UNksz uLindelwa Mhlamvu umnikazi weThema Skincare

Izithombe: Zithunyelwe

Othaka amakhambi esiNtu ngemuva kokuwahlola ngezindlela yesayensi bese ewasonga isilungu uthi okuvela emhlabathini kuyaphilisa. Uxoxe noLANGA KHANYILE

MIHLA namalanga eNingizimu Afrika, e-Afrika jikelele, naphesheya ezindaweni ezigcwele abantu abadabuka e-Afrika, kuculwa iculo elilodwa – iculo elithi azibuye emasisweni.

NoNksz uLindelwa Mhlamvu, umsunguli nomnikazi weThema Skincare, inkampani eyenza imikhiqizo yesikhumba ngamakhambi esiNtu, ubuswa wukuthi sifikile isikhathi sokuthi abantu base-Afrika babuyele ezindleleni ezindala zokwenza izinto; izindlela ezazingayicekeli phansi imvelo nomhlaba oyifa lendalo yonke.

UNksz uMhlamvu, oneminyaka ewu-24, uthe: “Inhloso yethu (eThema Skincare) wukuvula abantu amehlo ngokuthi amakhambi ethu (esiNtu) ayigugu. Yonke into ivela emhlabathini. Sifisa ukusebenzisa imithi ngendlela okwakufanele isetshenziswe ngayo, kusukela endleleni esiyimba ngayo, kuye endleleni esiyithaka ngayo ukuze isetshenziswe.

Lwaqala kanjani uthando lokwenza umsebenzi owumqansa ongaka lapho abantu base-Afrika bezishisa ngo-cream ababashiya bemhlophe ubuso kodwa umqala nezandla zabo kumnyama okwensizi yebhodwe?

“Ngangiqedela ukwenza iziqu zami enyuvesi ngenkathi ngiqala ukuvuleka amehlo ngalo mkhakha. Ngaleso sikhathi ngangenza iziqu zeBachelor of Science in Biochemistry and Chemistry, kwathi emva kwaloko ngaqala ukwenza iHonours in Chemistry, engagcina ngingakwazanga ukuyiqeda ngenxa yesimo sempilo.

“Okuhle wukuthi enyuvesi bangivumela ukuthi ngiqhubeke nocwaningo (lweziqu zeHonours). Lolo cwaningo lwangivula amehlo ngamakhambi esintu; indlela asetshenziswa ngayo ukwelapha, ukuthi adliwa kanjani, kangakanani, njalonjalo. Ngemva kwaloko ngaqala ngenza imikhiqizo ngamakhambi esiNtu njengenhlaba, impepho (insipho) ne-shea butter,” kulanda le ntokazi yaseWhite City, eMzimkhulu. Eminye imikhiqizo yabo ama-bath oil, amafutha obuso, ama-facial mask, i-body butter, i-sanitiser, amakha.

Imikhiqizo yaseThema isilungele ukudayiswa

IThema, okusho indlovukazi ngolimi lwaseGibhithe, yasungulwa ngo-2018 kanti manje isidlondlobele kangangokuthi isinemikhizo ekhemisi elikhulu lendawo, namakhasimende afaka ama-oda iNingizimu Afrika yonke. Abafaka ama-oda bafaka uR60 ngaphezulu bese bethunyelelwa ngeposi.

Into enkulu iThema egabe ngayo wukuthi inoxhaxha lwabantu abazisebenzayo abadayisa imikhiqizo yayo. “Kuyasijabulisa ukuthi ngabantu abasabalalisa umsebenzi, sikwazi ukwenza abantu baziphilise ngokudayisa. Sibe nenhlanhla ngesikhathi seCOVID-19 ukuthi besisanda kuqala ukwenza i-sanitiser, nesidayisa ekhemisi lendawo.

“Indlela yokusabalalisa imikhiqizo yethu iyasiza ngoba naseGoli kunomuntu osidayiselayo. Loku kuyasiza ukuthi igama lethu lazeke,” kusho uNksz uMhlamvu.

Ngale kokudayisa imikhiqizo yayo, okunye okwenziwa yiThema wucwaningo phecelezi i-research and development, ukuphucula imikhiqizo yayo.

“Kulolu phiko locwaningo sigxile ekutheni imikhiqizo yenziwa kanjani, isikali sayo sithini. Lapha sixoxa nezangoma; sisebenzisana nabelaphi bendabuko. Siqhamuka nezindlela zesimanje zokudla imithi njengeziwasho. Isibonelo nje senza amaphilisi esihlungu, enziwe isimanje ukuthi kudliwa angakanani, kangaki ngosuku, sibe singagudlukile ezindleleni zesiNtu zokuwadla.

Yini aziqhenya ngayo kuleli bhizinisi lakhe. “Wukunconywa ngamakhasimende. Into enkulu wubumnandi engibuzwa uma ikhasimende selibuya lizoncoma umkhiqizo wethu ebeliwusebenzisa (ukuthi uliphathe kahle kanjani). Kungaba yinsipho, amakha noma into yokugcoba,” kusho yena.

Imikhiqizo yaseThema, ibiza kusukela kuR30 noR120. Basanda kwengeza impahla ebiza uR250.

Zibuya egunjini okuthakwa amakhambi kulona

“Sibuswa wukuthi ngalesi sikhathi kumqoka ukubuyela ezimpandeni zethu. Sifikile isikhathi. Kufanele iphele le nto yokuthi into yethu ize yaziswe ngezinye izizwe zaphesheya, kuyima siqala ukubona ubugugu bayo. Yenzeka le nto nge-rooibos (itiye) ne-hoodia yamaKhoi. Siphokophele ukukwenza loku ngoba vele akusiwo umbukiso lona kepha yinto okufanele siyenze ngoba sekuyisikhathi,” kusho uNksz uMhlamvu, othe uzocwaninga kuze kulamule iziqu zobudokotela kwezamakhambi.

Ngezinhlelo zangomuso uthe iThema ihlose ukugxila ocwaningweni, igcine isinezithangami zengxoxo. Kulezi zigcawu abantu bazofundiswa ukuyeka imikhuba asebeyijwayele. Okunye abakuhlosile wukuvikela amagunya obunikazi bamakhambi esiNtu.

Facebook: Thema_skin_care

Instagram: Thema_skincare

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page