UNksz uZanele Mkhize umnikazi weZanele’s Vision Services eqeqesha izisebenzi zasendlini nabanakekela abagulayo

Izithombe: Zithunyelwe

Okhuthazwa wuthando lokunakekela abantu unebhizinisi lokusiza abantu bathole imisebenzi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

KUYAMKHATHAZA ukubona intsha ingasebenzi usomabhizinisi waKwaMashu, eThekwini, osevule amathuba kwabaningi.

UNksz uZanele Mkhize, umnikazi weZanele’s Vision Services (iZVS), uqeqesha izisebenzi zasezindlini nabanakekela abagulayo nabantekenteke.

Ukuqala kwakhe leli bhizinisi kudalwe wuthando lokunakekela abantu. Uthe wayefisa ukufundela ukuba wusonhlalakahle ngenxa yokukhathalela abantu.

UNksz uMkhize, oneminyaka ewu-42, wazalelwa eShowe kodwa wakhulela KwaMashu. Ubevele enezimpawu zokuthanda ukunakekela abantu, athe kuyenzeka adele ngisho imali yakhe yokugcina ukuze asize abanye.

Ugcizelela ukuthi uyabuzonda ububha, okungezinye zezizathu ezenze wasungula iZVS, ayisungula ngo-2018.

“Amandla okungiqhuba enyuvesi ayengekho ekhaya, okwenze ukuthi ngigcine ku-matric. Ngaqeda isikole, ngathola umsebenzi wokushaya (isisefo) ebhusha kodwa uthando lokufunda lungaphelile. Ngacela ukungena ntambama emsebenzini ukuze ngithole ithuba lokufunda ekuseni,” kulanda yena.

Yize abaqashi basebhusha bamvumela ukufundela i-Office Administration, uthe bagcina bengasayizwa eyokungena isikhathi esisodwa emsebenzini njengoba bekudingeka ashintshe abuye angene ekuseni. Yilapho bamtshela khona ukuthi akakhethe phakathi komsebenzi nokufunda.

“Ngancamela ukuwuyeka umsebenzi ngoba ngangingeke ngikwazi ukushiya phakathi ukufunda. Ngathola umsebenzi kwenye isuphamakethe, nakhona ngacela ukufunda eSt John’s Ambulance ngenza i-Primary Healthcare,” kusho yena.

UNksz uMkhize uthe yize ayevele enothando lokunakekela abantu, wayengakaze acabange ukuthi angagcina eqeqesha abanye kulo mkhakha. Ukuphinde afundele i-Clinical Orderly unyaka owodwa, yikona okwamenza wabona isidingo sokuqeqesha abanye. Uthe emuva kokwenza lezi zifundo wathola umsebenzi ekhaya labadala KwaMashu, enakekela izaguga. Ngenxa yolwazi lwakhe lomsebenzi wasehhovisi, wagcina esebhalisa abafikayo, aphathe namafayela.

UNksz uMkhize unekhono lokuhlela ngononina amafayela abantekenteke nabagulayo

Mayelana nokusungula iZVS, uthe uqeqesha abantu abafuna ukusebenza emakhaya abadala nezisebenzi zasezindlini. AkagcinI ngokuqeqesha kodwa uphinde abavulele namathuba omsebenzi. UNksz Mkhize uyazifunela amakhasimende afuna ukuqasha izisebenzi aseziqeqeshile kulo mkhakha.

Uthi isikhathi esiningi amakhasimende akhe ngabantu abahlala nabantu abadinga ukunakekelwa emakhaya, abangafuni ukubayisa ezikhungweni ezinakekelayo. Uma esebaqeqeshile abantu, ubatshala ezindaweni abadingeka kuzona.

Uthi ubucayi umsebenzi wokunakekela, okudingeka ukuthi athole abantu abathembeke ngempela azobatshala.

Kudingeka aphinde alandelele ukuthi amakhasimende anelisekile yini, abuye azibambele yena mathupha ngezimpelasonto uma izisebenzi zakhe zisahlabe ikhefu. Angaphezu kwesishiyagalolunye amakhasimende akhe, okusho ukuthi usevule namathuba omsebenzi ezisebenzini ezingako. Uthi kuyenzeka kudingeke engeze isibalo sezisebenzi ukuze zishintshane ngezikhathi zokungena emsebenzini.

“Uma unakekela umuntu ogulayo, kudingeka ukuthi uhlale usesimweni esihle ngokomqondo. Yingakho izisebenzi zami zingena ngezikhathi ezihlukene ukuze zidedelane (ukuphumula). Ngiyakuqikelela nokuthi umuntu enze umsebenzi owodwa, angagcini exuba ukuba yisisebenzi sasendlini aphinde anakekele abagulayo,” kusho uNksz uMkhize.

Njengawo wonke umuntu oshayekile ebhizinisini ngenxa yeCOVID-19, uNksz uMkhize uthi ulahlekelwe amanye amakhasimende adlule nalolu bhubhane.

Ufisa ukuba nesikole esiqeqesha onompilo ukuze andise amathuba omsebenzi. Ngaphandle kwaleli bhizinisi, unenhlangano Ithubelihle Community Centre ephakela ukudla abawu-150 ngesonto KwaMashu.

Ngaphezu kwaloku uphinde asebenze njengomeluleki emtholampilo wamaSulumane osiza ngezinhlelo ze-HIV/Aids ngaphansi kwenhlanhgano iMap Focus SA.

Facebook: Zanele Mkhize

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page