Uma singaqonda isimo sosomatekisi, singabona ukuthi kungani u-R1 billion uwutiki emehlweni abo, kuloba uYamkela F Spengane

SISANDA kubona omunye ukhukhulelangoqo wesiteleka semboni yamatekisi, bekhala ngobuncane buka-R1 billion ovela kuhulumeni ukubasiza ebunzimeni ababhekene nabo ngenxa yobhubhane iCOVID-19. Njengenjwayelo, iningi labantu libe nemibono ezinkundleni zokuxhumana, eminingi yayo ebonisa ukungazi.

Yingako ngibone kufanele ngikhanyisele abangenalwazi ngesimo semboni yamatekisi ukuze kugwemeke imibono ehlambalazayo. Eqinisweni angisathandi ukwenza le nto, kodwa bekufanele kube khona osukumayo.

Njengomuntu osebenze iminyaka eminingi ecwaninga ngokusebenza kwemboni yamatekisi futhi ngisebenzisana nayo, ngiyakholwa wukuthi amava ami angasiza ukuthi izingxoxo ezifana nalezi kube ngezayo futhi ezihlose ukuthola izixazululo.

Ngaphambi kokuthi ngingene kwindikimba, ngicela ukusho kugcwale umlomo ukuthi ngiyayihlaba eyokuthi kujutshwe amasosha uma kunesiteleka sabemboni yamatekisi. Akuwona umsebenzi wamasosha ukuletha ukuthula emphakathini futhi kawaqeqeshelwe ukubhekana nezixuku. Kuyethusa-ke ukuthi uhulumeni angavele athumele amasosha ngaphandle kokuqala abhekisise isimo sesiteleka. Loku kusho ukuthi uhulumeni wethu, okufanele ngabe uqhakambisa intando yabantu, usebenzisa amandla ukuthusa abantu ukuze bangayilweli into abayifunayo. Kusho ukuthi asifundanga lutho eMarikana; okuletha uvalo lokuthi mhlawumbe lesi sigameko sasiyiqalo sendlela uhulumeni azophatha ngayo abantu ababhikishela ubulungiswa. Ngifisa sengathi ngishaya eceleni, kodwa kuyozwakala.

U-R1 billion awenele

Kwesinye isikhathi kuwubuhlakani ukuzibeka endaweni yabantu abatelekayo ngaphambi kokubagxeka. Ngakho asiqale siqonde ukuthi iSouth African National Taxi Council (iSANTACO) nabanye ososeshini bamatekisi bakhala ngani. Lo R1 billion okhishwe wumNyango wezokuThutha bekuthiwa owokusiza imboni jikelele, enamatekisi angaphezulu kuka-250 000; okuchaza ukuthi itekisi ngayinye ibizothola ngaphansi kukaR4 000. Ukucacisa kahle izindleko zetekisi: ngokocwaningo lwenkampani yomshwalene iSA Taxi ngo-2018, isitolimende-jikelele setekisi bekuwu-R14 569, ohambisana nenzalo ka-23.6%. Loku kusho ukuthi ngemva kweminyaka eyisithupha itekisi ngayinye isuke isikhokhe ngaphezulu kuka-R1 million, isihambe ngaphezulu kwamakhilomitha angu-1 million. https://www.transactioncapital.co.za/downloads/taxi/FY18_SA%20Taxi%20Funder%20Prospectus%20(1).pdf

Ngenxa yomgonqo wezwe, amatekisi amaningi awakwazanga ukukhokhela izitolimende nokukhokhela abashayeli kahle; ngakho uR4 000 ngeke ubungeke ubazise ngalutho abanikazi bamatekisi asengcupheni yokudliwa. Yingako iSANTACO ithi ifuna uR20 000 itekisi ngayinye ngoba yiwona ocishe usondele ezindlekweni zetekisi, kunalo R4 000 owutiki.

Ukuqonda umsuka

Ukuqondisisa kahle imboni yamatekisi, kufanele uqale ubuke umlando wayo. Le mboni yaqalwa ngenhloso yokulwa nobunzima obabuthwelwe ngabantu abamnyama ababengafunwa ukuthi bahlale ezindaweni eziseduze kwamadolobha ngenxa yemithetho yobandlululo.

Le mboni yayenza ukuthi abamnyama bakwazi ukuya ezindaweni zokutohoza. Ukubhekana nezidingo zemiphakathi, uhulumeni wangaleso sikhathi wawuqiniseka ukuthi omasipala bakhipha amabhasi nezitimela ukuthutha izisebenzi emalokishini, baphinde babuyiswe kusihlwa.

Izitimela zazigcwala ngokweqile futhi zigcwele ubugebengu. Okunye futhi wukuthi izitimela zima eziteshini kuphela okusho ukuthi abantu abaningi babehamba amabanga amade ukufinyelela ematohweni. Abanye abantu babegibela ngo-4 entathakusa kodwa emsebenzini bebe bengena ngo-7, baze babuye emakhaya ngomnyama.

Kusukela kwafika abelungu, umzimba womuntu omnyama ubuthathwa njengethuluzi lokusebenza kuphela, yingako abazali bebengasitholi isikhathi sokuhlala nezingane, ngaphandle kuphela uma umuntu engayi emsebenzini.

Amabhasi kamasipala wona ebengcono, kodwa ezindaweni lapho zingekho khona izitimela abeba wukuphela kwendlela yokuya edolobheni. Kodwa la mabhasi ebexhaphaza abantu, emba eqolo; indlela yokwandisa intela.

Loku kwakudala inkinga ngoba ngalezo zikhathi zaziziningi iziteleka abantu bekhala ngokwenyuka kwamanani okugibela ezokuthutha. Ngo-1944 kwaba khona isiteleka esikhulu eGoli ngokwenyuka kwamanani, esaholela ekubunjweni kwenkampani iPublic Utility Transport Corporation (uPUTCO) ukuqhudelana namabhasi kamaspala. Le nkampani yaqala ukuhweba eJSE ngawo lowo nyaka.

U-PUTCO ukhule ngokushesha, wagcina sekuyiwo umhlinzeki wamabhasi oqavile eGauteng. Ngenxa yokungabi bikho kwezimbangi, nayo le nkampani yaqala yenyusa amanani; okwavusa ulaka kubagibeli bamabhasi.

Ngo-1957 kwaba nesiteleka sabagibeli bamabhasi e-Alexandra, lapho abasebenzi ababalelwa ku-70 000 baqoma ukungawagibeli nhlobo, baqoma ukuhamba ngezinyawo besuka eTshwane (ePitoli) beya eSoweto – kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni. Lokho kwenza uPUTCO yasihoxisa isinqumo sokunyusa imali yokugibela ngo-25%.

Yizo zonke lezi zinkinga ezenza abamnyama babuka indlela yokuthi babe yingxenye yemboni yezokuthutha; benze ngcono izimpilo zabo. Amabhasi nezitimela kuhamba ngesikhathi, abantu babedinga ukukhululeka bahambe noma nini. Amatekisi yiwona aba yisixazululo.

Ukuze ube nebhizinisi ngesikhathi sobandlulo kwakumele ube nemvume. Nemboni yezokuthutha yayidinga imvume ezintweni ezithutha abantu, njengebhasi netekisi. Abamnyama ababefuna lezi zimvume, izicelo zabo zazichithwa nguhulumeni kodwa ngama-1970s, ngokufika kwamaToyota Hi-Ace namaNissan E20, kwacaca ukuthi imboni yamatekisi iyadlondlobala.

Ngokuhlangana nenze ososeshini (okwaholela ekubunjweni  kweSouth African Black Taxi Associatiom [iSABTA] ngo-1979), imboni yamatekisi ephethwe ngabamnyama, yaphoqa uhulumeni ukuthi axegise amatomu. IKhomishini kaVan Breda yathola ukuthi ngenxa yepolitiki embonini yezokuthutha kwakungasamsizi uhulumeni ukuthi kube wuye ohamba phambili kwezokuthutha. Kwathatha eminye iminyaka eyishumi, emuva kwekhomishini, ukuze amatekisi abe semthethweni kuleli, emuva kokwethulwa kwe-White Paper on Transport Policy ngo-1987. Lo mhlahlandlela waholela emthethweni iTransport Deregulation Act, 80 of 1988.

Ngaphambi kwalo mthetho, wonke amatekisi ayesebenza ngokungemthetho. Ukuba semthethweni kwamatekisi kwakungahlosile ukukhulisa le mboni nokuthi ibe nemigomo yokusebenza futhi ilekelele nohulumeni. Lena kwakuyindlela yokupolitika, ukususa amandla okuthutha abantu abamnyama emahlombe kahulumeni. Ngokungabi bikho kwabalawuli, abantu bazama noma yini engabalungela. Ngaleyo ndlela ukuvela kososeshini bamatekisi yinto eyayingeke igwemeke, kanjalo kwavela nezimpi zombango wemizila.

Ukuhluleka kukahulumeni wethu ukulawula imboni yamatekisi

Ngesikhathi uhulumeni wentando yabantu egixabezwa ngamandla ngo-1994, wawungenalo uhlelo lokufaka le mboni ngaphansi kohlelo lweBlack Economic Empowerment (ukufukula abantu abamnyama) ukuze ibe yisibonelo esihle emhlabeni jikelele. Ngo-1996, cishe uhhafu wezinto zokuthutha abantu beya emsebenzini, esikoleni nasezikhungweni zemfundo ephakeme kwakungamatekisi (lesi sibalo besimi ku-75% ngonyaka odlule).

Ukuba khona kwemboni yamatekisi kuwusizo kakhulu kuhulumeni esikhathini sanamuhla. Loku kusho ukuthi izinkumbi zabantu okumele zithuthwe ziyiswe emadolobheni kazisewona umthwalo kahulumeni, njengoba kwenzeka kwamanye amazwe.

Ngaphandle kwamatekisi, uhulumeni ngabe uhlalelwe wukuthi abantu abathathu kuya kwabane bayafika emsebenzisi ngezinto zokuthutha zikahulumeni. Kwenziwa njalo emazweni amaningi emhlabeni. Emazweni athuthukile, izinto zokuthutha ziphethwe wuhulumeni yedwa noma ebambisene nezinkampani ezithile.

Angiqondi ukuthi uhulumeni wethu yena waliyekelani ithuba elinje.

Iphuzu lokuqala, wukulawula. Kwakumele ososeshini benziwe izikhungo ezilawulwa, zicwaningwe futhi zixhaswe wuhulumeni; imvume yokusebenza kwetekisi ihambisane neCIPC (ebiyaziwa ngeCIPRO).

Loku bekuzokwenza ukuthi netekisi libe yibhizinisi kunokunikeza osomatekisi wonke amandla. Ososeshini bebezoba neqhaza kwezamabhizinisi, kube nososeshini bamadolobha nabezifundazwe nososeshini owodwa kazwelonke, hhayi lama gatshagatsha anamuhla adala udlame.

Ukube amatekisi asebenza ngohlelo oluqondile, bekuzoba lula ukuqhamuka nendlela yokuthelisa le mboni. Sisekhona lapho, angikuveze ukuthi osomatekisi abaningi bayibhalisele intela ngoba ukuze ube nelayisensi yetekisi kufuneka nenombolo yakho yentela. Inkinga ekhona wukuthi iSARS nomNyango wezokuThutha abakayitholi indela ezokwenza le mboni ithembeke ekukhokheni intela, ngoba abafuni ukucabanga besabalale. Yinto ethi ayifane nabantu abadayisa emgwaqweni abenza imali enkulu ukudlula iholo lezisebenzi zasezitolo, kodwa bathathwa njengabantu abangasebenzi futhi abayikhokhi intela.

Njengoba imboni yamatekisi isezandleni zabamnyama, uhulumeni bekumele ukuthi abe nobuchule ayixhase, abambisane nayo ukuze ikhule ibe yimboni enkulu esebenzisana nezinye. Ukwenza nje izibonelo: I-PetroSA ayinayo indlela yokuthi uphethroli ewenzayo usuke kuyo uye ngqo kumthengi. Bekungaba yisinyathelo esiphusile ukuthi ibambisane nemboni yamatekisi, ukuze le mboni uphethroli iwuthole ngesaphulelo. Leyo mali ibizophinde ibuyele kuhulumeni ayisebenzise ukukhulisa iPetroSA.

Ngesikhathi inkampani iPetronas idayisa u-90% wamasheya ayo ase-Engen, iPetroSA bekumele igxume kuqala, njengoba kwenzeka ngesikhathi iChevron idayisa amasheya ayo aseCaltex ngesikhathi ishiya imakethe yaseNingizimu Afrika. 

Enye indlela, ehambisana nomgomo omusha oqale ukusebenza kulo nyaka i-SA African Automative Masterplan (iSAAM), bekungaba wukuthi izinsimbi zakhiwe kuleli njengoba iToyota yavuma ukuthi u-60% wezinzimbi okwakhiwa ngazo itekisi zikhiqizwe eNingizimu Afrika.

Ukuba lo mgomo kade wenziwa, ngabe lukhulu uguquko embonini yezezimoto ezweni, kodwa-ke namanje kusengenzeka lokho. Abakhiqizi bezinsimbi sebevele batshala izigidi zamarandi ukuhambisana neSAAM, kodwa mhlawumbe yicebo elihle ukuqala ngezimoto ezithutha u-75% wabasebenzi bakuleli nsuku zonke ukuze nale mboni izuze.

Kuleli asikwazi nokuzenzela amathayi asetshenziswa yizimoto zethu. Maningi amathuba embonini yetekisi, singazenzela nawethu amatekisi. Lezi zinguquko kumele ziholwe nguhulumeni ngoba wuye olawula imigomo yezezimboni nokuthuthuka. Yilapho sizobona khona ushintsho ezimpilweni zabantu, sizibonele ngawethu ukuthi kusho ukuthini ukuthuthuka kwezomnotho, singagcini ngamazwi anongwe ngepolitiki.

Ukuphetha

Silapha sikhona namuhla ngoba abantu okwakumele babheke ikusasa benze nezinguquko emandulo, behlukela. Khona ukuthi imboni yamatekisi iziphethe, ayisebenzi ngaphansi kwemigomo yezokuthutha neyezimboni elawulwa wuhulumeni, yiphutha lakhe uhulumeni wentando yabantu. Kwakuwumsebenzi wakhe uhulumeni ukulungisa izinto ezashiywa zimahlaphahlapha wuhulumeni wengcindezelo.

Ziningi izigidigidi ezinikwe iSAA, okuyinkampani eyodwa embonini yezokuthutha, manje kungani sebambe siyeke ukufaka izigidigidi embonini yamatekisi; okuyiyo ethwele umnotho wezwe?

Siyacabanga ukuthi umnotho ungalimala kanjani uma izisebenzi ezintathu nezine ezweni zingase zingakwazi ukuya etohweni kusasa ngoba amatekisi evele ama ukusebenza?

Asisuse inkungu emehlweni, imboni yamatekisi siyibone ubunjalo bayo. Ayiyona nje imboni, kodwa iwumgogodla wezimboni eziningi ezenza umnotho wezwe. Uma sibuka ngalelo so, sizokwazi ukuyithakasela le mboni futhi sibone nokubaluleka kokuthi sifake imali kuyona kanye kanye nezinye izimboni ukuthuthukisa umnotho wezwe lethu.

  • UYamkela F Spengane uphawula ngokwenzeka emphakathini futhi uwumcwaningi

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page