UMnu uVusi Mvelase ukudayisa kusegazini kuyena

Izithombe: Zithunyelwe

Ukudayisa kusegazini kuyena kanti ubuswa wukuqala izinto ezintsha nokwenza imali ngendlela eqondile. Uxoxe noLANGA KHANYILE

UMA ubuka izinto asezenzile endimeni yezamabhizinisi, cishe lilodwa igama angachazwa ngalo – uziyamlandela.

Ukudayisa izimoto, ukuba negaraji elidayisa izimoto, ukuba namatekisi, ukuba yisikhulu sebhola, ukuphatha nokuqopha abaculi, ukuba ne-nightclub, ukuba nebhusha, ukuba wumshicileli wephepha nokuba wuvusisizwe – konke usekwenzile.

UMnu uVusi Mvelase uthi: “Into eyenza ukuthi ngibe wuJack of all trades (“ubamba zonke”) ngingathi yingenxa yokuthi bengizifuna, ngizama ukuzithola ukuthi ngithandani. Ngenze izinto eziningi empilweni. Kodwa kukona konke, ngithanda ukwenza imali ngendlela eqondile. Angithandi ukungalali ebusuku.

“Ukudayisa kade ngakuqala; ngaqala ngisewumfana. Ekhaya kwakudayiswa. Ngikhula uMa, wayene-tuckshop. Ngokuqhubeka kwesikhathi nami ngagcina sengidayisa. Ngangiphuma ngingena emizini yabantu, ngidayisa amaklabishi. Ngenxa yokuthi ubaba wayesebenza endaweni edayisa inyama, ngagcina sengidayisa inyama.”

Ngaleyo nkathi wayengazi ukuthi ukudayisa akuyona nje indlela yokuxosha ikati eziko kodwa wubizo lwakhe. Wake wathi xinti ekubeni yi-laboratory assistant, wadayisa nomshwalense kanti uzogcina engene shi ekudayiseni nokuba wusomabhizinisi.

Ngemva kokushona kukayise uthi isimo saba nzima kubo kanti ngenxa yokuthi wayemdala, kwaphoqa ukuthi ayosebenza. Ngemva kwesikhashana esebenza, wehlelwa wumshophi wadilizwa emsebenzini. Imali ayithola ngokudilizwa wathenga iVW Beetle, ukuze adayise umshwalense.

Umsebenzi wokudayisa umshwalense wadlondlobala kwagcina kucaca ukuthi “iSelesele” ngeke lisamelana nomsebenzi. Kwadingeka ukuthi afune enye imoto. Yaqala kanjalo indaba.

“Abangani bami bangeluleka ukuthi iBeetle incane, ngeke imelane nokuhamba njalo nokuhamba amabanga amade, ngakho kungcono ngifune enye imoto. Ngaya egaraji lezimoto eMgungundlovu. Kwathi sengiphuma, abanikazi begaraji, amaSulumane, bangibizela ehhovisi, bathi kunganjani ngibalethele amakhasimende; ngekhasimende nekhasimende engililethayo, ngiyothola uR50,” kukhumbula  umfana waseMpumalanga, eThekwini.

“Ngaleso sikhathi ngangisebenzela inkampani yomshwalense engaphansi kwenkampani yaseMelika eThekwini. Ngagcina ngibhizi ngiletha amakhasimende. Ngiyabona kukhona abagcina bengimpimpile emsebenzi, imenenja yami yagcina ithe angikhethe phakathi komsebenzi nokudayisa izimoto. Ngathi ngisazocabanga. Ngabe sengithinta amaSulumane, ngawatshela isimo sami. Avele athi angishiye, ngizosebenza khona. Kwaqala kanjalo. Anginunusela ngokuthi angipake imoto yami ekhaya, azonginika imoto. UNkulunkulu esebenza emfihlakalweni, ngaqashwa kanjalo kwa-Aksons. Nganikwa iBMW 518. Ukuhamba ngezimoto zikaNokusho ngaqala kanjalo; ayikho imoto engingakaze ngiyigibele. Ngake ngahamba nangeRover,” kukhumbula yena.  

Wagcina ekhushulelwe ekubeni yimenenja. Ngokuqhubeka kwesikhathi wavula igatsha lakwa-Aksons enkabeni yeTheku. Ngemva kwaloko, wavula igaraji nomngani wakhe uPat Magubane. Yazalwa kanjalo iTop Cars. Yenza izinto ezinkulu.

“U-1983 kwaba wunyaka wezimanga (kimina). Ngake nganoxhaxha lwamabhizinisi. Ngoba ngake ngawuDJ, ngangine-nightclub kuSmith Street, nginebhusha eSiphingo namatekisi eHammarsdale. Ngagcina sengintanta ngenxa yomsebenzi, ngingasakwazi ukuzicaza phakathi. NgoLwezithathu kwakufanele ngivale ebhusha eSiphingo, ngiphuthume ukuyokwemukela istokwe seloli lakwaSAB e-nightclub eThekwini, ngiqede lapho ngiphuthume eHammarsdale ukuyoqoqa icash-up yamatekisi. Ibhizinisi lidinga ukuthi uzibambele ukuze izinto zingonakali. Umthamo wagcina umningi, ngabona ukuthi kufanele ngingabi nomona; angikhethe.”

Ngokuhamba kwesikhathi zaphinde zamlandela izinto. Wasukelwa yiqembu lomculo wokholo elalingadumile ngaleyo nkathi i-Avante. “I-Avante yacela ukucula emngcwabeni kaMa ukuze ngiyibone. Ngemva kwesikhashana ngabona ukuthi inesiphiwo. Ngabona ukuthi izokwenza izinto ezinkulu. Ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuba nesikhathi sayo, idinga ukuthuthela eGoli. Ngayikhulumela noSizwe Zakwe (uphrojusa womculo). UZakwe uwumuntu othulayo, wangikhomba kuRebecca (Malope), ngayikhulumela naye i-Avante, yagcina isimphelezela uma ecula.”

Wagcina ethenge i-studio kuZakwe, esikwakhe eWestville. Uqophe abaculi abaningi eZayaba, okuyigama eliqanjwe ngamagama ezingane zakhe. Uke wavusa iphephandaba UmAfrika.

Ngenxa yokuthi uMvelase wacelwa wuVusi Mkhize, isikhulu se-African Wanderers, wagcina engene ebholeni. “Ngangikhona ngesikhathi sokushisa koNomvethe (uSiyabonga, “uRhee” (uSibusiso Zuma” no“BMX” (uPhumlani Mkhize. Ngenxa yokuthi iWanderers yayiwuginqigonqo, ngagcina ngiyishiyile.

“Ngokuqhubeka kwesikhathi ngavusa iZulu Royals. Ngemva kwaloko, ngacelwa wuSisa Bikitsha, owayethenge AmaZulu ukuthi ngizomsiza ukuphatha abadlali. Izinto zenzeka lapho. Abalandeli babengithanda. Ngake ngabuyisa iqembu lidliwe yizembe, kangangokuthi bangiqoka ukuthi ngihlonishwe ngeziqu zobudokotela. Ngahlonishwa yinyuvesi yase-Australia,” kukhumbula yena.

Makhathaleni ngohlelo lweBlack Economic Empowerment, wagcina ethenga amasheya egaraji lakwaMercedes-Benz iGarden City Motors eMgungundlovu. Nokho wagcina eshiyile ngo-2014 ngenxa yokungaboni ngaso linye nabalingani bakhe.

UMvelase uqhamuke nesu lokusiza abanenkinga yokuthenga imoto

Ziningi izinto azizuza emsebenzini wokudayisa izimoto. Phakathi kwazo uziqhayisa ngeSanlam Business of the Year ngo-1999, iTop Dealer ngo-2000 yakwaMercedes-Chrysler-Dodge, iTop Dealer in Africa, iDealer of the Year ngo-2012-13, iChairman’s Award yakwaJeep/Chrysler.

Nakuba imboni yokudayisa izimoto imenzele izinto ezinkulu kodwa kukhona okuyisilonda. “Ayikho imboni engashintshile (enobandlululo) njengemboni yokudayisa izimoto nemboni yamabhange. Ave kunzima kulezi zimboni. Kunzima kubantu bakithi uma beboleka; imigomo iqinile. Uma sebenikwe imali, uma beke baba nenkinga encane, badliwela izimoto, kungcole igama labo. Bafakwa kwiCredit Bureau. Odokotela, osolwazi, zonke izinhlobo zabantu bakithi badliwela izimoto, kube nzima ukuphinde bathenge,” kukhala uMvelase.

Lolu size lumenze waqhamuka neqhinga lokusiza abantu. Manje usenebhizinisi elisiza abantu abadlelwa izimoto ukuze igama labo lingangcoli. “ENingizimu Afrika, imboni edayisa izimoto ayikaguquki. Kunobandlululo. Akekho umuntu omnyama onegaraji elidayisa iMercedes. Okubuhlungu nje wukuthi uhulumeni wethu awuyisukumeli le nto. KunoCompetition Commission kodwa akwenzi mehluko. Ngolwazi enginalo lwalemboni, sengisiza abantu bakithi. Sithatha izimoto zabo, sizidlulise kwabanye abantu; baqhubeke nesikweletu. Uyachuma umsebenzi,” kuphetha uMvelase, ongusihlalo wesizwe sabaThembu iNingizimu Afrika yonke.

Izeluleko kwabanye osomabhizinisi

  • Ungapheli amandla, ikakhulukazi uma uwumuntu omnyama;
  • Ayikho indlela enqamulelayo ebhizinisi; kusetshenzwa kanzima;
  • Kwabenza amathenda, ungajahi ukuthenga oMercedes-Benz. Khulisa ibhizinisi lakho kuqala; utshale kulona.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page