Ngabe kukhona okuhlukile amabhange azokwenza ukusabela kwikhwelo likaMengameli uCyril Ramaphosa okhale ngokuthi incane imali asabolekise ngayo ukufukula amabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19? USLINDILE KHANYILE uyabika

UMengameli uCyril Ramaphosa usola amabhange ngokugodola nemali

Isithombe: Sithunyelwe

ASHONA ezintangeni amabhange amathathu kwamane amakhulu ezweni uma ebuzwa ukuthi yini azoyenza ukuze kwande isibalo samabhizinisi ashaywe yi-COVID-19?

Emasontweni amabili edlule uMengameli Cyril Ramaphosa ugxeke amabhange ngenkathi ekhala ngokuthi isencane kakhulu imali asabolekise ngayo njengoba kuwuR16 billion kuphela emalini ewuR200 billion okuhlinzekwe ukuthi assize ngayo.

URamaphosa uthe kukhona okumele kushintshe endleleni amabhange enza ngayo. Umbele uthumele imibuzo kumabhange amane amakhulu kuleli, i-Standard Bank, i-Absa, iNedbank neFNB, uwabuza ukuthi asehambe kangakanani kulolu hlelo ngalinye nokuthi yini azoyenza ukusabela kwikhwelo likaMengameli.

Okhulumela iStandard Bank uthe ngoSepthemba ibisiwuR10 billion imali abese bebolekise ngayo kulolu hlelo. Uthe ezinyangeni ezimbalwa ezizayo bazokwethula uhlelo lokusiza amabhizinisi ngemali yokuvuselela umsebenzi nabathi izobe inenzalo ephansi kunejwayelekile.

Leli bhange lithe okunye okunye elikwenzile wukunikeza amabhizinisi ushwele wokuthi angakhokhi; nokube yisamba sikaR107 billion futhi lisize nezisebenzi eziwu-22 700 namabhizinisi amancane angu-3 556 ngoR250 million ohlinzekwe yiSouth African Future Trust.

I-Nedbank ithe isibolekise ngoR1 billion kulolu hlelo kodwa yangacacisa ukuthi yini enye ezoyenza. Kunaloko ithe iBanking Association of South Africa (iBASA) iyona enganaba ngaloku. 

Okhulumela i-Absa akaphumelanga obala ngokuthi yimalini leli bhange eselibolekise ngayo, kuphela ukhulume ngemali yamabhange onke esehlangene. 

Uthe ngokusebenzisana nezinye izinhlaka bayabheka izindlela abangasiza ngazo amakhasimende abo ngalesi sikhathi seCOVID-19. Uthe isigaba esilandelayo se-Absa Siyasizana sizogxila emakhasimendeni anenkinga yokushoda kwemali.

Uthe babheka ibhizinisi ngalinye ukuthi lidinga hlobo luni losizo, kokunye okubandakanya ukuthi balisize ngalolu hlelo lweLoan Guarantee Scheme. Uthe amabhizinisi okuwukuthi abeyiphethe kahle imali ngoFebhuwari 29 athola usizo, kanti lawo abevele exakekile ingakaqali iCOVID-19 bayawachitha. 

I-FNB ayizange iyiphendule imibuzo ethunyelelwe yona. 

UMengameli weBlack Business Council uMnu uSandile Zungu ekhuluma noMbele wathi abamangali ukubona indlela amabhange enza ngayo ngoba vele awakaze abe nobudlelwano obuhle namabhizinisi abantu abamnyama.

I-BASA ithe lolu hlelo olwenziwa ngokubambisana nomNyango wezeziMali neBhange loMbuso alinalo isasasa ngendlela obekulindeleke ngayo.

Ithe ziwu-44 912 izicelo ebezisafakiwe kuze kube yimanje kanti kuzona wu-26% obusuphumelele kanti u-20% usacutshungulwa. Izicelo ezichithiwe ziwu-36% ngoba bezingahambisani nemigomo ebekiwe futhi kuyizinkampani okubonakal ukuthi ngeke zikwazi ukukhokha.

Ithe uma ibuka indlela okuqhubeka ngayo, amabhange alindele ukuthi kuzothi kushaya uJanuwari 2021 abe esebolekise ngoR24.41 billion kosomabhizinisi, nethe kudalwa wukuntenga kwesimo somnotho.

“Osomabhizinisi bamanqika ukuzandisela izikweletu ekubeni isimo somnotho singacaci kahle, nokusho ukuthi kungenzeka bangabi nemali eyanele ukukhokha imali abayibolekile. Ukutotoba kokuvuselelwa komnotho, ugesi ongathembekile kuholela ekutheni kwehle ukuzethemba kwabathengi nosomabhizinisi futhi kunciphisele izinkampani amathuba nesidingo sokuboleka,” kusho iBASA.

UMengameli uCyril Ramaphosa usola amabhange ngokugodola nemali

Isithombe: Sithunyelwe

Ngabe kukhona okuhlukile amabhange azokwenza ukusabela kwikhwelo likaMengameli uCyril Ramaphosa okhale ngokuthi incane imali asabolekise ngayo ukufukula amabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19? USLINDILE KHANYILE uyabika

ASHONA ezintangeni amabhange amathathu kwamane amakhulu ezweni uma ebuzwa ukuthi yini azoyenza ukuze kwande isibalo samabhizinisi ashaywe yi-COVID-19?

Podcasts

Inqolobane