Uhlale obala umphumela wokuhlasela kweCOVID-19 njengoba isibalo sabantu abangasebenzi sesinyuke safinyelela ku-30.8%. INTATHELI YOMBELE iyabika

SEBEWU-6.5 million abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika njengoba lesi sibalo sinyuke ngo-2.2 million ngekota yesithathu uma kuqhathaniswa nekota yesibili onyakeni. Loku kwenza ukuthi abantu abangasebenzi babewu-30.8% ezweni, nokuyisibalo esikhulu kunazo zonke kusukela kwaqalwa lolu cwaningo lokubheka lezi zibalo ngo-2008. 

Ngokombiko walolu cwaningo owaziwa ngokuthi yiQuarterly Labour Force Survey, nolwenziwa yiStatistics South Africa njalo ngekota, lesi sibalo sisho ukunyuka kwabantu abangasebenzi ngo-7.5%.

Isibalo sabantu abasebenzayo sesiwu-14.7 million njengoba sinyuke ngo-543 000 ngekota yesithathu kulo nyaka.

Isibalo sabantu abaphelelwe wumdlandla wokufuna umsebenzi sona sinyuke safinyelela ku-9.1%. Nokho yize kunjalo isibalo sabantu abebengabambi qhaza nhlobo emnothweni sehle ngo-2.9 million uma kubhekwa amakota womabili, eyesibili neyesithathu.

I-Stats SA ithe iningi labantu ebelisebenza ngesikhathi izwe livaliwe bekungamadoda. Iningi ebelingasebenzi, nokuwu-71.7%, belingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwezwe, kuthi u-13.3% kube ngenxa yokugula, kuthi u-3.2% kube ngenxa yezidingo zomndeni  bese kuthi abanye kube ngenxa yendlela amashifti ebehlelwe ngayo. 

  • Umbele uzozihlaziya kahle lezi zibalo ngesonto elizayo futhi ukhulume nezinhlaka ezihlukene ngokungenziwa ukuzama ukulungisa inkanankana yokuntuleka kwemisebenzi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page