UMnu uThokozani Sibeko umnikazi weThokozani Egg and Meat

Izithombe: Zithunyelwe

Umfundi oqale edayisa amaqanda emgwaqweni usevule nesitolo esithi yena. Uxoxe noZIMBILI VILAKAZI

UKUMA emakhoneni emigwaqo anikeze abantu amapheshana ebhizinisi lakhe nokulikhangisa kahle ezinkundleni zokuxhumana yikona okumkhulise kakhulu ebhizinisini.

Usho kanje uThokozani Sibeko, oneminyaka ewu-20, onebhizinisi lokudayisa amaqanda nenyama yenkukhu eVosloorus, eGoli.

Ngesikhathi sesikole wenza izifundo zeBCom Accounting e-University of Johannesburg, kuthi ngesikhathi sokuphumula aphushe ibhizinisi lakhe lokudayisa amaqanda nenyama yenkukhu. Usebenzisa ibhayisikili ukudayisa amaqanda.

Leli bhizinisi uliqale ngonyaka odlule ngo-Agasti emva kokubona ukuthi amanani amaqanda akhuphuka ngesivinini, akuhumusha ngokuthi kusho ukuthi abantu bayawathanda. Njengamanje selidlondlobale kangangokuthi usenesitolo lapho asedayisela khona.

“Ngiqale ngithengisa ebhayisikilini. Bengiye ngime ezimpambanweni zomqwaqo, ngidayise. Bengibuye ngiye nasezikoleni eziseduzane, nakhona ngifike ngidayise. Yonke imali ebengiyenza lapho bengiyibeka yaze yanela ukuthi ngakhe isitolo esiphelele,” kusho yena.

Uthi icebo elimsebenzele kakhulu wukunikeza abantu amaphepha akhangisa ibhizinisi lakhe. Kula maphepha uthi bekukhona inombolo yakhe yocingo nombhalo othi uma loyo amnike iphepha edinga amaqanda, akafone yena uzomlethela i-oda lakhe ekhaya noma emsebenzini.

“Kungisebenzele kakhulu. Bengithola inqwaba yezingcingo abantu bethenga bese ngiyabahambisela. Nokukhangisa ezinkundleni zokuxhumana nako kungisebenzele kakhulu ngoba nakhona bengithola inqwaba yamakhasimende,” kulanda yena.

Uthi nakuba uhambo lwakhe ebhizinisini lungazange lube lula kodwa loko kumsize kakhulu ukuthi afunde.

“Lapho engihlala khona ubengekho umuntu owenza ibhizinisi lalolu hlobo, ngakho bengingenaye umuntu obengibonisa ukuthi la angenze kanje. (Kudingike) ukuthi ngizibone futhi ngizifundele ngokwami,” kusho uSibeko.

Uthi unesiqiniseko sokuthi ukube ubenaye umuntu obemcathulisa kuleli bhizinisi, ngabe ukhule kakhulu kunalokhu akukhulile.

“Bengiye ngivuke ngabo-2 ezintatha zonke izinsuku ngingene ku-YouTube ngibheke ama-business seminar akhuluma ngalolu hlobo lwebhizinisi ukuthi ngithole umqondo wokuthi likhuliswa kanjani leli bhizinisi. Kuningi okunye ebengiye ngikubheke njengezindlela zokukhangisa ibhizinisi, i-risk management, ngiphinde ngibheke abanye osomabhizinisi asebephumelele abenza ibhizinisi elifanayo,” kuchaza yena.

Uthi ezinye zezingqinamba abhekane nazo wukuthi ubeye athumele imiyalezo kosomabhizinisi asebephumelele khona ezinkundleni zokuxhumana ngenhloso yokuthi bamcobelele ngolwazi, bavume kodwa bathathe isikhathi eside ukuthi baxoxe naye.

Uthi ukuvalwa kwezwe kumsebenzele kakhulu ngoba ukwazile ukuthola amakhasimende athe xaxa, kwazise abantu bebehleli ekhaya bedinga amaqanda ukuthi balungise isidlo sasekuseni.

Esitolo sakhe useqashe abantu ababili abamlekelelayo.

Isitolo sikaSibeko samaqanda nenyama yenkukhu

Unesifiso sokuthi bonke abantu baseVosloorus bathenge kuyena okubalwa imindeni namabhizinisi azothenga kuye ngesibalo esikhulu.

“Ngifisa nokuba nobudlelwano nezitolo ezidayisa ukudla okuvuthiwe (okunamaqanda). Uma ngingaba nalobo budlelwano, ngingajabula kakhulu ngoba ngabe ngazi ukuthi zonke lezo zitolo sezizothenga kimi amaqanda,” kusho uSibeko.

USibeko uthenga nabanye abadayisi emapulazini anezinkukhu ezikhiqiza amaqanda.

Facebook: Thokozani Egg and Meat Production

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page