UMnu uSbonelo Mbatha onoxhaxha lwamagaraji nowumsunguli wePetro Connect, esiza abafisa ukungena kule mboni

Izithombe: Zithunyelwe

Zolo lokhu ubetha uphethroli egaraji kepha manje usenoxhaxha lwamagaraji futhi uqeqesha abafisa ukungena kule mboni. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngohambo lwakhe

WAQALA ebamba itoho lokuqhubela abantu izinqola esitolo esidayisa ukudla usondonzima kasomabhizinisi osenoxhaxha lwamagaraji kaphethroli.

UMnu uSbonelo Mbatha, osesungule nesikhungo  esibizwa ngePetro Connect, uthi wukuphatha kahle amakhasimende okwamvulela amathuba. Lesi sikhungo siqeqesha abafuna ukuba ngosomabhizinisi kulo mkhakha. UMbatha, oneminyaka ewu-44, usenamagaraji alishumi ezifundazweni ezehlukene.

“Ngakhulela eZingolweni, ePort Shepstone, kungekho ngisho oyedwa ekhaya obenolwazi lwebhizinisi. Ngiyakhumbula ukuthi emphakathini lapho ngakhulela khona kwakunobaba oyedwa owayenesitolo futhi ngingasondelene naye. Umqondo webhizinisi wangingena sengimdala ngenxa yokusebenza emagaraji, nginconywa kakhulu ngomsebenzi wami,” kusho yena.

Yize uMbatha esebalwa nosomabhizinisi abavelele ezweni, kwakunzima esakhula. Uthi wasuka eZingolweni wayoqedela isikole eNhlakanipho High KwaMashu. Wayehlala noyise endlini enamakamelo amabili kuleli lokishi. Ngenxa yokuswela imali ekhaya, uthe wayengayicabangi eyokuthi uyokwazi ukuyobhalisa esikhungweni semfundo ephakeme.

“Sengiphase u-matric ngangazi  ukuthi ngeke ngiqhubeke nokufunda kodwa kwakumele ngifune umsebenzi. Kwathi ngiyovakashela umngani wami, kwaqondana nokuthi uyobhalisa eMangosuthu (University of Technology). Ngangihlala ngiyiphethe imiphumela yami ka-matric, okuthe uma ngithola ukuthi kubhaliswa umkhakha we-Accounting, nami  ngazithola sengikulayini wababhalisayo,” kulanda yena ehleka.

Akafuni ukungena ekutheni wagcina ebhalise kanjani njengoba ethi wayengenayo imali futhi engahlelanga ukubhalisa. Ukuyofunda esikhungweni semfundo ephakeme wayecabanga ukuthi yikona okuzomkhanyisela ngokushesha emaphusheni akhe, kanti akabuzanga elangeni.

Waqeda ukufunda iminyaka emithathu enyuvesi, wangawuthola umsebenzi. Uveza nokuthi kwakuduma emphakathini wonke uma usunejazi lemfundo ngalezo zikhathi ngoba kwakuyivelakancane.

Ukungawutholi umsebenzi awufundele kwamfakela ingcindezi emphakathini umbona ejika nelanga. Kwamphoqa ukuthi ayofuna noma yimuphi umsebenzi. Yilapho athola khona itoho lokuqhubela abantu izinqola uma beyothenga igilosa esitolo sangakubo. Uthe wayeka itoho engakaholi nomholo wokuqala ngenxa yokuthi wabona umakhelwane owayezothenga kulesi sitolo, wasaba ukuthi uzoba yinhlekisa emphakathini.

Mayelana nokwenza i-Accounting, uthe ngothisha bakhe abamdonsela kulo mkhakha ayengazi lutho ngawo. Uthe wayengazi nokuthi yini umsebenzi we-chartered accountant, othisha ababembelesela ngayo.

Echaza ngokungena ebhizinisini lamagaraji, uthe emuva kokubaleka etohweni lasesitolo, wathola umsebenzi wokwetha upethroli egaraji. Ubewenza lo msebenzi ngokuzimisela yize enejazi lemfundo. Ubuhlakani bakhe bamenza ukuthi agcine esebenza ngaphakathi esitolo ngenxa yolwazi lwezezimali, abambele nemenenja uma ingekho.

Uthando nesineke samakhasimende kwenza waba yinyama kwabafuna ukuvula amagaraji, abagcina bethatha yena bemenza imenenja.

“Ngathola ithuba lokuqeqeshwa ohlelweni lakwaBP, abebefuna (abantu) abamnyama kuleli bhizinisi. Ngaqeqeshwa unyaka eGoli, ngaqeda (kodwa) ngangawuthola umsebenzi. Loku kwenza ukuthi ngivule isikole sokushayela ngoba ngifuna ukuziphilisa,” kulanda yena.

Ngo-2006 wezwa ukuthi kuvulwa igaraji enxanxatheleni yezitolo eDube Village, eNanda. Uthe wafaka isicelo sokulithenga, wavinjwa wukuthi ubengenaso isipiliyoni sokuba ngumphathi. Wacela abaphathi balo ukuthi bamnike ithuba unyaka owodwa babone ukuthi ngeke yini akwazi ukuphatha. Awuphelanga unyaka abaphathi bahlabeka umxhwele, babuyekeza isicelo sakhe.

UMbatha uthi ngenxa yokuthi wayengenayo imali eyanele yokuthenga igaraji, wazicelela ukuthi okungenani bambhalele incwadi yesincomo, okuyiyona ayengqongqoza ngayo emabhange eboleka imali.

Usuka kude uMnu uMbatha osewusomabhizinisi onamava

Saphumelela isifiso sakhe, waba ngumphathi wegaraji eliseDube Village okokuqala ngo-2007. Leli garaji lilandelwe ngelinye alivule KwaMashu ngo-2011. Uthe kusukela lapho cishe unyaka nonyaka ubevula igaraji.

Ngo-2018 usungule iPetro Connect ngenhloso yokucija abathanda ukungena kuleli bhizinisi. Unesivumelwano nezinkampani zikawoyela ukuthi zisebenzisane naye uma zifuna abamnyama abazothenga amagaraji. Uphinde asebenzisane neNedbank, elekelela ukuxhasa labo asebelungele ukuthenga amagaraji.

“Ngabona ukuthi kwangisiza ukuqeqeshelwa leli bhizinisi kodwa ngawabona amanye amaphutha. Ngokusungula iPetro Connect, ngizama ukulungisa lawo maphutha. Ukuthenga igaraji akuwona umdlalo, miningi imicikilisho odlula kuyo, esengisiza nabanye ukubehlisela umthwalo. Asebewathengile amagaraji ngenza isiqiniseko sokuthi kunethimba elibasekayo, libe khona nangosuku lokuqala kuvulwa,” kuchaza yena.

Kumanje uthe bawu-31 abalinde ukuthenga amagaraji, abaqeqeshwe yisikhungo sakhe. Isifiso sakhe wukuthi kube sekuthenge abangaphezu kuka-50 ngonyaka ozayo. Bathathu abesifazane asebezoqala emagaraji abo maduze.

Ugcizelela ukuthi yize beqeqesha noma ngubani ofuna ukungena kuleli bhizinisi, banikeza kakhulu ithuba abesifazane abamnyama abebencishwe ithuba phambilini.

Ugcizelela nokubaluleka kokufunda, athe lonke ibhizinisi liyaludinga ulwazi lwemfundo ephakeme. Ukhuza umkhuba wokuphanta entsheni, efuna ukujaha amabhizinisi asheshayo bese ishiya isikole.

UMbatha, othe waqala ehola u-R800 egaraji aqala ukusebenza kulo, usenezisebenzi ezingaphezu kuka-300 ezweni lonke.

“Kunezinguquko ezinkulu ezizayo embonini kawoyela namagaraji. Sifuna ukuthi iPetro Connect ibe yingxenye yalezo zinguquko. Sifuna ukwenza umehluko kulo mkhakha, sibone abantu abaningi abamnyama bethenga amagaraji ngoba phambilini bekungezinye izinhlanga. Bangaphezu kuka-200 esesibaqeqeshile, abayisihlanu kubona asebenamagaraji, abanye abazongena ngonyaka ozayo,” kusho uMbatha.

Umyelazo wakhe  kwabafuna ukungena kuleli bhizinisi ukuthi okungenani babenemali okungenani ewu-20% kuleyo esuke idingeka.

Facebook: Sbonelo Mbatha

Twitter: @sbonelombatha

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page