UMnu uBrian Magwaza weNjinjiCom eletha ubuchwepheshe besimanje emalokishini

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuzibophezela ukuthi amalokishi angasali ngaphandle ezintweni ezithinta ubuchwepheshe kudlondlobalisa umsebenzi weNjinjiCom, uSLINDILE KHANYILE uyabika

NGISHO umuntu obengakuqondi kahle ukubaluleka kobuchwepheshe ukubonile ngesikhathi izwe livaliwe ngenxa yokuqubuka kweCOVID-19. Kodwa okunye okugqamile ngalesi sikhathi yindlela izindawo zabantu abamnyama ezisasele ngayo emuva uma kukhulunywa ngobuchwepheshe besimanjemanje.

Nokho-ke kukhona abakade bayibona le ngozi iza inyelela futhi basukuma bathi bazokushintsha loku. Izalwe kanjalo-ke iNjinjiCom eqale ihlinzeka ama-internet cafe eSoweto, eGoli, ngo-2012.

Namhlanje le nkampani esiqashe abantu abawu-25, abawu-13 kubona abaqashwe ngokugcwele, isigxile ekufakeleni abantu bakula malokishi aseGoli umoya wokudonsa i-internet emagcekeni kanjalo nasezikoleni ukuze nabo bezohlomula kulo “moya” obiza kahle futhi osebenza ngesivinini uma kukhona okubhekayo kwi-internet.

UMnu uBrian Magwaza, omunye wabanikazi beNjinjiCom, uthe amakhasimende abo axube abantu ababafakela umoya ekhaya, yilabo abanezitolo abasuke befuna ukuhlomulisa amakhasimende abo nabaqashise izingane ezifunda ezikhungweni zemfundo ephakeme.

“Thina sinelayisensi ye-Icasa (okuyinhlangano kahulumeni elawula izinkampani ezisebenza embonini yezokuxhumana nokusakaza) yokwakha imibhoshongo okudonswa kuyona umoya we-internet. Kodwa thina sisebenzisa izinsimbi bese kuthi uma sizokufakela umoya ekhaya sikufakela into ecishe ifane nendishi yakwaDSTV bese sikuxhumela ne-router odonsa ngayo.

“Ukubaluleka kwe-internet kubonakele njengoba kuneCOVID-19; thina sithi amalokishi awangasali ngaphandle,” kusho yena. 

UMagwaza, obambisene noMnu uJabulani Vilakazi ebhizinisini, uthe kumanje banamakhasimende awu-300. Banezinhlobo ezintathu zomoya abafakelana zona kuye nokuthi umuntu udinga muphi. 

Ukufakelwa bonke ubuxhakaxhaka kuqala kuR1 800 kuye kuR2 500, kanti ngenyanga umuntu ukhokha uR400 kuya R1 700; kuye ngokuthi isuke izosetshenziswa ngabantu abangaki. Lona wumoya wokudonsa i-internet ongakaliwe futhi onganqamuki.

Ithimba laseNjinjiCom eligxile ekufakeni ubuchwepheshe bokudonsa ‘umoya’ wokuxhumana ezindaweni zaselokishini njengasezikoleni

Njengoba uhulumeni ephusha ukuthi nezikole zabantu abamnyama zibe nayo le ngqalasizinda yobuchwepheshe, iNjinjiCom ingenye yezinkampani ezihlomulayo kulokhu.

“IGauteng Broadband Network isikhethile ukuthi sibe ngezinye zezinkampani ezizonikezwa umsebenzi wokufaka umoya ezikoleni zamabanga aphezulu emalokishini. Sezizonke izikole ziwu-120 kanti thina kumanje sisebenza esikoleni sethu sesihlanu, ” kuchaza uMagwaza.

Isikole ngasinye kubiza phakathi kukaR150 000 noR200 000 ukusifakela umoya, kuye nokuthi sikhulu kangakanani.

“Umsebenzi wethu ukhule ngo-20% ngesikhathi seCOVID-19 ngoba abantu sebeqala nokujwayela nanokubuka nezinto ezifana noNetflix no-Showmax,” kusho yena.

UMagwaza okhulele eDiepkloof, eSoweto, wafundela iComputer Science e-UCT kodwa wagcina engaqedanga ngenxa yokuntula imali. 

Uthe okunye okubasizile ukukhulisa umsebenzi wukungenela imincintiswano. Uhhafu kaR50 000 abawuwina kwiGate Award ngo-2016 bawusebenzisa ukuthola ilayisensi ye-Icasa. Kwathi uR80 000 abawuwine kwi-Standard Bank Innovation and Invention Award bathenga ngawo imoto abasebenza ngayo. 

UMagwaza uthe kuyabasiza nokuba ngezinye zezinkampani ezingaphansi kohlelo lwe-Teraco lokuthuthukiswa kwezinkampani ezisafufusa. ITeraco wumbuthano wezinkampani wazo zonke ezihlinzeka nge-internet e-Afrika kanti ukuba yingxenye yayo kusho ukuthi bangakwazi ukusebenza noma yikuphi ezweni. 

“Kodwa noma kunjalo thina sikhethe ukugxila eSoweto ngoba kwayona iyodwa inkulu futhi basebaningi abantu nakhona abangakabi nayo i-internet. Into esikholelwa kuyo thina nesiyenzile eSpruitview wukuthi kungcono kube khona umuntu okhona kwelinye ilokishi esingamsiza simcushise bese eyazisebenza naye, hhayi ukuthi kube yithina esizobamba kuwona wonke amalokishi,” kusho yena. 

Njengawo wonke amabhizinisi nabo zikhona izinselelo ababhekane nazo. Enye yazo wukuthi izinkampani ezinkulu seziyayinyonyobela le makethe yaselokishini. 

“Enye inkinga wukungalutholi (usizo) kahle emabhange. Asisho futhi (usizo) lokuthi basiboleke imali kodwa sikhuluma ngezinye izinsiza ezenza ukusebenza kwebhizinisi kube lula njengokuthi nje thina sinamakhasimende awu-300 kodwa kusewumsebenzi wethu namanje ukuthi sibe nendlela yokuqoqa imali ngoba amabhange awavumi ukusisiza ngama-debit order. Babika loku nalokuya; iFNB nje yathi kumele sibe nesibambiso sikaR50 000. Sakwenza loko, kodwa yabuye yasijikela. Manje ukuqoqa imali njalo ngenyanga kudla isikhathi kanti ngabe kulula ukube siyakwazi ukubamba ama-debit order kubantu,” kukhala uMagwaza. 

Facebook: Njinjicom Pty Ltd

Instagram: Njinjicom PTY LTD

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page