UDkt uSam Motsuenyane, ingqalabutho kasomabhizinisi omnyama

Izithombe: Zithunyelwe

Osomabhizinisi abancane abangalindi ukutakulwa wuhulumeni. Isho kanje inkakha enguDkt uSam Motsuenyane ixoxa noTEBOGO MOKWENA

OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele babumbane babambisane ukuze bezobamba iqhaza elibonakalayo emnothweni, bangalindi ukukhangeza kuhulumeni. Lona wumbono wenye yezinkakha zosomabhizinisi abamnyama uDkt uSam Motsuenyane.

Lo somabhizinisi, ongomunye wamavulandlela kosomabhizinisi abamnyama ngama-’60s, njengoba ayenguMengameli weNational African Federation Chambers of Commerce (iNAFCOC), uthe ukhathazekile ngendlela amabhizinisi amancane awa ngayo. Uthe ufisa akwazi ukuzihlela ngendlela okwakwenzeka ngayo kudala. 

Engxoxweni eqale yashicilelwa kwiVutivi News, uthe nakuba amabhizinisi asafufusa engakutholi ukuxhaswa wuhulumeni, izimboni ezizimele nalabo okufanele ngabe bayawalekelela kodwa kudingeka osomabhizinisi abancane bavuke bazithathe.

“Ngaba yingxenye enkulu yokuthuthukiswa kwamabhizinisi asafufusa ngeminyaka yama-’60s, ngiwuMengameli weNAFCOC. Kuyishwa ukuthi namhlanje asinabo osomabhizinisi abamnyama abahlelekile kahle ngoba bamqoka kakhulu ekuthuthukisweni komnotho wezwe,” kusho uMotsuenyane, cishe okwenze konke kwezamabhizinisi. Useke waba wumlimi, umdayisi nomunye wabasunguli bebhange nomsunguli wenxanxathela yezitolo eSoweto iBlack Chain.

Uthe ngokusebenzisa iNAFCOC ne-African Bank, ayewusihlalo wayo wokuqala, bakulwela kakhulu ukuthi amabhizinisi asafufusa abambe iqhaza eligcwele emnothweni.

“Sazihlela singosomabhizinisi ukusungula i-African Bank ngo-1975 futhi sagqugquzela abantu abamnyama ukuthi bangene ezimbonini ezincane ngokusungula iNational African Farmer’s Union ne-African Development and Construction Company.

“Sisebenza ngeNAFCOC ngiyajabula ukuthi amabhizinisi asafufusa ayekhona cishe kuwona wonke amalokishi iminyaka ewu-30. Lawa kwakungamabhizinisi abantu abamnyama ayesungulwe kukubi ngesikhathi sobandlululo.  Kodwa namhlanje zimbalwa izinhlangano zosomabhizinisi abamnyama ezihlelekile emalokishini,” kubalisa uMotsuenyane, osegxile ekulimeni ikakhulu izinto ezinjengama-orintshi epulazini lakhe eWinterveld, eNorth West. 

UMotsuenyane unepulazi lezithelo ezinjengama-orintshi eWinterveld, eNorth West

Kunaloko lolu qweqwe, elake laba nendawo edayisa izithombo eMoroka eSoweto nebhizinisi lokudayisa amathayi amaloli nabanye osomabhizinisi baseSoweto, lithe amabhizinisi asemalokishini asephethwe kakhulu ngabantu abaqhamuka kwamanye amazwe.

“Kumele ngabe sisukumela eyokuthuthukisa amabhizinisi asafufusa namqoka ngenxa yezinga eliphezulu lobubha nokuntuleka kwemisebenzi,” kusho yena. 

Uthe enye inkinga wukuthi osomabhizinisi abancane bathembele kuhulumeni.

“Uma sizothembela kuhulumeni ukuthi asenzele yonke into, asisoze saqhubeka. Nohulumeni uzoshintsha uma ebona sisukuma sizenzela imizamo yokuthuthukisa izindawo namabhizinisi ethu ngokuthi siyiqale imisebenzi bese siyamcela ukuthi akeze azolekelela ukuze siqhubekele phambili,” kusho uMotsuenyane.

I-African Bank yasunguleka kanjalo njengoba kunguyena owacela esinye sezikhulu zaseBarclays (Bank) eLondon, eyagcina izibophezele ekusizeni ngokuqeqesha abantu abamnyama emkhakheni wamabhange, yaphinde yathenga namasheya ngenkathi kusungulwa ibhange lokuqala labomdabu eNingizimu Afrika.

Uthe leli zwe kumele lisike iphethini emazweni asethuthukile, nathe alikho kuwona elalingazuza loku anakho ngaphandle kokuba nemboni yosomabhizinisi abancane evuthiwe. Uthe ngisho nanamhlanje amazwe amakhulu anomkhakha wosomabhizinisi abasafufusa osebenza kahle.

“Uhulumeni nezimboni ezizimele kumele bakubone njengomsebenzi wabo ukubamba iqhaza ekukhuliseni amabhizinisi amancane abantu abamnyama ukuze sizosondela ekubambeni iqhaza emnothweni wezwe jikelele,” kusho uMotsuenyane. 

Uthe eNingizimu Afrika lo hulumeni ophethe unike osomabhizinisi abamnyama ithemba elingekho ngokwanda ngomlomo okungaphelezelwa yizenzo. Uthe uMengameli uCyril Ramaphosa udinga ukukhunjuzwa ukuthi izinto zazenziwa kanjani kudala.

“Abantu abamnyama bebengaxhaswa ngemali wuhulumeni kwaze kwashaya iminyaka yama-’80s. Kwaze kwaba ngo-1980 lapho iSmall Business Development Corporation yasungulwa khona ukuze isize osomabhizinisi abamnyama ngosizo lwemali kodwa kunesikhathi eside lapho lokhu kwakungenzeki khona futhi namanje kuseyinkinga loku.”

Uthe ukhathazekile nangokuhlukana phakathi kweNAFCOC. 

“Kunekomidi lezingqalabutho elizibophezele kulokhu futhi ngingathanda ukuthi ngishiye iNAFCOC isebenza,” kusho yena. 

Umlando omfishane:

  • Uwumlimi ngokuqeqeshwa;
  • Useke wahlonishwa ngendondo yezithwalandwe i-Order of the Baobab in Silver;
  • Useke waklonyeliswa ngeLifetime Achievement Award kumaTownship Entrepreurneship Awards;
  • Wayewusihlalo weMotsuenyane Commission eyayilalele izigameko zokuhlukunyezwa kwamashoshozela ezinkanjini zikaKhongolose ekudingisweni;
  • Wayeyilungu lendlu yeziGele kusukela ngo-1994 kuya ngo-1996;
  • Useke waba yinxusa emazweni aseGulf.
Lolu daba luqale lwashicilelwa kwiVutivi News

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page