Izigaba eziyisithupha zokulungiselela ukuthatha umhlalaphansi njengosomabhizinisi

UKUBALULEKA kwamabhizinisi nosomabhizinisi kuhlale kugcizelelwa. Imbangela yaloku kungaba wukuthi osomabhizinisi badala izinsiza ezintsha nemikhiqizo emisha, bakhulise umnotho.

Okunye okungenza ukuthi kugcizelelwe kangaka wukuthi osomabhizinisi bashintsha izimo ezijwayelekile zibe zintsha ngokubhekana nezinselelo zesimo samanje.

Noma ngabe yiziphi izizathu abantu bayakwazisa ukuthi osomabhizinisi yibona abadala amathuba omsebenzi nethuba lokuceba, baphinde bathuthukise izinsiza, umphakathi, imikhiqizo nempilo yabantu.

Lesi sikhathi somgonqo ezweni yinkinga enkulu kwabanye osomabhizinisi. Lokhu kwenza ugcine ususalelwe yizinto ezimbili kuphela ongakhetha kuzona, okubalwa kuzo ukuzikhokhela iholo nokulungiselela ukuthatha umhlalaphansi (noma ngabe uneminyaka emingaki).

Njengoba iNingizimu Afrika inezinga eliphansi lokonga noma labantu abonga imali ungadideki uze uzitshele ukuthi usengashintsha ube nomkhuba wokuqongelela imali uma isikhathi sesihambile.

Pho-ke ungenza njani? Nazi izigaba eziyisithupha zokukusiza ukulungiselela umhlalaphansi ezizokusiza uthole okukufanele njengosomabhizinisi obeqongelela:

  1. Ukutshala imali ngokuhlukene

ENingizimu Afrika zintathu kuphela izindlela ongakhetha kuzona ngemali yokuthatha umhlalaphansi (le mali ngeke ukwazi ukuyithinta ungakafiki eminyakeni ewu-55), kuphinde kube wukutshala imali ngaphandle kwentela (ubungako bemali evunyelwe ongayonga kungaba wuR33 000 unyaka wonke noma uR500 000 impilo yakho yonke) nokutshala imali ezindaweni eziningi ezehlukene.

Esikhathini esiningi ukutshala imali okungakhokhisi ntela akweneli kanti nokuhwebelana ngezinto kungaba yingozi, ngakho-ke izinhlangano ezingakusiza zikweluleke ukuthi inzuzo ungayenza kanjani iyona ndlela engakusebenzela njengosomabhizinisi. Kusemqoka ukwazi ukuthi into ebaluleke kakhulu kulezi okhetha kuzona yisikhathi.

.

  • Hlela kusenesikhathi

Qongelela imali elingene izindleko zakho zasendlini engangezinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha ezokulekelela ngezinyanga lapho kwenzeka izinto obungazihlelele njengomgonqo esikuwo. Emva kokwenza loku, yiba nolunye uhlelo oluzokusiza ukubhekana nezimo eziphuthumayo.

Uma usukwazile ukonga imali ngendlela, qala wonge buthule imali yokuthatha umhlalaphansi. Loku akulula ukuthi ukwenze futhi kuthatha isikhathi kepha kungayishintsha impilo yakho, kuphinde kukunike nokuthula.

  • Yiba nesu lokuphuma ebhizinisini

Noma ngabe kuthiwa ungusomabhizinisi omncane noma omdala osenentshisekelo yokwenza ibhizinisi ukuze uphumelele, kumele wazi ofuna ukukwenza uma usuthatha umhlalaphansi. Kungabe uhlela ukudayisa inkampani yakho bese uphila ngenzuzo ozenzele yona? Noma uhlele ukudlulisela inkampani yakho komunye wezisebenzi zakho?

Kukona konke okwenzayo kumele ungakwenzi usuxhamazela. Ukucija nokufukamela abaholi abafanele kuyasiza uma sekufanele uhlukane nebhizinisi lakho.

  • Yiba nesabelomali esiguqukayo

Okokuqala nokubalulekile wukuthi kumele uqaphele izikweletu, okumele kube semqoka wukuthi imali osuyongile noma imali oyitshalile izokwazi yini ukubhekana nendlela ozokwaba ngayo imali uma uthatha umhlalaphansi.

Okwesibili okubalulekile wukuthi njengoba ubuye ungabi naso isiqiniseko semali engenayo kusho ukuthi indlela owaba ngayo imali nendlela okhokha ngayo izoshintshashintsha ngezikhathi ezehlukene. Loku kumele kube yinto engavamile ukwenzeka, kungabi yimvamisa noma indlela ophila ngayo. Qaphela ukungena kwemali, uphinde ukhumbule ukuthi ngesinye isikhathi kunzima ukuhamba ngohlelo lwakho lwesabelomali kunokuba ngusomabhizinisi.

  • Bhekisisa ukonga kwakho

Uboke uthathe isikhathi uhlale phansi ubuyekeze imali onyakeni odlule, ngaloko uzokwazi ukuzinqumela isikali semali ongayibeka eceleni njalo ngenyanga. Qala ubeke imali. Okubalulekile wukuthi le mali uyibekela umhlalaphansi, kulula ukungayibeki imali ngoba uthi uzoyisebenzisa ebhizinisini lakho kodwa ungazibekela isikhathi sokubeka imali nenani ozolibeka bese ungakhohlwa yikho. Uma wonge kahle, uyobe ugcwele injabulo ngosuku lokuthatha umhlalaphansi.

  • Nciphisa futhi uqede izikweletu

Ukutshala imali noma ukonga imali ebhange nokubekela umhlalaphansi imali akuzona kuphela izindlela ezingakwenza ubenomhlalaphansi ongenako ukukhathazeka, elinye ithuba noma elinye igxathu elinganakiwe ngelokukhokha noma elokuqeda izikweletu. Ukukhokha izikweletu kungaba yindlela enomphumela omuhle kakhulu ongatshala ngawo izimali zakho nengathokozisa umoya wakho.

Ukulandela lezi zigaba eziyisithupha kuzokwenza usondele kakhulu ekubeni nomhlalaphansi ongenazinkinga zemali. Ngaphezu kwaloko, osomabhizinisi abaningi abasebenza ngokuzikhandla baphinde babenabaluleki bezimali ababasizayo uma bethatha izinqumo ezinzima.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page