphe wonke umuntu oyiphethe.

 • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page