UNksz uBusi Gumede, isikhulu esiphezulu seGoodlife Foods

Izithombe: Zithunyelwe

Izitolo, ezokukhangisa nezamandla yizimboni asebe wusomabhizinisi kuzona futhi akanamahloni ngokuthi amanye ala mabhizinisi uwawisile. Manje uqopha umlando kwezolimo, lapho eqhamuka khona nezinto ezintsha. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUGULA ngenxa yokuwa kwebhizinisi lakhe lezamandla kwamholela ekutheni azithele ebhizinisini elisha ngoba ezama ukuzelapha.

UNksz uBusi Gumede, isikhulu esiphezulu seGoodlife Foods, okumanje yakha udedangendlala wendawo yokukhiqiza i-kefir, uhlobo lwesiphuzo namasi esenziwe ngobisi oluvutshelwe neselapha ithumbu noma isisu somuntu, wahlangana nalolu hlobo lwesiphuzo emva kokutshelwa wumngani wakhe ngaso ngoba ethi singamsiza.

Eseqalile ukusiphuza wawubona ngempela umehluko kodwa futhi okunye akubona wukuthi asitholakali kalula lapha eNingizimu Afrika. Yilapho abona khona ithuba lokusidayisa, waqala wenza ucwaningo olwamholela ekutheni aye ngisho phesheya ukuyocobelela ulwazi.

“I-kefir icishe ifane nencwancwa; iyelapha, iyi-probiotic eqinisa amasosha avikela ithumbu. Kuqala kwakuchathwa futhi iyasiza nokuthi ungahlaselwa yilezi zifo ezingamahlalakhona,” kusho uNksz uGumede, oneminyaka ewu-42.

Umkhiqizo wakhe ubizwa nge-Kepro brand kanti yize ubusutholakala kwezinye izitolo kodwa bawuhoxisile uma kuqala iCOVID-19 ngoba bebeqashe indawo abasebenzela kuyona, bengeke bakwazi ukulawula okwenzeka kuyona.

Usezithola kwezolimo nje, kade zazimnetha lapha ekuzisebenzeni. Uze ahlangane ne-kefir yingoba wayeguliswa wukhwantalala emva kokuwisa iGlobal Pact Consulting, inkampani eyayigxile kwezamandla; isebenza ne-Eskom.

I-kefir ekhiqizwa yiGoodlife Foods

Wazithela phezu kwethuba kwa-Eskom kade esebenza kwezokukhangisa. Wagcina esesungule iGlobal Pact Consulting, eyagcina isiqashe abantu abawu-450 kanti yayingenisa uR120 million ngonyaka ngenkathi kusahamba kahle. 

“Ngangingakaze ngicabange ukuthi kukhona okungonakala ngeGlobal Pact ngoba yonke into yayihamba kahle futhi ngase ngifike esikhathini lapho imali kwase kungenye yezinto engangingasazikhulekeli,” kukhumbula yena.

“Kwala ngisho bengixwayisa abaluleki bezezimali ngobungozi bokuthembela emthonjeni owodwa njengoba sasisebenza ne-Eskom kuphela kodwa ngabashaya indiva ngoba ngathi yisikhondlakhondla lesi asiyi ndawo futhi abantu bohlale bewudinga ugesi futhi akukho lapho inkampani yethu yayingenawo khona umsebenzi kwa-Eskom.”

Ayengakwazi wukuthi izinkinga zemali zale nkampani zijule kangakanani njengoba yaqala yahluleka ukubakhokhela kusukela ngo-2009 kodwa babambelela beciciyela ngoba bengazimisele ngokudiliza nokuhluleka. Kwathi kushaya u-2013, kwacaca ukuthi ayikho le nto bagcina bevalile.

Le ntokazi, edabuka KwaMashu, ithi nokho ukuwa kwale nkampani kuyivule amehlo futhi yikona okuyilungiselele ukuthi yenze izinqumo eziphusile ngeGoodlife Foods.

“Ngangidinga ukuthi ngifunde ukuthi ngingadlali ngethuba engilitholayo, ngingadlali ngomsebenzi nangemali. Manje sengiyazi ukuthi nakuba siyinkampani yokuqala yabantu abamnyama ezihlanganisela futhi edayisa i-kefir futhi umningi umsebenzi, kodwa kumele sihlale sicabanga ezinye izindlela esingakhula ngazo ngoba izinto zingonakala. Kumele futhi sibheke ezinye izindlela esingazisebenzisa ukuze singathembeli entweni eyodwa,” kusho yena.  Kukhona namathuba aqhamukayo kwamanye amazwe aseNingizimu ye-Afrika kanjalo naseMpumalanga ye-Afrika njengeKenya nokungenye yezindawo abazobheka amathuba kuzona; kanjalo nase-Europe. 

Le ntokazi, enezingane ezimbili, izalelwe emndenini wosomabhizinisi njengoba kubo kwakunezitolo. Iqala ukuzisebenza ngo-2003, yavula isitolo nayo ngoba yibhizinisi eyayilazi. 

“Ngangineminyaka ewu-22 futhi ngangisheshe ngabona ukuthi ukuqashwa ngeke kungilungele. Kodwa izikhathi zase zishintshile kunezangama-70 nezangama-80 ngoba abantu base bekwazi ukuya ezitolo ezinkulu kalula futhi kwakukhona nenkinga yobugebengu. Ngake ngathi ukubekezela kodwa emva kokudunwa imoto, ngashiya phansi konke; ngavala isitolo, ngaphindela ekhaya, ngayokhokha umoya,” kusho uNksz uGumede. 

Ukungenqeni ukuqala phansi yikona okumsizile ngoba usazitshela ukuthi uma ewa, okwakhe wukuthi afunde isifundo ebese eqala phansi. 

“Mhlawumbe ukuthi ngizalwe nayo lento (yokuzisebenza) ngoba akunandaba ukuthi ngiwa kangaki. Enye into anginayo le nto yokuthi abantu bazothini. Sengihlukanise kabili umshado. Ngikhumbula ngiyotshela uMa ukuthi ngiyahlukanisa futhi wathi ‘abantu bazothini esontweni’. Ngathi kuyena ‘angikaze ngibabone labo bantu befika bezongibuza ukuthi nginjani’.

“Okunye okungigqugquzelayo yizingane zami kanjalo nokufunda ngohambo lwabanye osomabhizinisi njengoRaymond Ackerman wakwa-Pick n Pay, owake wawa naye izikhawu ezimbalwa kodwa akaphelanga umoya.”

Le ndawo eyakhiwayo eMidlands izodla uR120 million nokuwusizo aluthole kwezinye izinkampani zikahulumeni ezilekelela osomabhizinisi ngemali. Izogaya ubisi olungamalitha angu-1.5 million ngenyanga kanti uma iqala izoqasha abantu abangaphezu kuka-100 uma isisebenza. 

Enye into uNksz uGumede ayihlanganisayo manje yisikhwama esizoxhasa osomabhizinisi besifazane abasafufusa ukuze bangadluli kulezi zinto yena adlule kuzo.

“Ubuhlungu engidlule kubona ngizama ukuthola usizo lunzima. Ngifuna ukusiza lo muntu wesifazane okungaba owaseHluhluwe noma KwaNongoma ozothola ukuthi uqhamuke nomqondo webhizinisi omuhle kodwa usedinga nje umuntu ozomsiza ahlanganise uhlaka oluzobe lusho ukuthi ibhizinisi lizoma kanjani, lidinga malini. Thina sizobe singathi luhlanganise wena lolo hlaka, uzosichazela bese thina siyakuhlanganisela. Uma kuhambe kahle, ngiyathemba ukuthi kuyothi kushaya uJuni uyobe ekhona umuntu oyedwa esobe sesimsizile; sizobe sibolekisa ngemali,” kusho yena. 

Waphothula u-matric eNqabakazulu ngaphambi kokuyofundela IFood Science and Nutrition e-University of Natal (eyisi-UKZN), walandelisa ngezifundo ze-Marketing e-IMM Graduate School.

Uma engasebenzi uthanda ukuvakashela amanye amazwe uma isikhathi namandla kuvuma kanti uyathanda nokufunda izincwadi nokubukela amafilimu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page