Uthini umthetho wezokunukubeza ngokocansi emsebenzini?, kuloba uNtokozo Biyela

NGAPHAMBI kokuthi singene shi ekuthini uthini umthetho wezokunukubeza ngokocansi enkampanini, ake sichaze kabanzi ukuthi yini ukunukubeza ngokocansi.

Ukunukubeza ngokocansi ngolunye uhlobo lokucwasa emsebenzini olungavumelekile uma kuziwa kwezokuqashwa ngokulingana ngokomthethosivivinyo oshicilelwe ngo-1998.

Loku wukwenza komuntu othile ngendlela engemukelekile efaka ucansi phakathi, kungaba yinkulumo, izenzo, indlela umuntu aziphatha ngayo phambi komunye, imibhalo ethile nohlobo lwezithombe umuntu aluthumelayo kwasebenza nabo.

Ngokomthethosivivinyo, oshicilelwe wezokuqashwa ngokulingana, yonke inkampani kuyaphoqa ukuthi ibe nenqubomgomo emayelana nokunukubeza ngokocansi futhi kumele yenze konke okusemandleni ukuthi inqande izimo ezimayelana nokunukubeza ngokocansi emsebenzini, ukuze ivikele izisebenzi zayo.

Kufanele futhi ibe nemigudu ecacile elandelekayo engasetshenziswa ozithola enukutshezwa ngokocansi.

Inkampani kufanele yenze isiqiniseko sokuthi wonke amalungelo, isithunzi, nokuphathwa ngenhlonipho kwazo zonke izisebenzi yinto eyinhlalayenza ukuze zonke izisebenzi zizizwe zisekhaya, zikhululekile lapho zisebenza khona.

Kufanele futhi inkampani yenze isiqiniseko sokuthi zonke izisebenzi ziyaqeqesheka mayelana nokuthi yini ukunukubeza ngokocansi emsebenzini.

Ake sibheke ukuthi yiziphi izinto ezenza noma eziyizinkomba zokunukubeza ngokocansi emsebenzini:

  1. Ukwenza – Loku kufaka ukubamba ngenkani, ukufuna ukuqabula omunye ngenkani, ukuthinta omunye ngendlela engafanele, ukuhlola omunye ezindaweni okungafanele ukuthi angahlolwa kuzona, ikakhulukazi uma uwunogada wobunye ubulili kunomhlolayo. Loko akuvumelekile ngokomthetho. Owesifazane kufanele ahlolwe ngomunye umuntu wesifazane nowesilisa ahlolwe ngowesilisa.
  • Ukukhuluma – Uhlobo lwenkulumo enocansi phakathi noma inkulumo enokunukubeza ayifuneki, indlela umuntu adlala ngayo nomunye, ngokusebenzisa amagama anocansi phakathi noma akhuluma ngezitho zangasese ayahlambalaza kanti awavumelekile, amahlaya afaka ucansi phakathi awavumelekile, ukuba yisimbelambela komunye umxine ngokufuna ucansi, yena ebe engekho lapho kuwukuhlukumeza ngokocansi. Ukubuza omunye umuntu ngempilo yakhe yangasese yocansi akufuneki, nemibuzo nje engalungile, eyenza omunye umuntu angakhululeki ukuyiphendula egudla ucansi, ayifuneki.
  • Izinto ezingakhulunywa ngomlomo – Loku kungaba yizenzo ezikhombisa ukuthi lowo muntu uyakufuna ngokocansi, ukuthumela izithombe enqunu noma zabanye abantu abanqunu zingacelwanga, imiqhafazo ekhuluma ngezocansi nama-video akhombisa ucansi. Zonke lezi zinto zithathwa njengokohlukumeza ngokocansi emsebenzini.
  • Usiko – Okubalulekile okufanele sikuqaphele wukuthi izinto eziningi esizenza ngenxa yosiko lwethu, iningi lazo alivumelekile emsebenzini. Lezi yizinto ezifana nokukhuzela intombi, ukushaya ikhwela, ukucela ukuthi ishikile, ukuba yisimbelambela ushela ngoba naku unethemba lokuthi izokuqoma ngenkani njengasemfuleni, ngisho intombi isho ukuthi loku kuyilandela kwakho ayikufuni. Ngisho ukukhipha ulimi imbala akuvumelekile.

Zonke lezi zinto esengizibalile ngenhla zithathwa njengezinto eziwukuhlukumeza ngokocansi, ezingenza ukuthi uma uzenzile uthweswe icala lokunukubeza ngokocansi.

Uma uphule umthetho ungazithola uphelelwa wumsebenzi noma ungena ejele ngenxa yokuthi uphule eminye yale mithetho noma imigomo yokunukubeza ngokocansi.

Yiziphi izinkomba zokuthi umuntu akayithandi into osuke uyenza?

  1. Uma ebalekela le nto esuke yenzeka;
  2. Uma ethula engaphenduli kuloko okushiyowo;
  3. Ukuswaca ebusweni, akhombise ukungenami;
  4. Uma ethi “cha”, le nto oyenzayo akayithandi.  “Ucha” usho “ucha”.

Konke loku kuyizinkomba zokuthi izenzo zakho azemukelekile, kufanele usheshe uyeke into oyenza kulowo muntu eyenza angazizwa ephephile eduze kwakho noma engathandi ukuba lapho ukhona.

Isikhathi esiningi siye sithole ukuthi abantu abasezikhundleni eziphezulu ezinkampanini basebenzisa igunya namandla abo ukunukubeza izisebenzi ngokocansi ngoba bayazi ukuthi banamandla okuzihlukumeza ngaphandle kwesijeziso.

Loku akulungile neze futhi kungadala ingcindezi enkulu phakathi kwezisebenzi, okugcina sekwenza kungabi nokusebenzisana kahle.

Sikhumbule, “ucha” usho “cha”, awusho “uyebo” noma “umhlawumbe”. Ziphathe kahle, gwema ukuba yisinengiso esihlukumeza abanye abantu.

  • UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page