I-TRANSNET izoqinisa isandla endleleni okuthengwa ngayo impahla ukukhuculula ukumoshwa kwemali njengoba ithi kunoR114.3 billion omoshekile kule minyaka edlule

ABAKWA-TRANSNET bathi baqinise ukusebenzisana kwabo nabengalo yomthetho nezinye izinhlaka ezifanele ukusheshisa uhlelo lokubuyekeza ukuthengwa kwezinto, okwavela kwikhomishana ephenya ngokuqhwagwa kombuso. Loku kubandakanya nokuthengwa kwamaguzu awu-1 064.

Le nkampani kahulumeni egxile ekuthutheni impahla ithe kukhona nokunye esikudlulisele ophikweni lwe-Special Investigating Unit ukuthi ikuphenye kabanzi.

NgoLwesihlanu le nkampani yethule umbiko wayo wezimali wokuphela konyaka wezimali ophele ngoMashi 31 2020; nalapho iveze khona ukuthi kunemali engasetshenziswanga ngendlela efanele ewuR9.9 billion kulo nyaka wezimali nethe kusewumthelela wokungaphathwa ngendlela kwezinto kule nkampani.

I-Transnet ithe ukubhimba kohlelo endleleni ebekuthengwa ngayo impahla ikakhulukazi loku kokushaya indiva i-Preferential Procurement Framework yikona obekumandla kusukela ngo-2011/12 nokube nesandla esikhulu kule mali emoshekile. Isiyonke imali emoshekile uma kuhlanganiswa neyalo nyaka wuR114.3 billion.

Ithe ukuzama ukukhuculula, kunezindlela ezintsha zokuthenga impahla nezokubuyisa imali esuke imoshekile ezizokwethulwa.  Kucwaningwe impilo ephilwa ngabaphathi namalungu ebhodi awu-408; nokutholakale ukuthi u-96% uhambisa ngakho. Kukhona u-31.8% wezisebenzi onokusolisayo nokuphenywayo.

Le nkampani ithe enye into esiyenzile wukuhlukanisa indlela ethenga ngayo njengoba sekukhona i-chief procurement officer kanti okunye ekwenzile wukukhuculula nasophikweni lwezimali njengoba kuzoba khona nomuntu ozobheka ukunciphisa ukulahleka kwemali ozoqala ngenyanga ezayo.

Okunye osekuzokwenzeka nokuhambisana nokukhuculula wukuthi amabhuku akwaTransnet asezocwaningwa

wuMcwaningimabhuku-jikelele waseNingizimu Afrika.

I-Transnet ibike ukuthi imali engenile inyuke ngo-1.3%, yafinyelela kuR75.1 billion; kwathi izindleko zokwenza umsebenzi zanyuka ngo-1.9%, zafinyelela kuR41.1 billion. Imali eyitshalile ukuthuthukisa ingqalasizinda inyuke ngo-3.5%, yafinyelela kuR18.6 billion.

Le nkampani ithe impahla eyithuthile ngezitimela yehlile ngo-1.3% njengoba ithuthe amathani awu-212.4 million, kwathi nasemachwebeni umthamo wehla ngo-2.4%, waba ngu-4.4 million twenty-foot equivalent units. – Intatheli yoMbele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page