Izithombe: Zithunyelwe

Kubuyekezwe imigomo yokuvalwa kwezwe ngenhloso yokuvula lezo zingxenye zomnotho ebezisavaliwe. USLINDILE KHANYILE uyabika

UKUDAYISWA kotshwala sekubuyele kokwejwayelekile kanti ukukhokhwa kwemali kapoyinandi, i-Unemployment Insurance Fund (i-UIF) nakho kululiwe.

Lezi yizimemezelo ezenziwe wuMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma nesizwe ngoLwesithathu. Kule nkulumo uRamaphosa umemezele nokuthi iNingizimu Afrika isazoqhubeka isebenze ngaphansi komthetho wokukhahlamezeka iNational State of Disaster kuze kube wuDisemba 15.

Utshwala bavalwa ngesikhathi izwe lingena emgongqweni ngokwesigaba sesihlanu, kuze kwaqala ukudayiswa ngezinsuku ezithile kusukela esigabeni sesithathu nobekusayikhalisa le mboni ebithi loku kusaqhubeka nokubeka engchupheni inqwaba yemisebenzi.

Umengameli uthe enye imboni abazama ukuyisiza ukuthi ivuke eyezokuvakasha ngoba kumqoka ukuthi kuhlengwe impilo nemisebenzi.

“Sizovula nokuvakasha kwabantu abaqhamuka kuwona wonke amazwe; inqobo nje uma bezolandela yonke imigomo yezempilo ebekiwe futhi baveze isitifiketi esifakaza ukuthi abanayo iCOVID-19,” kusho uRamaphosa.

Ngenkathi kuqala ukuvunyelwa kwezivakashi zakwamanye amazwe bekukade kunohla lwamazwe abantu bakhona abangeke bavunyelwe ngoba kuthiwa bathathwa ngokuthi bayingozi kakhulu ngenxa yendlela lesi sifo esihlasele ngayo khona.

I-UIF bekukade kubikwe ukuthi isigcinile ukukhokhwa ngoba kuthiwa ayisekho imali yayo. Seloku kuhlasele iCOVID-19 akusibo nje abaphelelwe wumsebenzi kuphela abebethola le mali njengokusho komthetho kodwa kwenziwe nemigomo eyisipesheli evumele ukuthi kukhokhelwe nalabo basebenzi abancishiselwe imiholo. 

“Ziyaqhubeka izingxoxo zokweseka amabhizinisi atabalasayo kanti futhi siyasazi nesidingo sokuqikelela ukuthi esikhwameni se-UIF kunemali eyenele ukumelana nezicelo zabantu abaphelelwe wumsebenzi. Kumanje lesi sikhwama sesikhokhe imali ecela kuR53 billion kwizisebenzi ezingaphezu kuka-4.7 million,” kuqhuba yena. 

URamaphosa uyaqhubeka nokuzama ukuvuselela umnotho

URamaphosa uthe njengoba iqhubeka imizamo yokuvuselela umnotho kuyisifiso sikahulumeni ukuthi zonke izimboni zigcine sezisebenza njengoba bekwenzeka ngaphambi kokuqala kwalolu bhubhane. 

Umemezele nokuthi sekuvuliwe ukufakwa kwezicelo zabasizi bothisha; nokungeminye yemisebenzi emisha ayeyimemezele ngenyanga edlule ngesikhathi ethula umhlahlandlela wokuvuselela umnotho.

Umengameli ugcizelele ukuthi abantu bangakhohlwa wukuthi iCOVID-19 isekhona; nokusho ukuthi imigomo ebekiwe njengokugqokwa kwezifonyo, ukugezwa kwezandla nokungabi wuvanzi isamqoka. Uthe ukuhlasela kwalesi sifo sekumandla futhi eMpumalanga Kapa, nathe kumele kuzanywe kunqandwe kungadluleli nakwezinye izifundazwe ngoba ngeke kwalunga uma izwe lingaphinde livalwe thaqa. 

Bawu-742 394 abantu asebethelelwe yiCOVID-19 kuleli kanti esesibathathile bawu-20 011. Kulaba abathelelekile abawu-92% sebesindile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page