UDkt uLulu Gwagwa

Isithombe: Sithunyelwe

Inkakha ekuphatheni izinkampani ezizimele, isikhulu sikahulumeni nesezemfundo ephakeme ilandise uSLINDILE KHANYILE ngohambo lwayo

KUZONA zonke izinto uDkt uLulu Gwagwa asezizuzile empilweni, akukho ayekuhlelile futhi akayena umuntu ophila ngokuba necebo leminyaka alilandelayo. Kodwa amathuba awatholile amsebenzele ngoba ungumuntu ohlale ezimisela kukona konke akwenzayo. 

UDkt Gwagwa, ona-61, oyisikhulu esiphezulu seLereko Investment ungomunye wosomabhizinisi abamnkatshubomvu eNingizimu Afrika futhi ohlonishwayo emikhakheni eyehlukene.

Uma ubheka umsebenzi wakhe, akukhathaleki ukuthi ngabe yisezinkampanini ezizimele noma yingesikhathi eyisikhulu sikahulumeni noma efundisa emkhakheni wemfundo ephakeme – into egqamayo ngomsebenzi wakhe wukuthi uyawenzisisa, uyawuhlonipha futhi uhlale ephokophela ukusebenza ngokuthembeka. 

Ekhula eMzimkhulu, lapho azalelwa khona, wayezimisele ukuba ngudokotela ngoba efuna ukwenza okuhlukile kunabanye emndenini wakhe; iningi labo okwakungothisha, kukhona nephoyisa.

“Icebo kuphela engake ngaba nalo empilweni wukuthi ngangithi ngizoba ngudokotela. Kodwa ngale kwaloko, angiyena umuntu ohlale enecebo elithile alilandelayo kodwa ngiyaye ngisho kubantu ukuthi kumele ukulungele ukusebenzisa amathuba azoqhamuka noma ngabe awunalo icebo.

“Ngiyavuma ukuthi ngibe nenhlanhla futhi ngiwatholile amathuba kodwa inhlanhla ihambisana nokuzikhandla. Ukuthembeka nakho kubalulekile kanjalo nokukwazi ukwakha ubudlelwano obuhle nabantu. Kufanele uzibuze ukuthi uzilungiselela kanjani ukuze kuvuleke iminyango,” kusho yena.

Iphupho lokufundela ukuba ngudokotela wezokwelapha labhuntsha emva kokuthi kuphele izinyanga eziyisithupha bengenaye uthisha ofundisa izibalo ngesikhathi enza uGrade 11. Wagcina ekhethe ukubhalisela iziqu zeBA eFort Hare University lapho ayegxile khona kwi-geography nesiNgisi.

Kwathi esenza unyaka wokugcina esazibuza ukuthi uzokwenzenjani uma eqeda, kwaqhamuka i-University of Natal (osekuyi-UKZN manje) izofuna umfundi ezomnika umfundaze wokuqeqeshelwa ukuba yi-town planner nowagcina utholwe nguyena.

UDkt Gwagwa waba yi-town planner yokuqala emnyama eNingizimu Afrika. Akuphelanga sikhathi emva kokuphothula lezi zifundo, wathola ithuba lokuyokwenza iziqu zeMaster’s yesibili eLondon School of Economics, naziphasa ngamalengiso.

Eyokuqala iMaster’s ayithola ngeyeTown and Regional Planning. Umfundaze wokuyofunda eLondon wawutholelwa nguJaji Pius Langa, ongasekho. 

“Ukube kuthiwa ngangingazimiseli kwi-geography eFort Hare, lalizongiphuthela ithuba lokuyoqeqeshelwa ukuba yi-town planner. Kumele uhlale uzimisela ngoba ngeke wazi ukuthi wubani okunakile, okwenzayo kufanele uhlale wazi ukuthi awukwenzeli imanje kodwa uzilungiselela ingomuso. NoJaji uLanga ngakwenza kwaba lula ukuthi angivulele lo mnyango angivulela wona ngokuzimisela kwami,” kukhumbula yena.

ILereko inamasheya kwi-South Point, inkampani ehlinzeka abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme ngendawo yokuhlala; kwi-Andru Mining; iLereko Metier Capital Growth Fund, egxile ekutshaleni imali ezinkampanini ezisuke zisafufusa kodwa kubonakala ukuthi zidinga usizo lwemali ukuze zidlondlobale. Bebekade benamasheya nakwaSun International, Imperial nakwiSappi kodwa sebewadayisile. 

Ishaye yezwela iCOVID-19 kuzona zonke lezi zinkampani abanamasheya kuzona njengeLereko futhi kwengeze nezindleko njengoba bekudingeka bathengele abasebenzi babo izimpahla zokuzivikela (ama-PPE), ikakhulukazi kwi-Andru Mining. 

Uthi isifundo esisodwa wonke umuntu okumele asifunde ngokubheduka kweCOVID-19 wukubaluleka kokonga imali.

“Izinkampani ezithwale kanzima yilezo ebezinezikweletu ezinkulu. Asifundeni ukonga nasemindenini. Uma beningayibeki imali, yisona sikhathi sokuqala lesi; akunandaba ukuthi uhola imali encane kangakanani, yonga lokho okuncane ongakwazi ukukonga. Ngisho kungathiwa uhola uR100, yonga okungenani u50c ngesonto. Abantu baye bacabange ukuthi kumele uze ube nesigidi ngaphambi kokuthi wonge kanti akunjalo, noma yini encane ongayonga iyawenza umehluko,” weluleke kanje.

Emva kokubuya eLondon waqashwa njenge-senior lecturer e-University of Natal, kwasekuthi ngo-1995 wahamba wayosebenzela uhulumeni, lapho ayeqashwe khona njengephini lomqondisi-jikelele emNyangweni wezemiSebenzi yoMphakathi nokwalandela ngokuthi abe yisikhulu esiphezulu se-Independent Development Trust phakathi kuka-1998 no-2003.

UDkt Gwagwa uqhamuka emndenini omkhulu kodwa ozwanayo nokuyiyonanto athi namanje ingenye yalezo ezisabusa indlela enza ngayo izinto ngoba kukona konke akwenzayo kumele akhumbule ukuvikela isithunzi sakubo.

“Enye into ukuthembeka, ubaba wayeyigcizelela kakhulu indaba yokwenza izinto ngokuthembeka. Imfundo ngenye into ehamba phambili, ngikhule kunjalo ekhaya. Ngangifunda kunoma yisiphi isikole ubaba ayekholwa ukuthi yisona esihamba phambili futhi namanje imfundo isemqoka kimina. Angikwazi ukuhlala nje ngingafundi, kumele ngihlale ngifunda,” kuchaza uDkt Gwagwa. 

Uneziqu zeMaster’s ezintathu, eyesithathu yiMPhil ayithola eSt Augustine College SA nePhD yase-University College London. 

Enye yezinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo wukuncipha kwabaholi abaqotho. Kuvalwe ngehlahla yonke indawo, kwezamabhizinisi nakuhulumeni njengoba amahlazo anhlobonhlobo eqhamuka mihla namalanga. 

UDkt Gwagwa uthi le mpi iyonqotshwa ngokuthi wonke umuntu akhumbule ukuthi umongo wokuhola wukusebenzela abanye abantu, hhayi ukuzenzela wena.

“Uma uyisikhulu esiphezulu enkampanini, usebenzela abanikazi benkampani, abasebenzi namakhasimende. Uma usebenza kuhulumeni usebenzela abakhokhintela abakunika imali yabo ngenhloso yokuthi wenze izinhlelo ezizothuthukisa isizwe. Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuba ngumholi kusho ukuzisebenzela thina nemindeni yethu.”

Uma engekho matasa nomsebenzi, enye yezinto agxile kuzona yiGirls’ Lunch, uhlelo alusungula eminyakeni emine edlule ngenhloso yokulekelela abesifazane abancane ukuthi bafunde ukuzethemba. Kulolu hlelo usebenza nabesifazane abaneminyaka ephakathi kuka-21 no-30.

“Nginendodakazi eneminyaka engu-27 engithi uma ngiyibuka ngizikhumbule ngingangayo nezinto ezazingihlupha. “Ngineminyaka engu-21 ngase ngenza unyaka wami wokugcina we-Master’s yami yokuqala kodwa indlela engangingazithembi ngayo, ngangiwuzonda umzimba wami ngoba ngangizacile lokhu namhlanje okuthiwa yisilenda, ngingazithandi yize ngangithola wonke la mathuba engingawathola.

“Uma ubuka ngaphandle kwakuhamba kahle kodwa ngaphakathi kwakungenjalo. Ngineminyaka engu-61 manje ngiyaye ngibuke ukuthi kwakungaba njani ukube ngangizithemba, ngijabulele nezinto engangizizuza. Ngikholwa wukuthi umhlaba ulahlekelwa ngokuningi uma abantu besifazane becindezelekile futhi bengazethembi. Ngizimisele ukuthi kugcine kube wuhlelo oluxhumanisa abesifazane bakwamanye amazwe e-Afrika. Sesinalo igatsha eNamibia, sizobheka nase-West Africa nase-East Africa.”

Ungusihlalo webhodi leZutari okuyinkampani yonjiniyela, ukhona nakwibhodi yakwaMassmart nakwa-Afrox futhi uyi-trustee yeFirst Rand Foundation. Isizungu usichitha ngokuthwebula izithombe, ukufunda izincwadi, ikakhulukazi ezibhalwe ngabesifazane base-Afrika nangokuvakashela amanye amazwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page