UNksz uMinenhle Xulu umnikazi weYamaDonda Farm

Izithombe: Zithunyelwe

Uhlephule emalini yeNSFAS ukuqala ibhizinisi lezinkukhu umlimi osafufusa. UZANELE MTHETHWA uxoxe naye

NGENKATHI abanye belahlekelwe yimisebenzi kuwa namabhizinisi ngenxa yegciwane iCOVID-19, isitshudeni sibone ithuba lokuba wumlimi.

UNksz uMinenhle Xulu, oneminyaka ewu-22,  usungule iYamaDonda Farm, ayiqale ngoJuni. UNksz uXulu, owenza izifundo zeBachelor of Social Science eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, uqongelele imali yebhizinisi ehlephula esikhwameni sosizo lwezitshudeni iNSFAS.

“Ngithole ugqozi lwebhizinisi kukhulu wami, naye othandayo ukulima. Ngiqale ngonyaka odlule ukubeka eceleni imali, ngihlephula kweyeNSFAS. Ngicabange leli bhizinisi, ngaqala ngamachwane awu-100,” kusho le ntokazi yaseMlalazi, eShowe.

Uthe usebenzisa indlu engurawondi kubo ukufuya izinkukhu. Loku kuke kwamdalela inkinga njengoba ethi ezinye izinkukhu zifile ngenxa yokungakhululeki kahle nokushoda komoya.

Okwenze wacabanga ibhizinisi lezinkukhu wukuthi ubone kunesikhala salo emphakathini wangakubo. Udayisela umphakathi izinkukhu eziphilayo nesezihlatshiwe. Uthe kukhona abanye abebemcela ukuthi abadayisele eziningi ukuze nabo bazidayise.

Izinkukhu zaseYamaDonda Farm sezilungele ukuthengwa

Izinkukhu zaseYamaDonda Farm sezilungele ukuthengwa

“Ngiyawuthanda umbono wokudayisa umthamo omkhulu (ebantwini), inkinga wukuthi nezami izinkukhu azenele ukwenza loko. Kungangcono uma ngingathola indawo enkulu yokufuya, ngikwazi ukudayisa umthamo (ebantwini),” kusho uNksz uXulu.

UNksz uXulu, okhuliswe wunina, uthe ngisho angathola umsebenzi uma eqeda enyuvesi, ngeke ayeke ukuba wumlimi. Uthi vele nomsebenzi awusatholakali kalula, yingakho eqale nebhizinisi ukuze aziphilise ngalo. Isifiso sakhe wukukhulisa ibhizinisi, angagcini ngokufuya izinkukhu kuphela.

“Umama unginikeze indawo yokutshala, yize ingenkulu kodwa ingawenza umehluko. Ngifuna ukutshala imifino, nayo ngiyidayise,” kusho yena.

Ukholwa wukuthi kumele azibambele mathupha ebhizinisini. Uyeke nethuba lokubuyela enyuvesi yize sekuthanjiswe imigomo yeCOVID-19.  Uthe ukuvalwa kwezwe kumsizile ngoba ubengeke akwazi ukuqala leli bhizinisi. Uthe uyazihlabela izinkukhu bese ezifaka emapulastikini sezilungele ukudayiswa. Ubuye asizwe wumzala wakhe uma umsebenzi umningi.

Uthi ibhizinisi alishayisani nomsebenzi wesikole ngoba kumanje ufunda nge-internet esekhaya, akwazi ukuzibonela ibhizinisi.

Kumanje uqala phansi ukhulisa amachwane amasha ngenxa yokuthi izinkukhu zithengwe zonke.

“Ngizimisele ukuthola olunye ulwazi olunzulu kwezolimo. Nangaphambi kokuqala leli bhizinisi bengilokhu ngilandela amakhasi akhuluma ngezolimo ezinkundleni zokuxhumana. Ngangena kwelinye ikhasi kuFacebook, ngahlabeka umxhwele ngibona ukuthi nentsha isingenile kulo mkhakha,” kusho uNksz uXulu.

Yize esemusha kulo mkhakha, uthi imjabulisile indlela umphakathi wangakubo omeseka ngayo.

Uyakujabulela nokuba yisibonelo entsheni, athe ufuna ukuyikhombisa ukuthi ibhizinisi alikhulelwa.

Facebook: Minnie YamaDonda Xulu

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page