UMnu uChris Magagula wuqweqwe emkhakheni wezamanzi olwandle

Izithombe: Zithunyelwe

WENZA ezibukwayo embonini yamanz’ olwandle nakuba kunemicikilisho ewundendende. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe lweminyaka

UMTHETHO ogqugquzela ukuthi kube noguquko kwezomnotho oluzovulela abantu abamnyama amathuba, iBlack Economic Empowerment (iBEE), awuthelanga zithelo ezitheni embonini yezamanzi olwandle ngoba izinkampani eziningi ezikhona ngezakwamanye amazwe nokwenza ukuthi zingayigqizi qakala indaba yalo mthetho ngoba aziwudingi.

Lona wumbono kaMnu uChris Magagula, umsunguli nomnikazi weWabona Logistics neWabona Bulk Terminal, ezingezinye zezinkampani zabamnyama ezimbalwa kulo mkhakha. 

UMagagula, oneminyaka ewu-29 aqala ukusebenza kule mboni ngaphambi kokuthi azimele ngo-2011, uthi kuneminye imicikilisho ekhona kule mboni nokuyiyona evele ibe wukhiye ovala ngci iminyango; kwale ngisho usupaquza kanjani.

Nokubambezeleka komqulu weBEE elawula le mboni, iBEE Charter, kuzimoshile izinto njengoba kwathatha iminyaka ukuthi iphothulwe.

“Baningi abantu esasiqale nabo ngesikhathi kuthiwa imboni ivulela abamnyama amathuba, kodwa kwathi lapho isayinwa khona iBEE Charter baningi futhi abasebewile. Kwakunzima bengafuni nokuyizwa indaba yoshintsho abantu abakule mboni, kanti kunjalo nje ukungena kuyona kunzima satshe. Kwaze kwadingeka sinxenxe (uMnu) uDullar Omar (owayewungqongqoshe wezokuthutha ongasekho emhlabeni),” kukhumbula uMagagula. 

Ngaphambi koshintsho olusanda kuqala, bekuthi uma ufuna ukuba yi-agent kwelinye lamachweba kule mboni, kudingeke ukuthi ube okungenani noR600 000 oyisibambiso ichweba ngalinye. Yimali lena ebidingeka ungakawutholi umsebenzi.

“Kungcono manje sekushintshile ngoba ayisekho i-cabotage (imali ekhokhelwa ukuthutha izimpahla zisuka kwenye indawo, ziya kwenye) uma kuwumkhumbi walana eNingizimu Afrika; kumahhala ezindaweni ezisogwini nokusisizayo thina baseNingizimu Afrika.

“Inselelo kule mboni wukuthi ayisizi ngalutho olutheni iBEE ngoba yimboni lena egcwele izinkampani zaphesheya ezingadingi ukuthi zihloniphe lo mthetho.

“Kuningi nokunye; uyabona nje uma ufuna ukuba yi-agent kaSasol, isinqumo sokuthi ngobani abathola lezo zinkontileka asenziwa nalana, yize kuyinkampani yakuleli. Kodwa kumele uhambe uye eLondon uyozidayisa khona. Bangaki kithina abanemali yokugibela uye eLondon, ukhokhele indawo yokuhlala, imoto nazo zonke ezinye izindleko? Uma isiphelile futhi inkontileka onikwe yona, kumele futhi uphinde ugibele.”

Ezinye izingqinamba uMagagula akhala ngazo yilezi zokubambezeleka komsebenzi njengokuthi uma kukhona ithenda ekhishiwe kodwa kuphele cishe iminyaka emibili ingaphothuliwe nokwenza ukuthi ngisho ububatholile abantu abazimisele ngokukuxhasa kodwa bagcine behoxile ngoba kungacaci ukuthi umsebenzi uyahlangana.

Kuzona zonke lezi zinselelelo, uMagagula usezabalaze kwagcina kuhlangane njengoba iWabona Logistics isizuze nezindondo futhi ingezinye zezinkampani ezimbalwa zabamnyama ezihlonishwayo kule mboni. 

IWabona Dry Bulk Terminal isungulwe ngo-2013, nokuyingxenye yokukhulisa wona umsebenzi, njengoba yona igxile ekuthutheni okumbiwa phansi njengamalahle, i-manganese, ichrome, upethroli nodizili.

UMnu uMagagula uthi kumqoka ukwazi amatemu emboni okuyona

Ukuqala ukungena kukaMagagula kule mboni wayesebenzela inkampani okwakuthiwa yiStorm & Company ngo-1991 lapho ayeyi-Industrialisation and Training manager khona. Le nkampani yathengwa yiGrindrod kanti lapho wazithola esehola izingxoxo zamaholo nabasebenzi abawu-800 emazweni ahlukene, nokungezinye zezinto athi zamqinisa ukhakhayi.

“Kudala abantu abamnyama babengenamalungelo futhi bengahlonishwa njengabasebenzi ngenxa yomthetho iBantu Consolidation Act of 1956 futhi nezinyunyana zazingekho. Ukuxoxisana nabasebenzi abahlukene kwamfundisa lukhulu umuntu, ngagcina sengibona ukuthi ayisebenzi le nto yokuthi ngixoxisane nabo ngokuhlukana kodwa kungcono kube nendlela yokuthi sixoxe nabo ndawonye,” kukhumbula yena.   

Washiya ngo-1999 wasungula inkampani iMax Couriers. Emva kwalokho, waphinde wasebenzisana neGrindrod bahlanganisa lesi sikhondlakhondla neMagagula Investments basungula i-Eyethu Joint Venture.

Ngaphambi kokusebenzela iStorm & Company, wayeqashwe kwaTongaat Hullett, inkampani asebenza kuyona emva kokuyeka ukufundisa.

UMagagula uzalelwe eBononi, eGauteng, waqeqeshwa njengothisha owafundisa iminyaka embalwa ngaphambi kokusebenza ezinkampanini ezizimele.

Echaza ngokukhulise iWabona Logistics, uthe wukuphatha amakhasimende njengamaqanda, wukuwahlonipha nokunakekela ubudlelwano bakhe; nathi yiyona mfihlo eyenza ahlale.

“Ngokomsebenzi kule mboni yonke into iyafana futhi akukho ongakwenza okuhlukile ngokomsebenzi ngoba ulandela imigomo nemigudu ebekiwe engashintshi. Kodwa indaba isekutheni uwaphatha kanjani amakhasimende akho futhi uma uke wamosha kwelilodwa, azokuphunyuka wonke ngoba ayazana futhi ayaxoxa enjalo nje.

“Kubalulekile nokuqonda ulimi olusetshenziswayo kule mboni. Kufanele wazi ukuthi uma kukhulunywa ngama-Inco terms (eminye yemithetho elawula ukuhwebelana phakathi kwamazwe) kukhulunywa ngani nezinto ezifana no-CIF kusuke kukhulunywa ngani,” kusho yena.

Ukubheduka kweCOVID-19 kuyishaye kakhulu imboni yamanzi olwandle ngesikhathi amazwe amaningi evalwe thaqa, nokusho ukuthi akuphumi futhi akungeni mkhumbi ezweni. Nakuba loku kuyilimazile iWabona ngezindlela ezihlukene kodwa uMagagula uthi kukhona nokuhle okuqhamukile njengoba manje sebazi ukuthi asikho isidingo sokuqasha amahhovisi ngoba kuyasebenzeleka ekhaya futhi yonke into iyenzeka ngenxa yobuchwepheshe besimanjemanje.

Nakuba ezigqaja ngokuthi wakwazi ukulekelela isikole esikwaBester ngaKwaMashu iJG Zuma High ukuthi siqale isifundo i-maritime studies kodwa uthi kuyadabukisa ukubona ukuthi zimbalwa kangakanani izikole ezifundisa lesi sifundo ikakhulukazi eThekwini njengoba kuyidolobha elinechweba elikhulu kunawo wonke e-Afrika.

“Yinto ebuhlungu kanjani nje. Ngisho uxoxa nabanye othisha, uthole ukuthi kwabona abakaze balubhade echwebeni. Nakuba amanyuvesi esezama njengoba anda afundisayo ngemisebenzi ekhona kule mboni, kodwa usemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ezikoleni ngoba ngithi ziyisithupha ezweni lonke izikole ezifundisa i-maritime studies, nokusho ukuthi asikhiqizi abantu abenele abazosebenza kule mboni,” kukhala uMagagula.

Ululeke osomabhizinsi abafuna ukungena kule mboni ukuthi bazi ukuthi akusetshenzwa amahora ajwayelekile, usebenza nangobhawodi ebusuku, kuye nokuthi umkhumbi usuke uzofika nini. Uthe kumqoka nokwenza ucwaningo kahle; uqonde ubungozi obukhona nokuthola umuntu ozokucathulisa.

Ngale komsebenzi weWabona, okunye uMagagula amatasa ngakho wukulekelela isizwe sakwaXimba eCamperdown/Cato Ridge ukuhlanganisa AmaXimba Masterplan, nokuyiwumqulu osetshenziswayo ezingxoxweni ne-Assmang mayelana nomhlaba walesi sizwe. 

Okunye ngaye:

  • Uchitha isizungu ngokuhubhana nomzukulu wakhe;
  • Ubhale incwadi esuselwe ekhanda ngesikhathi izwe livalwe thaqa ethi You are my Soulmate;
  • Uthanda u-fish & chips
  • Uyigagu futhi ukhonze umculo wamakwaya;
  • Uwumlandeli weKaizer Chiefs;
  • Akaphuzi futhi akabhemi;
  • Usehlale ezifundela i-fiction ngoba usakhathala yizincwadi ezikhuluma ngamabhizinisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page