Lomisile kubalimi bogwayi abamnyama

Isithombe: iMukurukuru Media

Bakhala bayazithulisa abalimi bogwayi abamnyama njengoba ukuvalwa kwezwe kuwise inqwaba yamapulazi kanti amanye ayaxhuga. UGUGULETHU KHUMALO uyabika

ABALIMI abamnyama bogwayi abasafufusa baphoqeleke ukuthi bavale bangakwazi ukuqhubeka nomsebenzi ngesikhathi kuqala isizini entsha yokutshala ezinyangeni ezimbili ezedlule.

Le mboni engenisa uR15 billion ngonyaka iphazamisekile kulo nyaka ngenxa yokuvalwa kogwayi ngesikhathi iNingizimu Afrika isemgonqweni kusukela ngoMashi. 

UMnu uZacharia Motsumi, okhulumela iSouth African Tobacco Transformation Alliance (iSATTA), uthe:  “Okwamanje bawu-17 abalimi abamnyama asebevale amapulazi abo kanti baningi nabanye asebehlise amahektha abanawo.”

UMotsumi exoxa neMukurukuru Media uthe le mboni enenqwaba yemithetho eyilawulayo kohulumeni emhlabeni jikelele kanjalo nasenhlanganweni eyengamele ezempilo emhlabeni iWorld Health Organization (iWHO) ngenxa yemiphumela emibi kagwayi, iqashe izisebenzi ezilinganiselwa ku-260 000 ezweni.

I-SATTA ibivakashele amapulazi ambalwa eLimpopo muva nje ukuzohlola umphumela wokuvalwa kwezwe kanti bekulindeleke ukuthi iqhubekele eMpumalanga naseMpumalanga Kapa. 

Ngale kwezinkinga ezidalwe wukuvalwa kwezwe neziholele ekutheni kuchume imboni yalabo abadayisa ugwayi ngokungemthetho, iCosatu ithe iyakweseka ukunyuswa kwentela yogwayi ngo-100%.

I-SATTA, enye yezinhlangano ezamangalela uhulumeni ngokuvalwa kogwayi ezinyangeni ezinhlanu ezidlule, ilungiselela ukulwa nesiphakamiso sale ntela. 

I-Cosatu ithe yenze lesi siphakamiso ngoba izama indlela yokunqanda ukudayiswa nokusatshalaliswa kukagwayi ongekho emthethweni.

Kodwa uMotsumi uthi lesi siphakamiso sokunyusa intela kogwayi ngo-100% asicatshangisisiwe. Uxwayise ngokuthi ukuqala kwale ntela kuzoyilimaza imboni yogwayi.

“Kungabe iCosatu ifuna izinkulungwane zabantu ziphelelwe wumsebenzi; ziphoqeleke ukuthi ziphile ngezibonelelo? Bangaphezu kuka-290 000 abantu abaziphilisa ngemboni yogwayi. I-Cosatu izobanakekela yini uma bengasasebenzi? Asiboni kanjalo,” kusho yena.

Eminyakeni eyishumi edlule ziningi izinhlobo zentela ebezikhokhiswa le mboni futhi kulawulwa nokukhangiswa kogwayi.  Uhulumeni nezinye izinhlangano bathi kwenziwa loku njengeminye yemizamo yokunqanda ukufa kwabantu ngenxa yogwayi nezinye izifo ezibangwa wukubhema. 

“Kuncane okwenziwa wuhulumeni ukweseka abalimi bogwayi abasafufusa. Abaqeqeshwa ezinhlanganweni zikahulumeni futhi abaxhaswa ngemali ngendlela okwenzeka ngayo kwezinye izimboni,” kusho uMotsumi.

Uthe kunaloko, abalimi abancane nalabo abaqalayo baqeqeshwa futhi basizwa ngabalimi abakhulu abazimisele ukusizana. Ezinye izindaba ezimbi kulaba balimi yisimemezelo esenziwe wuNgqongqoshe wezeziMali kuleli, uMnu uTito Mboweni, ngesikhathi ethula isabelomali samaphakathi nonyaka; lapho ememezele khona ukuthi kulindeleke ukuthi umnotho wehle ngo-7.8%.

UMotsumi nabanye banxuse uhulumeni neWHO ukuthi baphasise i-2015 WHO protocol, okuhloswe ngayo ukuqeda ukukhiqizwa kogwayi ongekho emthethweni nokuyiwona ozogcina usushibhile kunalona osemthethweni, okulindeleke ukuthi intengo yawo inyuke mawala. 

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku-www.mukurukurumedia.co.za

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page