Hambisana nokushintsha kwesikhathi, kuloba uNtokozo Biyela

LESI sikhathi esikuso manje senza ukuthi wonke umuntu owusomabhizinisi abheke izinto ezimayelana nebhizinisi lakhe ngamanye amehlo. Itshe seligaya ngomunye umhlathi manje, loku ebesikwazi futhi sikujwayele sekuphenduke kwasiyisa komunye umhlaba esingawujwayele. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngabe ngikhuluma ngani kahle hle.

Ukufika kobhubhane iCOVID-19 nokuvalelwa endlini sekusiphoqe ukuthi sisebenzise izindlela ezintsha zokuxhumana sisebenzisa ubuchwepheshe besimanje nezinkundla zokuxhumana ezingoFacebook, u-Instagram, uTwitter, uLinkedIn, uWhatsapp noSkype.

Kodwa osekuvele kwaba seqhulwini wukuvela kwama-apps afana neMicrosoft Teams noZoom, okungama-apps abengekho noma abengenalo idumela njengalawa ezinkundla zokuxhumana ezingoFacebook, uWhatsapp neSkype.

Ngenxa yokuphoqeleka kwezinkampani ukuthi abantu basebenzele emakhaya ukuze bagweme ukutheleleka ngeCOVID-19 kube sekucaca ukuthi umsebenzi kufanele uqhubeke noma kunjalo. Izinkampani eziningi zikhethe ukusebenzisa uMicrosoft Teams, i-app eyenziwe wuMicrosoft eyasenzela indlela yokuxhumana nge-email uMicrosoft Outlook.

Ngicabanga ukuthi bayibona kudala le nto ukuthi siyofika isikhathi lapho khona abantu bezofuna ukuxhumana ubuso nobuso bangasebenzisi nje kuphela i-email. Loku kwenziwa wukuthi abantu sebekujwayele ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana nokuthi babonane kuma-video, yingakho uMicrosoft ethe akeze nale-app uMicrosoft Teams. Kule-app abantu abasebenzayo bayakwazi ukuba nomhlangano bukhoma kodwa bebe besemakhaya.

Okuhle ngayo wukuthi futhi uyakwazi ukuthumela ama-document nemilayezo njengoba bewenza nje kuma-email, uphinde ukwazi nokwenza i-presentation yakho kubo bonke abasuke besemhlanganweni njengoba kade kwenzeka nje uma kuhlanganelwa ehhovisi. Loku  kusho ukuthi ukusetshenziswa kwama-email sekuzoba yinto yasemandulo njengoba abantu sebejwayela le ndlela entsha yokuxhumana.

Eyesibili i-app edla ubhedu kulezi zinsuku wuZoom. Yona-ke icishe ifane neMicrosoft Teams ngokuthi nayo uyakwazi ukwenza ama-presentation kubantu abaningi, uma ukule nkundla ungakwazi ukungazivezi ubuso futhi ubuye uziveze, uyakwazi futhi ukulalela inkulumo nje kuphela kodwa ube uwuvalile umbhobho wokukhuluma ukuze ungaphazamisi lowo osuke ekhuluma.

Okunye okuhle wukuthi uyakwazi ukuqopha yonke inkulumo ukuze nobengekho emhlanganweni akwazi ukuthi ayibuke, abe nolwazi oluphelele ukuthi bekukhulunywa ngani.

Eyesithathu ithandwa kakhulu abantu abenza ama-presentation iWebinar. Nayo uyakwazi ukukhuluma nenqwaba yabantu kodwa umehluko wukuthi yona iqhakambisa kakhulu lona osuke ethula inkulumo ngaleso sikhathi. Abathamele leyo presentation, baye balalele nje, bese bephosa imibuzo lapha nalaphaya.

Zonke lezi zindlela yizindlela ezintsha ezisetshenziswa yizinkampani ukuxhumana ngendlela eseqophelweni eliphezulu. Loku sekwenze kwashintsha ngendlela emangalisayo indlela esesixhumana ngayo kwezamabhizinisi. Kusho ukuthini konke loku?

Okokuqala, kusho ukuthi wena osadla ngoludala ungase uzithole usenkingeni yokuthi ibhizinisi lakho liwe noma lingahambi kahle ngenxa yokuthi awufuni ukushintsha. Kusho ukuthi nabantu esibadayisela esikwenzayo noma esikukhiqizayo sebesukile lapha bekade bekhona, sebefudukele ezinkundleni zokuxhumana zesimanje.

Loku kusho ukuthi uma ufuna imakethe yabo, nawe kufanele ufudukele ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje ngoba yilapho bekhona manje abathengi. Futhi kusho ukuthi asisekho isidingo esikhulu sokuchitha imali eshisiwe kunemihlangano; kuphuzwa itiye namasemishi noma izidlo zasemini ezihambisana nemihlangano. Loku kusho ukongiwa kwemali. Le ndlela ikunika inkululeko yokuthi usungenza ibhizinisi noma yikuphi emhlabeni. Asisesekho isidingo sokuthi kufanele ube sendaweni ethile ngesikhathi esithile futhi usuyakwazi ukuxhumana nanoma wubani noma nini emhlabeni jikelele.

Lezi zinguquko yizinkomba ezisobala ezisho ukuthi uma wena njengosomabhizinisi ungaguquli umqondo nendlela owenza ngayo izinto ebhizinisini lakho, ibhizinisi lakho lizofa. Kufanele uzihluphe ngokuzifundisa zonke lezi zindlela ezintsha zokusebenza nokuxhumana, hhayi kuphela wena kodwa ufundise nabakusebenzelayo.

  • UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi enkampanini iMindset Shift Consulting.

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page