UNksz uLisa Mthethwa noNkk uLona Mnguni bangabanikazi beFrutee Belliez

Izithombe: Zithunyelwe

LAQALA samdlalo ibhizinisi izelamani eseziziphilisa ngalo. Omunye wazo uxoxe noZANELE MTHETHWA ngebhizinisi labo

ZIYEKE umsebenzi zaqoma ukuziphilisa ngezithelo izelamani zaseThekwini ibhizinisi lazo eselithele nezinye izithelo. I-Frutee Belliez kaNksz uLisa Mthethwa nodadewabo uNkk uLona Mnguni yaqala samdlalo bezama ukutshala umqondo wokujwayela izidlo ezinempilo.

Ngenkathi beqala babengazi ukuthi bayogcina bephila ngaleli bhizinisi emndenini wonke, njengoba sebelande nomfowabo uMnu uNkosana Shabane.

UNksz Mthethwa, okunguye obephambili ekusunguleni leli bhizinisi, uthe akazisoli ngokuyeka umsebenzi ebhange. UNksz Mthethwa, okhulele eMlaza, uthe washiya ebhange ngethemba lokuthi kuzophileka ngebhizinisi.

“Ngayeka umsebenzi singakaliqali ngisho ibhizinisi. Ibhizinisi saliqala ngomholo wami wokugcina emsebenzini,” kulanda yena.

Uthe ibhizinisi baliqale ngo-2009 kanti ngaphambi kwaloko bebenenhlangano esiza abahlwempu nodadewabo, benikela ngokudla. Ucabanga ukuthi konke kwakuhlelwe wuNkulunkulu. Uthe akekho owayetshele omunye ekhaya ngaleli bhizinisi kodwa kuthe ngelinye ilanga bonke bavuka nombono ofanayo.

“Bengijwayele ukuthenga izithelo kubadayisi basemgwaqeni. Kuthe ngelinye ilanga, ngafikelwa wumcabango wokuthi  kukhona engingakwenza ngaloku. Ngosuku olufanayo umama nodadewethu,  nabo bafike ekhaya nalo mcabango webhizinisi lezithelo,” kusho yena.

Uthe ukukhulela elokishini kwenze wabona ukuthi imindeni eminingi ayidli ngendlela enempilo. Yingakho baqala ngokudayisela izikole izithelo ezixutshwe enkomishini.

“Sakhetha izikole ezithile eMlaza, sidayisa khona izithelo ezahlukene enkomishini. Besenza izinkomishi eziwu-30 ngosuku kodwa bekuthengwa okungenani eziyisihlanu. Lokhu bekusilimaza ngoba izithelo ziyashesha ukonakala, silimala nasephakatheni,” kusho uNksz uMthethwa.

Kudingeke bacabange enye indlela yokudayisa, bagcina belekelelwa wuMasipala waseThekwini ohlelweni lokucathulisa osomabhizinisi. Uthi lolu hlelo lwenze bakwazi nokuxhumana nabapheki, abaqale ngabo ukubadayisela izithelo. Abapheki babacele ukuthi babadayisele nemifino esiqotshiwe ukuze kube lula kubona. Likhulile ibhizinisi bathola nendawo abebeyiqashile eMlaza, kwabuye kwangahamba kahle kwadingeka bayosebenzela ekhaya. Kumanje sebenendawo yabo eHillcrest,  ehambisana nayo yonke imigomo yokuba kuleli bhizinisi. Izithelo sebezixuba ezitsheni ezingo-5 litre bazidayisele abapheki, amahhotela nendawo yemicimbi iNkosi Albert Luthuli ICC.

Ngenxa yokusimama komsebenzi, sebethenge nomahambanendlwana oyisitolo. Isitolo sabo basiyisa lapho kunemicimbi khona.

Isitolo esiwumahambanendlwana saseFrutee Belliez sitholakala lapho kunemicimbi khona.

Izithelo bazithenga ezimakethe nakubalimi. Bafisa ukuba nepulazi abazozitshalela izithelo nemifino kulona.

UNksz Mthethwa uthe kubo abakaze bakuthande ukuqashwa ngoba nodadewabo wenza izifundo zeBiochemistry eDurban University of Technology kodwa akakaze asebenze. Umfowabo wenze iSport Management kanti usesebenza nabo. UNksz Mthethwa yena wenze iBusiness Management and Accounting, athi iyamsiza ukuphatha ibhizinisi.

Facebook: Frutee Belliez

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page