UMnu uBongani Mtolo, uNksz uPhindile Gwala, uNksz uMandisa Mpeko, uNkk uCarol Bouwer noMnu uThemba Nkosi, odume ngelikaDJ Euphonik

Izithombe: Zithunyelwe

Indlela ibuzwa kwabaphambili. Khohlwani wukugabisa ngezinto eziwubukhazikhazi, osomabhizinisi abadala bagcwalise lesi saga ngenkathi beluleka intsha engosomabhizinisi. UZANELE MTHETHWA uyabika

USOMABHIZINISI owusondonzima emikhakheni wokudidiyela izinhlelo zethelevishini weluleke intsha ukuthi ingenzi amaphutha enziwa yibona ngoba bephushwa yingcindezi yokufuna udumo.

UNkk uCarol Bouwer, owake waba wumlingisi, utshele intsha ukuthi izinto eziphathekayo eziwubukhazikhazi azisho ukuthi usuphumelele.

Ubengomunye wezikhulumi esithangamini samabhizinisi, esihlelwa wuMasipala waseThekwini, i-22nd Durban Business Fair (iDBF), eNkosi Albert Luthuli ICC.  Lesi sithangami esibizwa ngeYouth Business Connect, sihlose ukuchushisa intsha kwezamabhizinisi.

UNkk uBouwer uthe ukuncisheka amathuba ngenxa yobandlululo, kudale ingcindezi yokuthi abantu bafune ukukhombisa ngezinto eziwukhazikhazi ukuthi sebephumelele. 

“Ngibe nenhlanhla yokuthi ngesikhathi ngiwumlingisi bengingayinaki ingcindezi ehambisana nodumo. Bengigqoka noma yini engiyithandayo, ngingavumeli ukuthi udumo lungishintshe. Ukuhamba ngemoto enkulu ebizayo akusho ukuthi unemali nokuthi usuphumelele. Okubalulekile wukuthi sikhule ebhizinisini nasemsebenzini esiwenzayo, sifukule abanye,” kugcizelela yena.

Uhlabe nomkhuba wokuthi abantu bahlanyiswe kakhulu wumsebenzi abawenzayo namabhizinisi, bakhohlwe wumndeni nabantu abaphila nabo. Uthe ukuhlasela kweCOVID-19 kufundise abaningi isifundo sokubaluleka kwemindeni.

UNkk uBouwer, oseshade iminyaka ewu-20, uthe ubezitshela ukuthi uyawazi umndeni wakhe, kodwa ngalesi sikhathi ubone ngamanye amehlo. 

Uphinde weluleka intsha ukuthi inganamatheli entweni noma ngabe ayilungi. Uthe akusizi ukuhlala emkhakheni owodwa kodwa ungakukhulisi. Ufakaze ngaye athe washiya emdlalweni wethelevishini ngoba ebona ukuthi awumniki ithuba lokukhula. Uthe intsha akumele icabange ukuthi izinto zizozifikela nokuthi iyakweletwa. Kunalokho uthe umuntu kumele avuke azenzele, akwazi nokusebenzisana nabanye.  Yize ekuhlaba ukuthembela kakhulu kuhulumeni, uthe kumele kube khona abazophendula ngezinkinga ezivimba abantu ukuthi bathole usizo ekubeni bekhokha intela. 

U-DJ Euphonik, ogama lakhe langempela wuThemba Nkosi, ugeqe amagula ngomkhakha akuwo, ngenkathi eluleka intsha.

UNkosi osezakhele udumo nakwamanye amazwe, uvumelane noNkk Bouwer ngendaba yobukhazikhazi. Uthe lo mqondo ubulale abaningi abachitha imali bezama ukuphila impilo yobukhazikhazi kodwa kubheda ebhange. 

“Ngakhulela elokishini, ubaba engakwazi ukuthenga umuzi esilungwini ngenxa yobandlululo. Abekwazi ukukuthenga kuphela yimoto nezimpahla zokugqoka ukuze akhombise ukuthi uphumelele. Ngibone sengimdala nami ukuthi kuyihlazo ukuthenga imoto ebizayo ngoba wenzela abantu kodwa imali ungenayo,” kusho yena. 

Ekhuluma ngomthelela weCOVID-19 emsebenzini wakhe, uthe kumlimazile ngoba uphila ngokunandisa emicimbini. Uthe ngesikhathi kuvalwa izwe kwakuzoqala isizini yehlobo e-Europe, okuyilapho eqashwa kakhulu khona.

Izethameli zeYouth Business Connect, isithangami seDurban Business Fair

Nokho uthe akakhali ngoba iCOVID-19 imfundise ukuthi azame ezinye izindlela ukuqhuba ibhizinisi. Uveze ukuthi usezinhlelweni zokuvula indawo yokudla, eyeziphuzo nendawo yobumnandi. 

Indaba yokubaluleka kokufunda iphinde yagcizelelwa yilo DJ, othe abaningi bahlulekile emabhizinisini ngoba beshoda ngolwazi. Uphonse inselelo entsheni, eveza amanye amathuba amabhizinisi anganakiwe. Ukhale ngokungazithembi kwabantu bakuleli zwe, athe yikona okwenza bangaphumeleli, wanxusa ukuthi abantu bafunde ukuhlanganyela emabhizinisini. 

Umlingisi wethelevishini uPhindile Gwala, uthe yize iCOVID-19 imlimazile ngokomsebenzi, kodwa uthole ithuba lokwazi umndeni wakhe. Uthe ubone namanye amathuba abengawaboni ngesikhathi konke kuhamba kahle. “Ngiqale ibhizinisi lokuthutha ngoba ngesikhathi izwe livaliwe, abantu bekumele bahanjiselwe izimpahla. Leli kuseyibhizinisi elincane kodwa nginethemba lokuthi lizokhula,” kusho yena.

Ngaphandle kokuba wumlingisi, uPhindile uthe unebhizinisi lokuwasha izimoto, eliphinde lidayise nokudla. Uveze ukubaluleka kokuhlonipha ibhizinisi, athe naye uyazibambela uma sekugcwele amakhasimende.

“Ngigeza ngisho inyama yangaphakathi, ngiziphekele ebhizinisini lami. Kunamakhasimende abejatshuliswa wukuthi alethelwa yimina ukudla. Uma ulibukela phansi ibhizinisi lakho, nabantu ngeke balihloniphe,” kweluleka yena.

 Ukhuthaze intsha ukuthi ingayinaki ingcindezi ngoba ifuna ukubonakala sengathi iphumelele. Ulinganise ngaye, athe abantu bebemhleka ngenkathi egibela amatekisi ngesikhathi eqala ukulingisa. Uthe wayishaya indiva ingcindezi, wazinika isikhathi ukuze azibekele imali yokuthenga imoto. 

UNksz uMandisa Mpeko, weGlobal Shapes Community, ukhuthaze intsha ukuthi ingawayeki amathuba okuvolontiya. Uthe iminyaka eminingi wavolontiya, okuyikona okugcine kumvulela amathuba ebhizinisini.

Uthe: “Ngihambele amazwe amaningi ngingaholi kodwa ngiyivolontiya. Abantu bebengaqondi ukuthi ngichitha isikhathi sami ngingaholi. Ngilapha engikhona manje ngoba ngizitshele ukuthi imali izongifica endleleni kodwa obekubalulekile wukuthi ngaziwe futhi ngincele ulwazi lwebhizinisi kwabaphambili.”

UNkk uNonkululeko Msomi, wophiko lokuThuthukiswa kwamaBhizinisi kuMasipala waseThekwini, ubonge izikhulumi ebizikulesi sithangami. Uthe selokhu iqalile ingqungquthela yeDBF, luningi ulwazi oluncelwe yizethameli.

“Sibonga kakhulu kubahleli bengqungquthela futhi akuphelile, kodwa iDBF izoqhubeka nangenyanga ezayo,” kusho yena. 

Lena yingqungquthela yesi-22 yaminyaka yonke eThekwini, nehlose ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page