UNkk uFika Khumalo umnikazi weMayine Agri Tainment, eyenza imikhiqizo ka-beetroot

Isithombe: Sithunyelwe

Ubuswa wuthando lwemvelo kanti selumholele ekukhiqizeni izinto eziphilisayo, okukhona ne‘wayini’ elithakwe ngo-beetroot kuzona. Uxoxe noLINDA XIMBA

WAQOMA ukushiya umsebenzi owawumholela kahle owayewunjiniyela kagesi kuMasipala waseThekwini osewusomabhizinisi ngenxa yokungesabi izinselelo.

Namuhla uNkk uFika Khumalo, oneminyaka ewu-43, uwumnikazi weMayine Agri Tainment, ekhiqiza izinto ezehlukene nokuchuma “iwayini” iFeza Beetroot Wine.

Igama elithi “imvelo” alipheli emlonyeni walo somabhizinisi oyiciko nothanda ukucwaninga.

Ukwenza izinto ezehlukile kwezabanye yinto yakhe ngoba uma uhlangana naye ungamazi ukuthi uziphilisa ngani, akulukhuni ukubona ukuthi ngenye inhlobo kapende lena.

UNkk uKhumalo, waseDanganya, ngaseMkhomazi, oGwini oluseNingizimu yeTheku, uhlale ezishayela ngo“Cetshwayo” ungafunga ukuthi uyiNazaretha libabele ethempelini ngeSabatha kanti ushaye phansi. Udonsa amehlo ngezingubo ezimeshayo ezisamvunulo yesiXhosa, isiNdebele, nesiPedi bese ezidweba kancane ngopende ebusweni.

Ngaphambi kokunaba nge“wayini” lika-beetroot, uNkk Khumalo, otshale nemifino kule ndawo engamahektha amahlanu, uqale ngokuthi “impilo isemhlabathini”.

“Eqinisweni ngiwumuntu owukhonzile u-beetroot ngenxa yezinto ezinhle ozenzayo emzimbeni. Ngafikelwa wumcabango wokwenza ‘iwayini’ ngawo ngoba ngifuna ukunika abantu into abangakaze bayizwe kwenye indawo futhi bayithokozele.

“Okunye benginephupho lokuqhamuka nento yemvelo ngoba ngenze ucwaningo lokuthi abanye abantu indaba yomcoso abayinaki. Ngikholwa wukuthi asiguli kangako kepha isizathu wukuthi asizikhethi izinto esizidlayo. Kwangijabulisa-ke uma abantu engangithi kabangizwele ukunambitheka kwale mvubelo yami bebuya bengawuvali umlomo.

“Okunye okuhle ngalolu hlobo lwe‘wayini’ wukuthi luqinisa inhliziyo, lenza igazi lihambe kahle, linqanda ukuphathwa ama-gallstone.”

Uthe indlela ibhizinisi lakhe elidlondlobala ngayo ufisa ukuthola ukwesekwa ngokwakha ama-factory ngoba ama-oda asebewatholile maningi kakhulu.

“Njengamanje ngisebenzela ekhaya kanti izinsiza azanele. Siqashe ngokugcwele abantu abathathu kanti ababili bayitoho. Sinabantu abasisabalaliselayo ezindaweni ezinjengeGoli, iRichards Bay, uThongathi, iPort Elizabeth naseBloemfontein imbala. Kuyangijabulisa ukubona ibhizinisi yize lisafufusa (kodwa) likwazi ukudala amathuba emisebenzi ukuze kulalwe kudliwe emakhaya.”

Uthe ngoMashi ngonyaka ozayo ulindele izicukuthwane ezivela e-USA ezizozizwela ubumnandi be“wayini” lakhe. Uthi ukholwa wukuthi loku kuzovula eminye iminyango.

Mayelana nezinselelo, uthe. “Abenzi bamawayini bathi njengoba elethu singalenzi (ngamagrebhisi), abakwazi ukusifaka ohlwini lwamawayini, yingakho neLiquor Board ingakwazi ukusinika ilayisensi. Kodwa sisayilwa le mpi.

“Okunye esikudingayo yindawo enkulu ngoba abantu base-Asia, asebethembise ukusivakashela, bathenga ubuphathuphathu. Sethemba ukuthi ubudlelwano bethu esisanda kuphemba nabakwaTrade and Investment buzothela izithelo,” usho kanje.

Uthe ukuqhuzuka kwakhe ngesikhathi eqala ubona kumqinisile ukhakhayi. “Ngangena kulo mkhakha ngingenamali etheni, nokungazi ukuthi kungenwa kanjani emakethe oyidayiselayo. Kwangikhanyela ukuthi ngaxhamazela ngoba kuthe uma abantu sebewudinga umkhiqizo, kwaqala kwaduma upotiyane.”

Uthe kumsizile ukuhlangana nabantu abamcathulisayo ngezindlela ezahlukene njengoba ibhizinisi likhula kanti uthi nokuqokelwa kwi-Project Preparation Trust Informal Economy Support Programme kumsize kakhulu.

Ibhodlela eliwu-750ml laleli “wayini” liqala kuR150 kuye kuR200.

Facebook: Mayine Agri Tainment

Instagram: mayineagritainment

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page