Usomabhizinisi owumfundisi ugqugquzela ezinye izinceku ukuthi zingabheki ukondliwa ngabazalwane, uxoxe noLANGA KHANYILE ngebhizinisi lakhe elisha

KWEZOMNOTHO noma kwezamabhizinisi kuthiwa imfihlo ngempumelelo ilele ekuxazululeni inkinga abantu abanayo, kube usuzitholele amakhasimende kanjalo. Ngaphezu kwaloko, izazi zithi kufanele ubone intuba bese wenza okwehlukile kunezimbangi zakho ukuheha amakhasimende.

Kube njalo nasebhizinisini elihlinzeka amakhasimende ngezinkuni zokubasa, iQue Wood Braai and Firewood.

I-Que Wood idayisa izinkuni zokosa, ukubasa nokotha. Kwabafaka ama-oda, bathola ibhansela lokudilivelwa mahala eThekwini namaphethelo.

Akubuzwa ukuthi umnikazi weQue Wood uyakwazi ukubona intuba. Ukufika kobusika nokuvalwa kwezwe ngenxa yomgonqo odalwe wubhubhane iCovid-19 ngezinye zezinto ezimkhuthaze ukuthi asungule leli bhizinisi.

Ibhizinisi uliqale ekupheleni kukaMeyi.

Yithuba alibambe ngezandla zombili ngenxa yokubona isidingo.

UMnu u-Qiniso Ngcobo, umnikazi weQue Wood, uthe: “Loku kube wumqondo engiqhamuke nawo ukuze ngingene endimeni yezinkuni. Kafushane nje, sihlinzeka abantu ngezinkuni zokosa, ezokupheka phansi (eziko) nezokotha. Ibhizinisi lezinkuni lichuma ebusika njengoba abantu besuke befuna ukuxosha amakhaza. Okunye wukuthi abantu basenza imicimbi bapheke inyama eziko futhi bose kodwa inkinga wukuthi abasakwazi ukutheza. Thina-ke sibenzela izinto zibe lula ngokubadayisela amabhayela (izikhwama zoplastiki) ezinkuni.”

UNgcobo, oneminyaka ewu-31, uqhube wathi: “Ukubheduka kwe-coronavirus kube ngenye yezinto ezingigqugquzele ukuqala leli bhizinisi ukuze ngixoshe ikati eziko. Ngigqugquzeleke ukuthi ngisukumele umbono wami ngebhizinisi. Kube yinto engifaka kuyona wonke amandla ami nengqondo yami, ngibona ukuthi yisikhathi esihle sokwenza into ekade ngangiyifisa ukuyenza.”

UNgcobo akayena umafikizolo kwezokuhweba. Usake waba nebhizinisi eliqashisa amatende nomlingani ongumngani wakhe kanti ngenkathi esenyuvesi, efundela ubufundisi, wayedayisela ezinye izitshudeni i-energy drink, ezaziphila ngayo ukuze zitadishe.

Kepha kunenye into emgqugquzelayo, engukuthi abafundisi banamuhla basebenze, bangathembeli ekondliweni ngamabandla abagcotshwe kuwona. “Ngize ukuzobhala isahluko esisha ngabefundisi besimanje. Thina esemukela ubizo sidume kabi. Uma bengenzi umsebenzi wobizo, kufanele basebenze ukuziphilisa. Banesikhathi (abafundisi basema‘bandleni omthetho’) esiningi kabi sokwenza loku; akusafani nakuqala.

“Okunye wukuthi ezweni lethu sinenselelo yabazalwane abamandla ngokubalisa, esikhundleni sokuqhamuka nezixazululo. Kuhle ukukhulekela imisebenzi kodwa (singabazalwane) kufanele siqale sidale imisebenzi. UNkulunkulu uyawuphendula umthandazo onjalo,” kuqhuba lo Mfundisi wase-UCC.

E-Que Wood kusetshenziswa uwatela. Baqala bagence noma basahe izihlahla zikawatela, bazomise amasonto amabili, bazinqume zilingane bese bezipakisha kumabhayela ngesonto lesithathu. Ibhayela libiza uR25. Baqala ezikhwameni eziwu-100 ukudiliva.

“Uwatela udume ngokuba wumuthi ovutha isikhathi eside nokuba ngowekhethelo.

Kulo msebenzi kuqashwe abantu abathathu ngokugcwele, okukhona naye uNgcobo, kube khona nabayitoho; kuye ngesidingo.

Ukuzikhangisa basebenzisa izinkundla zokuxhumana nangomlomo. “Izinkundla zokuxhuma esizisebenzisayo wuFacebook, uTwitter noWhatsApp, kanti maduze sizoqala ukusebenzisa u-Instagram. Into enhle ngalezi zinkundla wukuthi zifinyelela kubantu abaningi kanti zimahhala.

Nakuba liselisha ibhizinisi futhi libuye ligqoze ngamanye amasonto kodwa zikhona izinto aziqhenya ngazo uNgcobo: “Noma sike ‘sidayise kancane’ kodwa into enkulu nenhle wukuthi ngikwazile ‘ukukhokha imali yesikole’.”

I-Que Wood inezinhlelo zokusimama igcine isitholakala nasezitolo ezinkulu. UNgcobo uthe uphezu kwezinhlelo zokuxoxisana nezikhondlakhondla kodwa isimo sezwe asikavumi. Unezinhlelo zokudayisa amalahle nokuhlinzeka ngamandla elanga ukukhulisa ibhizinisi.

Uma kubhekwa intshisekelo yomsunguli wayo, cishe umlilo weQue Wood uzovutha ubuhanguhangu endimeni yamabhizinisi.

Facebook: Qiniso Que Ngcobo

Twitter: @MrQue2

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page