UMnu uPeter Setou, isikhulu esiphezulu seVumelana, esiza imiphakathi ebuyiselwe umhlaba

Izithombe: Zithunyelwe

Ukubuyiselwa umhlaba akusho ukuthi uzokwazi ukuwusebenza uma ungenalo ulwazi nemali. Yileli gebe iVumelana ezama ukulivala. Isikhulu esiphezulu sayo sixoxe noSLINDILE KHANYILE ngomsebenzi wayo

KUBALISWA mihla namalanga ngokuthi lubheda kangakanani uhlelo lokubuyiselwa komhlaba njengoba kukhona amanye amapulazi athi uma esebuyiselwe emiphakathini eyayiphucwe umhlaba agcine esephenduke umhume wabaphangi ngoba engasetshenziswa.

Kwezinye izindawo abanye bafa izingxoxo zingaphothuliwe. Kanti kokunye imiphakathi isala ixabana yodwa ngoba kukhona abasuke befuna umhlaba ekubeni abanye bencamela isinxephezelo semali kuphela. 

Lezi zinselelo yizona ezagqugquzela ukusungulwa kwenhlangano engenzi inzuzo, iVumelana Advisory Fund, ngo-2012.

Le nhlangano isiza imiphakathi esuke isibuyiselwe umhlaba ukuthi ikwazi ukuthola ulwazi namakhono asuke ezodingeka ukuze ikwazi ukuqhubeka isebenzise umhlaba ngendlela elungele ukusetshenziswa ngayo, kanjalo nokuthola abatshalimali abazimele ukuthwala izindleko zokuqhubeka nomsebenzi umphakathi uze ukwazi ukuzimela. 

UMnu uPeter Setou, isikhulu esiphezulu seVumelana kusukela ngo-2016, uthe iNingizimu Afrika imandla ekusunguleni imigomo nemithetho emihle kodwa indaba yonakala uma sekufanele ilandelwe.

Uthe nasodabeni lo mhlaba inkinga ayikho emigomweni nasemithethweni ebhalwe phansi, ngoba leyo icace kahle, kodwa kusala uma sekumele isetshenziswe le migomo.

“Enye inselelo ukuthi isabelomali sikahulumeni asilingani nezinselelo ezikhona ezihambisana nokubuyiselwa komhlaba.  Manje enye inkinga esinayo yilena yokuthi sibuye sigijimele ukuyiguqula imigomo esikhundleni sokulungisa lena ekhona,” kukhala uSetou. 

Kumanje enye indaba esegudwini ezweni yilena yokubuyekezwa kwesigaba 25 soMthethosisekelo ukuze kuzoqala uhlelo lokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.

Ethula isabelo-mali esibuyekeziwe sika-2020/21 ngoJulayi uNgqongqoshe wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya, uNkk uThoko Didiza, ugcizelele ukuthi ukubuyiselwa komhlaba kusazoba seqhulwini nakuba sincishiswe isabelomali sabo. Kulo nyaka wezimali kunoR500 million owabelwe ukuphothula izicelo zokubuyiselwa komhlaba. Isiyonke imali eyabelwe lo mnyango iwuR14.4 billion.

USetou, ongummeli owafunda e-University of Western Cape, uthe ukubuyiselwa umhlaba wuhambo olujulile futhi oludonsayo, nokuyingakho kudingeka kube khona ozolekelela umphakathi. 

“Ngo-2007 (ngangisohlelweni) lokubuyiswa komhlaba emphakathini wakithi eBarokologadi, eNorth-West, nokuyilapho ngabona khona ukuthi yinde kangakanani indlela okudingeka ihanjwe wumphakathi. Kukhona nezinye izinto eziqhamukayo endleni njengabantu abaqembukayo emphakathini bafune ukudonsa babhekise lena,” kusho yena.

Lapha yiseMamahlola eTzaneen, eLimpopo, okungeminye yemiphakathi esizwe yiVumelana

“Ukubuyiselwa umhlaba akusho ukuthi uzokwazi ukuwusebenza uma ungenalo ulwazi, amakhono (nanosizo) lwemali.” IVumelana isiphothule izivumelwano eziwu-15 phakathi kwemiphakathi nabatshalimali abazimele ezihlanganisa umhlaba ongamahektha awu-69 164 emali elinganiselwa kuR586 million kanti imindeni eyingxenye yalezi zivumelwano iwu-13 646 bese kuthi imisebenzi ibe wu-993.

Imatasa nezingxoxo ezithinta izivumelwano eziwu-16 ezingase zingenise uR1.837 billion emhlabeni ongamahektha awu-69 268, othinta imindeni ewu-12 976 nemisebenzi engu-6 476.

Ngale kokusiza umphakathi, uSetou uthe kumele babhekelele ukuthi abatshalimali abasuke sebeqale izingxoxo nabo abadikibali ngenxa yokushaya ngonyawo lonwabu kwezinto kwesinye isikhathi futhi kumele babenze baqonde abatshalimali ukuthi kumqoka ukuzibophezela ekuthuthukiseni umphakathi, bangaxhamazeli.

Kumele futhi bagadele nomphakathi ukuthi ungavumi noma yini ngoba nawo usuke udinga usizo kulaba abeza nemali kanti nawo umphakathi kumele ufunde ukuthi imali ayiphathwa budlabha, akuyona eyomuntu oyedwa futhi kumele yenze umsebenzi eyabelwe yona kuphela.  

“Thina senza kube lula ukuthi lezi zinhlangothi ezimbili (umphakathi nabatshalimali) bakwazi ukuxhumana ukuze omunye nomunye ezothola akufunayo. Kumele kuthi kuqala nje izingxoxo kube kwazeka ukuthi omunye nomunye ulindeleni kulobu budlelwano ngoba kukhona oyedwa onamandla kunomunye kanti bonke badinga ukuvikelwa.  Uma kukhona nokungaboni ngaso linye kumele kusheshe kusukunyelwe kungaze konakale kakhulu,” kuchaza yena. 

USetou uthe kumele kubhukulwe ukugqugquzela abesifazane nentsha ukuthi basondele kwezolimo kanti futhi kumele kubhekwe umthelela we-COVID-19 endleleni okusetshenzwa ngayo.

“Zibanjwa zisemaphuphu. Uma kukhona into esiyifundile kwiCOVID-19 ukuthi izinto sezishintshe unomphelo, kuneminyaka ewu-20 kwaqala ukusetshenziswa ubuchwepheshe kwezolimo yingakho intsha kumele isondele ngoba yona ihlale iqhamuka nezinto ezintsha. Kumele kugxilwe nasezifundweni zolimo, kuxhaswe ucwaningo futhi kukhulunywe ngazo,” kusho yena. 

“Ziningi izinto esingakazi ukuthi sezizobanjani kodwa kumele kubhukulwe ngisho kunzima ukuqinisekisa ukuthi izinto ziyenzeka. Kumele sibuyekeze ukuthi njengoba kungasezukuba lula ukubiza imihlangano yomphakathi isinqumo sokuthi kumele isinqumo sithathwe yiningi eliwu-2/3 ngeke yini saphazamisa, senza kanjani ngoba akumele umphakathi uthi unomhlaba kodwa ulale ungadlile ngoba kunezinto ezingaphothuliwe,” kusho uSetou.

Ephawula ngesiphakamiso sokuthi kumele umhlaba ubuyiselwe ngaphandle kwesinxephezelo, uSetou uthe vele okuhlongozwayo ngokubuyekezwa kwesigaba 25 soMthethosisekelo yinto okuvele umthetho uyayivumela kuphela okuzokwenzeka wukuyigcizelela ibe sobala.

Uxwayise ngokuthi kumele kugadwe kungagxilwa nje kuMthethosisekelo wodwa ngoba izinkinga ngohlelo lokubuyisewa komhlaba azidalwa wukuthi umthetho uthini kuphela kodwa ziningi ezinye izinto eziwumxhantela nezinesandla ekutheni lolu hlelo lungatheli izithelo ngendlela elindelekile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page