Izintokazi zandawonye ezingabanikazi beLunga Cake Creation uNkk uNokulunga Kefu noNksz uTholakele Mtoniswa

Izithombe: Zithunyelwe

Odade abaqala ngebhakede lamakhekhe, sebevule isitolo samakhekhe aneNkosi phakathi emicimbi emikhulu njengemishado. Balandise uLANGA KHANYILE

UMA ufika e-Uhuru Shopping Centre, inxanxathela yezitolo eClermont, eThekwini, uzozithela emabhizinisini ajwayelekile ezindaweni zabantu njengesitolo nendawo yokucwala izinwele. Kodwa kunolunye uhlobo lwamabhizinisi ozoluthola kule ndawo eqanjwe ngegama le-nightclub eyake yanedumela “eSkomplazi” namaphethelo eTheku, eliyisiSwahili nelisho ukuthi “inkululeko”. Kule ndawo uzothola isitolo samakhekhe ekhethelo, phecelezi ama-novelty cake, isitolo esikhanda amakhompyutha nendawo ebhucunga necwala abantu besifazane.

Kulapho uzothola khona iLunga Cake Creation eyenza amakhekhe ama-birthday, awama-baby shower, awemishado neminye imicimbi. Indaba yaleli bhizinisi lezintokazi eziyizelamani zakwaMtoniswa iwubufakazi bokuthi kuhle ukuqala ekuqaleni ukuze ube nesisekelo esihle. ILunga Cake Creation yasungulwa wuNksz uTholakele Mtoniswa noNkk uNokulunga Kefu ngo-2013.

“Leli bhizinisi lamakhekhe laqalwa wuNokulunga ngoba engasebenzi. Waqala edayisa ama-scones nama-cup cake, edayisela abantu bezinkontileka ezakha umgwaqo onqamula eClermont uya KwaMashu. Emva kwalokho, kwaqala kwaba nama-oda ezitolo ezincane, kwathi emva kwalokho, kwaba ne-oda lekhekhe le-birthday. Emva kwalokho ama-oda angena ubuthaphuthaphu abantu betshelana ngomlomo,” kukhumbula uNksz uMtoniswa, omdala ngeminyaka emibili kunoNkk uKefu.

Uthe naye wayenebhizinisi lakhe lokukhuculula izindlu zabantu kodwa ngenxa yokuthi izinto zazishaya ngonyawo lonwabu, wajoyina udadewabo omncane owayexinwe wumsebenzi wokuxova.

Umsebenzi wakhula kwagcina sekunzima ukusebenzela kubo, bagcina bevule isitolo ngonyaka odlule ngo-Ephreli. Esinye isizathu esabenza bafuna indawo ehlelekile wukuthi amanye amakhasimende ayedinga ukubona lapho besebenzela khona ngaphambi kokuthi afake idiphozi. “Kwaba wukukholwa okwasenza savula lesi sitolo. Noma sasinemali yerenti yenyanga kodwa eyesibambiso sasingenayo. Sasizwa wukuxoxisana nomnikazi wendawo, owavuma ukuthi sincozule kancane kancane uma sesibenza,” kusho uNkk uKefu.

Uma ubona imilingo abayenza ngezandla zabo, usale ukhexe umlomo, ngeke usho ukuthi labo dade bazifundise bona ukubhaka. “Izinto eziningi (ukubhaka) esizenzayo sizifundise zona ngokubheka kwi-internet; sisebenzisa uGoogle. Sibheka ukuthi enziwa kanjani amakhekhe, sibheke nezithako zokuwenza bese siyenza.

Kodwa (sisaqala) kwakudingeka sizijwaze, size silibambe,” kuchaza uNksz uMtoniswa.

Ubisi lwamakhekhe aseLunga Cake Creation

Odade bahlekisa okwamantombazanyana esikole uma bekhumbula izinhlekelele esezike zabavelela, njengamhla behlulwa yi-red velvet. “Sehlulwa wumbala mhlazane sibhake i-red velvet. Ikhasimende lasibuza ukuthi yi-chocolate cake yini.”

Basizwa wukuthi nakuba babeshaye udaka ngombala wekhekhe kodwa lalehla esiphundu. Okuhle wukuthi bafunda ngale “ngozi”, manje sebelishaya ngisho becimezile.

Abagcini ngokubhaka amakhekhe ekhethelo, abathi ukwenza ikhekhe elinjengelomshado kuwumsebenzi ngoba kuthatha izinsuku ezintathu. Okunye abakwenzayo, nabaziqhayisa ngakho wukuthi bafundisa abanye abantu ukubhaka. UNkk uKefu uthe: “Kunezintokazi ezimbili esazifundisa ukubhaka kanti manje sezizimele. Ziyayishaya i-vanilla ne-chocolate cake.”

Loku ngenye yezinto abaziqhenya ngazo kwasebekwenzile kusukela baqala. “Siyaziqhenya ngezintokazi esazifundisa ukubhaka, zase zivula ibhizinisi lazo kanti manje zikwazi ukondla emakhaya. Yinto enkulu lena kubantu abaqala ngo-5 litre webhakede, bedlulela ku-20 litre bagcina sebenesitolo,” kusho uNkk Kefu.

Bamise kanjani ngesikhathi somgonqo weCOVID-19? (Behleka): “Bekunzima ngoba ibhizinisi lethu lithembele emicimbini, manje ibivaliwe… Sifunde ukuthi isenti nesenti libalulekile, ngakho kudingeka ukongela izikhathi zobunzima. Sifunde nokuthi kumqoka ukuphindisela imali ebhizinisini ukuze lingawi. Sibone nokuthi kubalulekile ukucabanga ezinye izindlela zokwenza imali.”

Mayelana nezifiso nezinhlelo ngekusasa bathe bafisa ukuzibona benezitolo ezinxanxatheleni zezitolo, “lapho i-muffin libiza uR25 khona”, bafisa ukuthi kube yifa labantwana babo futhi bafisa ukuvula isikole sokubhaka.

Kuthiwa isikhathi esiningi ukuba nebhizinisi kwabantu bandawonye kuyaqhatha. Basebenza kanjani ndawonye? “Sike sixabane kodwa okuhle wukuthi sisebenzisana kahle ngoba omunye umandla kuloko omunye engekho mandla kukona,” kuphetha uNksz uMtoniswa.

Facebook: Lunga Cake Creation

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page