Kusenenqwaba engasiboni isidingo sokuba nencwadi yefa kodwa lokhu kubonakala kushintsha kancane ngenxa yeCOVID-19. INTATHELI YOMBELE iyabika

ISONTO lokugcina enyangeni ka-Okthoba kuba yisonto lokugqugquzela abantu ukuthi basukumele ukuqinisekisa ukuthi banayo incwadi yefa nechaza kabanzi ukuthi bafisa kwenzakaleni ngempahla yabo uma bedlula emhlabeni.

Incwadi yefa kumele ibuyekezwe njalo uma kuba noshintsho empilweni yomuntu njengokuthenga impahla entsha, ukuzalwa komntwana, ukushada noma ukwehlukanisa umshado.

Uma umuntu eshona engenayo incwadi yefa kusebenza umthetho obizwa nge-Intestate Succession Act, nobheka ukuthi usuke ushiye bani emhlabeni nokuyikona okulawula ukwabiwa kwempahla yakho. Uma ubushadile lowo oganene naye nguyena othola yonke into uma ingekho incwadi yefa. 

I-FNB ithi ibone abantu bekusukumela ukubhala nokubuyekeza incwadi yefa njengoba kuhlasele ubhubhane iCOVID-19. Leli bhange lithe sinyuke ngo-8% isibalo samakhasimende abefuna ukubhala incwadi yefa noma lawo abefuna ukubuyekeza anayo. 

UNksz uMatlhodi Leteane, ophethe uphiko lweFNB Fiduciary, uthe: “Incwadi yefa esemthethweni inikeza labo abasuke baba ifa lakho imiyalelo ecacile yokuthi ufisa impahla yakho ihlukaniswe kanjani uma ungasekho. Njengoba kusukela ngo-Okthoba 26 kuya kumhlaka-30 kuyisonto elaziwa nge-National Wills Week sigqugquzela amakhasimende ukuthi ayisukumele indaba yokubhala nokubuyekeza incwadi yefa. Kumqoka ukuthi incwadi yakho yefa ibhalwe ngabantu abawuqeqeshelwe lo msebenzi. Imvamisa siyaye sithole ukuthi incwadi yefa igcina ingasebenziseki ngoba kukhona okungahanjiswanga kahle ngesikhathi ibhalwa noma ngenxa yolwazi olungesilo iqiniso olwafakwa.”

UNksz uLeteane uthe Incwadi yefa ikunika ithuba lokuthi ukhethe abazokwenza umsebenzi wokwaba ifa lakho kunokushiya lo msebenzi onzima ezandleni zomndeni wakho.

“Uma unezingane ezincane ungaqoka ozokugadela zona futhi ungazisungulela i-trust, nokuyiyona engagada konke okushiyele izingane zakho,” kusho yena.

Uthe incwadi yefa ebhalwe kwelinye izwe iyasebenza; inqobo nje uma ihambisana nemithetho yalelo zwe okusuke sekudingeka ukuthi ifa labiwe kulo. Nokho uthe incwadi yefa ebhalwe kuleli kodwa esuke izokwaba nempahla ekwelinye izwe kuba nomehluko ngoba imithetho yamazwe ngezinto ezinjalo nentela ayifani.

Umthetho uthi incwadi yefa esemthethweni ngebhaliwe, umnikazi wayo kumele ayisayine kanti kumele kube nofakazi ababili futhi kumele luvele nosuku ebhalwe ngalo. Umnikazi wefa kumele abe neminyaka ewu-16 kuya phezulu kanti ofakazi kumele babe neminyaka ewu-14 kuya phezulu.

Labo abasuke bengenamuntu abafisa ukumshiyela ifa labo bavumelekile ukuthi banikele ngalo njengokuqoka inhlangano engenzi inzuzo njengekhaya lezintandane noma indawo enakekela labo abasuke sebegulela ukufa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page