Ulwenza kanjani ucwaningo lwemakethe ofisa ukungena kuyona?, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngifise sike sibheke kabanzi ukuthi lwenziwa kanjani ucwaningo lwemakethe uma ufuna ukuqala ibhizinisi. Luyini ucwaningo lwemakethe? Lolu uchungechunge lwenhlolovo yokuqoqa ulwazi lwaleyo makethe osuke ufuna ukungena kuyona ukuze uthole ulwazi olubanzi ukuze uqonde leyo makethe, uqonde nabathengi abakuyo nendawo ibhizinisi lakho nelizosebenzela kuyona.

Kungani udinga  lolu cwaningo noma le nhlolovo? Nazi izizathu ezilandelayo ezibalulekile:

  1. Ukwandisa ulwazi lwakho mayelana nemakethe noma imboni ibhizinisi lakho elizohweba kuyona;
  2. Kusiza ukuthi ukwazi ukubona amakhasimende akho amasha;
  3. Ulwazi olutholayo luzokwenza uliqhube kahle ibhizinisi lakho;
  4. Kwenza ukuthi uqonde kabanzi ngamabhizinisi oncintisana nawo kuleyo mboni;
  5. Kusiza ukuthi ukwazi ukusebenzisa izindlela ezifanele ukumaketha ibhizinisi lakho;
  6. Ngokuhamba kwesikhathi ukwenza lulo cwaningo kungakongela imali enkulu.

Uma usukwazile ukuqoqa lonke ulwazi oludingayo uzokwazi ukunikeza abathengi bakho umkhiqizo osezingeni eliphezulu. Kuyasiza nokuthi ukwazi ukubeka ibhizinisi lakho lapho kunamakhasimende ocabanga ukuthi angathenga umkhiqizo wakho.

Omunye umbuzo obalulekile ofanele uzibuze wona wukuthi “uyawazi na amakhasimende akho?”. Ngaphambi  kokuqala lolu cwaningo kubalulekile ukuthi wazi kabanzi ukuthi obani amakhasimende akho, akuphi nendawo, anawo yini amandla okuthenga umkhiqizo wakho. Loku kubalulekile ngoba ibhizinisi lincike kubathengi bakho, wena nomkhiqizo wakho niza kamuva. Ibhizinisi lizoba sesimweni esihle uma umkhiqizo wakho noma ulwazi olunika amakhasimende akho kuwasiza ukuthi azuze loku akufunayo.

Uma uzokwenza lolu cwaningo, kuzophoqa ukuthi wena noma ithimba lakho olithumele lizisondeze eduze kwamakhasimende, liphinde lizihluphe ngokuthola ukuthi yini amakhasimende ayithandayo nangayithandi kanye nezingqinamba abhekana nazo. Zonke lezi zinto sezihlangene zenza ukuthi wena njengomuntu ofuna ukuqala ibhizinisi ube nalo lonke ulwazi lokusungula ibhizinisi elizokwenza kahle.

Kunezinto ezimbalwa-ke okufanele uzenze ukuze wenze ucwaningo oluphele. Ucwaningo lokuqala ludinga ukuthi uphume ungena umuzi nomuzi noma lapho kukhona khona izinkumbi zabantu bese ubabuza imibuzo ngamunye ngamunye ngocwaningo osuke ulwenza, mayelana nomkhiqizo ohlongoza ukuwenza noma usizo ofuna ukuwunikeza amakhasimende.

Yonke imibuzo ozobabuza yona uzobe uyibhale phansi, kanti nezimpendulo uzozibhala ephepheni lenhlolovo.

Indlela yesibili wukusebenzisa ubuchwepheshe bamakhompyutha noma izinkundla zolwazi nezokuxhumana ezifana noFacebook, u-Instagram, uLinkedIn noMonkey Survey noGoogle Forms, lapho kungeke kube nesidingo sokuthi uye kubantu ngqo kodwa ongabacela baphendula imibuzo khona. Okuhle-ke ngalolu hlobo lokwenza ucwaningo wukuthi imiphumela uyithola manje, awudingi ukuthi kube khona oqoqa yonke imininingwane ayicubungule bese ekhipha imiphumela ethile ngayo.

Kwesinye isikhathi ungathatha nje iqoqo labantu bese kuba yilona olisebenzisa ukwenza ucwaningo uma kuwukuthi wenza ucwaningo olungasabalele kangako. Loku kuyasiza ukuthi wonge isikhathi nemali.

Olunye uhlobo locwaningo aludingi ukuthi ukhulume nabantu noma uvakashele izindawo ezithile; ungalenza ngokunaka ukuthi yini abantu abayithandayo noma abakhuluma ngayo nsuku zonke. Eminingi yale mininingwane ungayithola ezinkundleni zokuxhumana noma emaphepheni ashicilelwe. Maningi nama-website ongangena kuwona anemininimgwane eminingi ongayisebensiza ukuqedela ucwaningo lwakho.

Eyodwa yalama website engithanda ukuyibalula ngeyakwaStatistics South Africa, eyinkampani zikahulumeni ebhekele ukuqoqa izibalo zabantu uma kwenziwa ucwaningo lwanoma luphi uhlobo.

Uma kodwa ungenawo amandla noma isikhathi sokwenza lonke lolu cwaningo ungaqasha inkampani ewungoti ekwenzeni inhlolovo.

Kwenye ingosi ngiyonaba ngokwenza ucwaningo lwemakethe. Okwamanje, ake siyibambe lapha.

  • UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page